Slovensko má schválené programovanie nového eurofondového obdobia

Program Slovensko predstavuje radikálnu zmenu v celom systéme eurofondov. Doterajších šesť hlavných operačných programov sa v ňom zlúčilo do jediného – s jednými pravidlami, jednou metodikou a jedným manažmentom. Spleť 33 rôznych administratívnych orgánov sa zredukovala na jednu tretinu. Nové fondy EÚ sa budú riadiť jednoduchšími pravidlami podľa nového zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktorý parlament schválil v marci 2022. Kontrolu verejného obstarávania pre Program Slovensko bude vykonávať výlučne Úrad pre verejné obstarávanie, aby bol celý proces rýchlejší a pre žiadateľov prehľadnejší. Novinkou sú tiež klientské regionálne centrá, ktoré Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zriadilo v krajských mestách a žiadatelia o eurofondy a dotácie v nich dostanú kompletné služby a podporu projektov na jednom mieste – priamo vo svojom regióne.

Kľúčové oblasti podpory v Programe Slovensko 2021 – 2027: 

Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko: 1,9 mld. eur

Zelenšie Slovensko: 4,2 mld. eur

Prepojenejšie Slovensko: 2 mld. eur

Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko: 3,3 mld. eur

Európa bližšie k občanom: 400 mil. eur

Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý predstavuje sumu 441 mil. eur. Zvyšné zdroje vo výške 410 mil. eur sú určené na technickú pomoc. Najväčšia časť z balíka v sume 12,59 mld. eur je v Programe Slovensko vyčlenená na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti, kam patrí aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie (398 mil. eur), zatepľovanie a znižovanie energetickej náročnosti budov (722 mil. eur) a energetická efektívnosť podnikov (78 mil. eur) Oveľa viac ako doteraz bude Slovensko v novom programovom období investovať do vedy, výskumu, inovácií, priemyselnej transformácie, digitalizácie a podpory rastu malých a stredných podnikov – na túto oblasť je v Programe Slovensko vyčlenených takmer 1,9 mld. eur. Významná časť nových eurofondov je určená na riešenie problémov, ktoré boli v minulosti zanedbávané – budovanie a opravy ciest I. triedy (241 mil. eur), ciest II. a III. triedy (169 mil. eur) a rekonštrukcie miestnych komunikácií (62 mil. eur). Podstatná časť zdrojov z nového balíka pôjde na ochranu prírody a životného prostredia. Na ochranu prírody a biodiverzity je vyčlenených 721 mil. eur, najmä na podporu chránených častí prírody a krajiny (248 mil. eur) a prieskum, sanáciu a monitorovanie environmentálnych záťaží (239 mil. eur). Pre zdravší život v mestách a obciach budú dôležité investície do udržateľnej mestskej mobility (891 mil. eur), medzi nimi aj investície do ekologickej verejnej dopravy (491 mil. eur) a cyklodopravy (100 mil. eur). Fondy EÚ budú smerovať tiež na rozvoj kultúry a ochranu kultúrneho dedičstva, obnovu pamiatok a podporu udržateľného cestovného ruchu (515 mil. eur). Na riešenie problémov a podporu marginalizovaných rómskych komunít je určených prierezovo v rôznych oblastiach 907 mil. eur. Špecifickým cieľom v novom programovom období je Fond spravodlivej transformácie, ktorý pomôže riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky regiónom, ktorých sa týka prechod na uhlíkovú neutralitu. Z balíka 441 mil. eur môžu čerpať región horná Nitra, Košický a Banskobystrický kraj.

Podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zverejňuje v rámci účelu podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov v rámci Programu Kultúra znevýhodnených skupín. Základným cieľom programu je uľahčiť znevýhodneným skupinám obyvateľstva prístup ku kultúre, podporovať rozvoj ich kultúrnych práv – odstraňovať fyzické, mentálne a informačné bariéry. V rámci programu 2 Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy: 2.1 Živá kultúra – – zameraný na podporu vzniku a prezentácie kultúry podporujúcej rozvoj životných podmienok OZP, napomáhajúcej ich sebarealizácii, ako aj ich integrácii do spoločnosti. 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť – – je zameraný na podporu vydávania neperiodickej tlače, ktorá uľahčuje tvorbu a rozvoj kultúry OZP a prístup k informáciám o kultúre a prispieva k vytváraniu rovnosti príležitostí v oblasti kultúry OZP. 2.3 Periodická tlač (noviny a časopisy) – je určený na podporu vydávania periodík, ktoré uľahčujú dostupnosť informácií v oblasti kultúry OZP, informujú o ich živote, kultúre a kultúrnych právach a prispievajú tak k vytváraniu rovnosti príležitosti a rovnakého zaobchádzania a posilňujú prevenciu negatívnych spoločenských javov. 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskumje zameraný na podporu neformálno-vzdelávacích kultúrnych podujatí a výskumných projektov smerujúcich k zlepšovaniu dostupnosti kultúry pre OZP a k ochrane a rozvoju kultúrnych práv OZP. 2.5 Fyzická debarierizácia – je zameraný na podporu odbúravania fyzických bariér a podporu prístupnosti kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím – na zlepšenie prístupnosti kultúrnej infraštruktúry a lokalít kultúrneho dedičstva pre OZP s preferenciou samoobslužných riešení a univerzálneho dizajnu. 2.6 Informačná debarierizácia – je zameraný na podporu odbúravania informačných bariér a podporu prístupnosti kultúry pre OZP – na zlepšenie prístupnosti kultúry, umenia a kultúrneho dedičstva. Termín na podanie žiadosti: 12. 12. 2022. Spolufinancovanie: Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, pri predkladaní projektu v podprogramoch 2.1 Živá kultúra, 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť, 2.3 Periodická tlač (noviny a časopisy), 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum a 2.6 Informačná debarierizácia je 5% z celkového rozpočtu projektu a v podprograme 2.5 Fyzická debariérizácia je 20 % z celkového rozpočtu projektu. Oprávnení žiadatelia: Oprávneným žiadateľom o dotáciu v podprogramoch 2.1 Živá kultúra, 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť, 2.3 Periodická tlač (noviny a časopisy), 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum a 2.6 Informačná debarierizácia môže byť: a) fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky; b) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; c) vyšší územný celok alebo obec; d) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky; e) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky; f) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky; g) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky; h) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky; i) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky alebo verejná výskumná inštitúcia; j) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti; k) Matica slovenská.

Oprávneným žiadateľom o dotáciu v podprograme 2.5 Fyzická debariérizácia môže byť: a) vyšší územný celok alebo obec; b) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; c) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Priority programu: a) podpora kultúrnych aktivít pre OZP, b) podpora kultúrnych aktivít zameraných na predchádzanie všetkých foriem násilia a diskriminácie, xenofóbie, extrémizmu a šírenia nenávisti voči OZP, na výchovu k tolerancii, sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoj medzikultúrneho dialógu, c) podpora sprístupňovania kultúrnych formátov a kultúrnej infraštruktúry pre osoby so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva, d) kultúrna integrácia migrantov.

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2022/11/Vy%CC%81zva-program-c%CC%8C.-2-na%CC%81vrh-na-rok-2023-1.pdf

Obnovme si svoj dom na rok 2023

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu Obnovme si svoj dom na rok
2023. Program je zameraný na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy kultúrnej pamiatky, prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.
Výzvy na predkladanie žiadostí na rok 2023 v týchto podprogramoch:
• podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
• podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho
dedičstva
• podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany
pamiatkového fondu
• podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v
kritickom stavebno-technickom stave
• podprogram 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou
ochrany a obnovy
• podprogram 1.6 Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok
Podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok
Termín na podanie žiadostí: do 13.12.2022
Spolufinancovanie: Schéma minimálnej pomoci 5% / Schéma štátnej pomoci 20%
Oprávnení žiadatelia v podprograme:
a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky,
c) vyšší územný celok alebo obec,
d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
e) občianske združenie,
f) nadácia,
g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,
h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
i) neinvestičný fond,
j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,
k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, l) Matica slovenská,
m) právnická osoba podľa § 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Oprávnené aktivity:
• obnova NKP – strechy (krov, krytina, klampiarske práce, komíny),
• obnova kaštieľov, ktoré sú v kritickom stavebno-technickom stave,
• podpora tradičných stavebných technológií a umelecko-remeselných prác pri obnove kultúrnych pamiatok,
• podpora projektu, ktorého národná kultúrna pamiatka je situovaná v okrese, ktorý sa nachádza v zozname menej rozvinutých okresov,
• podpora projektu, ktorého národná kultúrna pamiatka je situovaná v lokalite, ktorá je aktívnym centrom cestovného ruchu alebo v lokalite, ktorá má potenciál rozvoja cestovného ruchu (napr. situovanie na niektorej z kultúrnych trás).
Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky možno poskytnúť iba žiadateľovi, ktorý je jej
vlastníkom alebo správcom.
Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia dotácie môžete nájsť vo Výzve po skopírovaní
nasledujúceho odkazu: www.culture.gov.sk/ministerstvo/program-1-obnovme-si-svoj-dom-na-rok-2023-podprogramy-1-1-1-6/

Grantový program Regióny

Interný grantový program Regióny je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP. Jeho účelom je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.
Predkladateľ projektu: obec, mesto, mestská časť, základné školy, mimovládne organizácie a
športové kluby.
Minimálna výška finančného príspevku na jeden projekt: 500 €.
Maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt: 4 000 €.
Celková suma k dispozícii na prerozdelenie: 100 000 €.
Uzávierka predkladania projektov: 15.11. 2022 do 23:59hod
Zverejnenie podporených projektov: 19. 12. 2022
Realizácia podporených projektov: 19. 12. 2022 – 31.7.2023
Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov: do 31.8.2023
Zameranie projektov:

 1. Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu (Projekty zamerané na rozvoj
  komunitného života), napríklad:
  • obnova detských ihrísk, škôl, škôlok, detských dopravných ihrísk a športovísk,
  • revitalizácia verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu (obnova a realizácia parkov, námestí, verejných priestorov a pod.),
  • rekonštrukcia a obnova miestnych kultúrnych domov a stredísk, zviditeľnenie, sprístupnenie a úpravy turisticky príťažlivých miest a pod., projekty zamerané na zlepšenie informovanosti a
  angažovanosti občanov, skvalitnenie tokov a foriem informácií o obciach:
  • realizácia informačného systému obce (miestny rozhlas),
  • realizácia obecnej webovej stránky obce,
  • realizácia systému informačných tabúľ,
  • obecné noviny
 2. Zachovanie tradícií a kultúrneho dedičstva (Projekty zamerané na zachovanie kultúrneho
  dedičstva a miestnych tradícií – miestne akcie, obecné združenia s cieľom oživenia tradičných
  remesiel, zvykov a obyčajov):
  • organizácia jarmoku, hodov, dožiniek, osláv výročia založenia obce,
  • vydanie pamätnej publikácie alebo informačnej brožúry,
  • podpora miestneho súboru a pod.
  Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky budú podporené kultúrne podujatia, ktoré majú dlhodobú tradíciu a hrozí im zánik z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
 3. Ochrana zdravia a zveľaďovanie životného prostredia
  • podpora riešení v rámci aktuálnej pandemickej situácie – riešenie potreby obce, resp. ňou
  zriadených organizácií,
  • triedenie odpadov,
  • ochrana chránených oblastí a prírodných rezervácií, výsadba zelene na verejných priestranstvách, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch,
  • organizovanie akcií a dobrovoľníckych dní na ochranu fauny a flóry,
  • protipovodňové opatrenia,
  • projekty zamerané na zmierňovanie dopadov výroby na životné prostredie.
  V tejto oblasti budú podporené aj projekty regionálneho turizmu:
  • realizácia alebo obnova turistických a náučných chodníkov a cyklistických trás, chránených lokalít, turisticky príťažlivých miest a odpočívadiel.
  Žiadosti sa podávajú prostredníctvom registračného formulára zverejneného na webovej stránke: http://ekofondspp.egrant.sk/.
  Podrobnejšie popísané podmienky grantového programu nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.ekofondspp.sk/gp-regiony.html

Predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

Plán obnovy – Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť. Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti, Hlavný cieľ: Rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných zariadeniach, čím sa umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu. V prípade renovácie budov priemerná úspora primárnej energie vo výške 30 %.

Dátum uzavretia: 30.06.2024 – Termíny uzavretia jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 31.3, 30.6, 30.9 a 31.12. (prvé kolo 31.10.2022, posledné kolo 30.06.2024). Ak uvedený dátum nepripadne na pracovný deň, platí prvý pracovný deň po uvedenom dátume. Sú to termíny na predkladanie “zámerov” a až následne bude možné predložiť žiadosť o prostriedky mechanizmu (ŽoPPM) – podmienkou predloženia ŽoPPM je hodnotiaca správa k projektovému zámeru, ktorá bude obsahovať informáciu o splnení / nesplnení podmienok výzvy a môže obsahovať aj odporučenie na úpravy v projekte.

Oprávnené obdobie: Oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína dňom realizácie aktivít projektu, ktorý nie je skorší ako dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov a skončí najneskôr 30.4.2026.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu zo zdrojov EÚ: 192 236 760 EUR. Financovanie projektov: 100 % oprávnených výdavkov. Oprávnení žiadatelia:

 1. Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálnu službu na základe zápisu do registra sociálnych služieb v súlade s § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
 2. Subjekty, ktoré po realizácii aktivít projektu získajú oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby na základe žiadosti o zápis do registra sociálnych služieb podľa § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
 3. Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálnu službu na základe zápisu do registra sociálnych služieb v súlade s § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorí sú v partnerstve podľa § 2 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 4. Obec, VÚC a združenie obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako zriaďovatelia poskytovateľov sociálnych služieb.

 Oprávnená právna forma žiadateľa

 1. obec (obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, mestská časť mesta Košice),
 2. príspevková a rozpočtová organizácia ako právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/mestom/ mestskou časťou
 3. vyšší územný celok
 4. príspevková a rozpočtová organizácia ako právnická osoba zriadená alebo založená vyšším územným celkom
 5. iná osoba, ktorá poskytuje sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť zisk
 6. cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností
 7. občianske združenie
 8. nezisková organizácia
 9. nadácia
 10. združenie obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Oprávnené aktivity:
 • 1. zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí
 • 2. rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov zariadení, ktoré budú poskytovať služby na komunitnej báze
 • Účel poskytnutia prostriedkov:
 • A. Ambulantné sociálne služby – výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s ambulantnou formou:
  a) služba včasnej intervencie
  b) zariadenie pre seniorov
  c) zariadenie opatrovateľskej služby
  d) rehabilitačné stredisko
  e) domov sociálnych služieb
  f) špecializované zariadenie
  g) denný stacionár
 • B. Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest – výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s celoročnou alebo týždennou pobytovou formou:
  a) zariadenie podporovaného bývania
  b) zariadenie pre seniorov
  c) zariadenie opatrovateľskej služby
  d) rehabilitačné stredisko
  e) domov sociálnych služieb
  f) špecializované zariadenie
 • C. Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest – výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou:
  a) zariadenie pre seniorov
  b) zariadenie opatrovateľskej služby
  c) špecializované zariadenie
 • Minimálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: 100 000 EUR
 • Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: nie je stanovená.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti pod kódom: 13I01-22-V01 alebo po skopírovaní  nasledujúceho odkazu:

www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/plan-obnovy/vyzva-komunitna-starostlivost/vyzva-predkladanie-pz-rozsirenie-kapacit-komunitnej-starostlivosti.pdf

Informácie o aktuálnych dotáciách poskytovaných z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja na rok 2023

 1. Dotácie na podporu akcií vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia
  BBSK na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
  (VZN č. 25/2014)
  Termín na podanie žiadosti: 30.11.2022
  Spolufinancovanie: 10%
  Účel poskytnutia dotácie pre obce a mestá na území BBSK: účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia BBSK a najmä na vyrovnávanie regionálnych disparít.
  Žiadateľ predkladá jednu žiadosť.
  Dotácie sa nebudú poskytovať na:
  a) náklady na stravovanie, občerstvenie, potraviny a odpisy,
  b) honoráre, odmeny, mzdy alebo odvody organizátorov projektov, a členov organizácií,
  c) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
  d) náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi,
  e) na zhodnotenie majetku vo vlastníctve BBSK,
  f) pobyty, zájazdy, výlety, rekreácie občanov, sústredenie, atrakcie pre deti (ako najmä skákacie
  hrady, penová show, kolotoče),
  g) zákonné odvody z honorárov odmien alebo miezd, odvádzaných prijímateľom dotácie,
  h) odvody DPH, ak je žiadateľ platcom DPH podľa príslušných právnych predpisov,
  i) prevádzkové výdavky a režijné náklady spojené s pravidelne sa opakujúcimi bežnými aktivitami
  žiadateľa a nesúvisiace s projektom, poistné, telefónne poplatky, vodné, stočné, energie,
  j) cestovné náhrady súkromným motorovým vozidlom,
  k) investície v akejkoľvek výške do budovy sídla žiadateľov
  l) výdavky na obstaranie hmotného majetku (obstarávacia cena nad 1 700,00 eur vrátane) a
  nehmotného majetku (obstarávacia cena nad 2 400,00 eur vrátane), vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
  www.bbsk.sk/Portals/0/esluzby/financie_majetok/dotacie/vzn_bbsk_25-2014_uz_02_2022.pdf
 2. Dotácie poskytované za účelom podpory aktivít/táborov pre deti a mládež v BBSK
  (VZN č 36/2019)
  Termín na podanie žiadosti: 30.11.2022
  Účel poskytnutia dotácie obciam a mestám na území BBSK: na podporu aktivít/táborov pre deti a mládež v BBSK. Maximálna výška dotácie:
  Žiadateľ môže predložiť v rámci jedného rozpočtového roka viacero samostatných žiadostí na jednotlivé turnusy aktivít/táborov, pričom celková suma schválených dotácií počas rozpočtového roka nemôže prekročiť sumu 10.000,- eur.
  Oprávnené aktivity: ubytovanie, stravovanie, prenájom priestorov, odmeny a honoráre za lektorské, animátorské služby, dopravné služby poskytované dopravcom, vecné ceny, edukatívne pomôcky, propagačné materiály, upomienkové predmety a ďalšie oprávnené aktivity, ktoré podporujú špecifické priority.
  www.bbsk.sk/Portals/0/esluzby/financie_majetok/dotacie/vzn_bbsk_36-2019_uz_11_2020.pdf
 3. Dotácie poskytované na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji (VZN 38/2019)
  3.1. Oblasť rozvoja cestovného ruchu
  Termín na podanie žiadosti: 31.10.2022
  Oprávnené aktivity: – obnova existujúcej a budovanie novej doplnkovej infraštruktúry pre existujúce trasy využívané v cestovnom ruchu, vrátane areálov pre horskú (MTB) cyklistiku, – zosúlaďovanie značenia rozvíjaných tematických kultúrno-poznávacích trás nadregionálneho
  významu na existujúcich peších turistických, cykloturistických, konských, vodných trasách, – obnova minerálnych prameňov celoročne prístupných pre návštevníkov a s tým súvisiace
  budovanie doplnkovej infraštruktúry.
  Výška požadovaných výdavkov:
  Minimálne výška: 3 000 EUR, Maximálna výška: 10 000 EUR, Spolufinancovanie: 20%
  www.bbsk.sk/Portals/0/esluzby/financie_majetok/dotacie/2023_vzn_38-2019_vyzva_01.pdf
  3.2. Oblasť ochrany kultúrneho dedičstva
  Termín na podanie žiadosti: 31.10.2022
  Oprávnené aktivity:
  A. obnovu a rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok a miestnych pamätihodností a ich
  vybavenia s cieľom využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu
  B. vydávaním odborných publikácií za účelom ochrany kultúrneho dedičstva regiónu
  Výška požadovaných výdavkov:
  Aktivita A.
  Minimálne výška: 3 000 EUR, Maximálna výška: 10 000 EUR
  Aktivita B.
  Minimálne výška: 1 000 EUR, Maximálna výška: 3 000 EUR , Spolufinancovanie: 20%
  www.bbsk.sk/Portals/0/esluzby/financie_majetok/dotacie/2023_vzn_38-2019_vyzva_02.pdf
  3.3. Aktivity marketingovej podpory regionálnych značiek a regionálnych producentov
  Termín na podanie žiadosti: 31.10.2022
  Zámerom výzvy je prispieť k rozvoju vidieka a regiónu prostredníctvom podpory marketingových aktivít zameraných na prezentáciu a zviditeľnenie regionálnych značiek a regionálnych produktov z územia Banskobystrického kraja.
  Oprávnené aktivity:
  A. Marketing a priamy predaj produktov, ktoré sú označené regionálnou značkou RP pôsobiacou na území Banskobystrického kraja, remesiel a činností tradičných pre regióny Banskobystrického kraja,
  B. Podpora jednotlivých producentov v prospech vlastných produktov/výrobkov s pôvodom v
  regiónoch Banskobystrického kraja bezprostredne súvisiaca s priamym predajom – pre tento typ aktivity obec nie je oprávneným žiadateľom.
  Výška požadovaných výdavkov:
  Minimálne výška: 1 000 EUR, Maximálna výška: 5 000 EUR, Spolufinancovanie: 20%
  www.bbsk.sk/Portals/0/esluzby/financie_majetok/dotacie/2023_vzn_38-2019_vyzva_03.pdf
 4. Dotácie poskytované na rozvoj športu v Banskobystrickom kraji (VZN 44/2021)
  4.1. Materiálne zabezpečenie športovej infraštruktúry
  Termín na podanie žiadosti: 31.10.2022
  Zámerom výzvy je zvýšiť pohybovú aktivitu detí a mládeže v Banskobystrickom samosprávnom kraji.
  Oprávnené aktivity:
  A. zakúpenie materiálneho vybavenia do športoviska a/alebo
  B. zakúpenie materiálneho vybavenia sociálnych zariadení alebo šatní prislúchajúcich k danému športovisku a
  C. zabezpečenie dozoru v materiálne zabezpečenom športovisku v čase kedy je dané
  športovisko otvorené verejnosti na dodržiavanie poriadku
  Výška požadovaných výdavkov: Minimálne výška: 2 000 EUR Maximálna výška: 10 000 EUR
  Spolufinancovanie: 10%
  www.bbsk.sk/Portals/0/esluzby/financie_majetok/dotacie/2023_vzn_44-2021_vyzva_44-01.pdf
  4.2. Rekonštrukcia exteriérovej alebo interiérovej športovej infraštruktúry
  Termín na podanie žiadosti: 31.10.2022
  Zámerom výzvy je zvýšiť pohybovú aktivitu detí a mládeže v Banskobystrickom samosprávnom kraji.
  Oprávnené aktivity: rekonštrukcia interiérovej športovej infraštruktúry (napríklad malej, veľkej telocvične, posilňovne, tanečnej miestnosti,…) alebo rekonštrukcia exteriérovej športovej infraštruktúry (napríklad multifunkčné ihrisko, bežecká dráha, lezecká stena, antukové ihrisko, workoutové ihrisko, …) Výška požadovaných výdavkov: Minimálne výška: 10 000 EUR, Maximálna výška: 20 000 EUR, Spolufinancovanie: 10% www.bbsk.sk/Portals/0/esluzby/financie_majetok/dotacie/2023_vzn_44-2021_vyzva_44-02.pdf 4.3. Podpora športovo talentovanej mládeže, Termín na podanie žiadosti: 31.10.2022, Zámerom výzvy je podporiť športovo talentovanú mládež v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Cieľovou skupinou sú deti a mládež vo veku od 0 do 19 rokov. Oprávnené aktivity: A. zabezpečenie športového materiálneho vybavenia pre jednotlivca/kolektív potrebného na výkon daného športu, a / alebo B. uhradenie nákladov spojených s vycestovaním na medzinárodnú súťaž, kde jednotlivec/kolektív reprezentuje mesto v rámci BBSK alebo štát, a / alebo C. zabezpečenie športového sústredenia pre jednotlivca/kolektív na dobu maximálne 7 po sebe idúcich dní. Výška požadovaných výdavkov: Pri jednotlivcoch Minimálne výška: 1 000 EUR Maximálna výška: 3 000 EUR Pri družstvách Minimálne výška: 3 000 EUR Maximálna výška: 5 000 EUR Spolufinancovanie: 10% www.bbsk.sk/Portals/0/esluzby/financie_majetok/dotacie/2023_vzn_44-2021_vyzva_44-03.pdf Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia dotácií a o spôsobe odoslania žiadosti môžete nájsť na webovej stránke BBSK www.bbsk.sk/eSlužby/Financieamajetok/Poskytovaniedotácií.aspx

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 77. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na Podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanickobiologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podpora energie z nie nebezpečných odpadov.

Operačný program: Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita 1.1:   Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť               Požiadavky Environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty            špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, Špecifický cieľ 1.1.1:      Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na                opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Schéma štátnej pomoci: Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 (ďalej len „schéma RIP“);         Schéma štátnej pomoci na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie z odpadov (ďalej len„schéma OZE“)

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzavretia: presný dátum uzavretia výzvy spolu s dôvodom uzavretia výzvy zverejní RO na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 15.11.2022 (každé ďalšie kolo sa uzatvára v intervale 1 mesiaca od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola).

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 10 000 000€

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade so schémou RIP, ktorý je zameraný na podaktivitu:

a) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov, vrátane úpravy odpadov ako súčasti technológie recyklácie alebo

b) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len „BRO“) alebo

 d) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo

e) Výstavba nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

Banskobystrický samosprávny kraj (spolufinancovanie):

Mikropodniky a malé podniky  40%

Stredné podniky 50%

Veľké podniky 60%

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade so schémou OZE, ktorý je zameraný na podaktivitu:

c) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie BRO, vrátane produkcie bioplynu využívaného na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie (ďalej len „KVET“) alebo

d) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo

Banskobystrický samosprávny kraj (spolufinancovanie): Mikropodniky a malé podniky  20%, Stredné podniky 30%, Veľké podniky 40%

Oprávnenosť žiadateľa: Subjekty územnej samosprávy sú oprávneným žiadateľom pri nasledovných podaktivitách: a)Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov, vrátane úpravy odpadov ako súčasti technológie recyklácie, c)Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie BRO, vrátane produkcie bioplynu využívaného na KVET, d)Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo – iba pre opätovné spracovanie tých druhov/prúdov nie nebezpečných odpadov, v ktorých prípade nie je v zmysle cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025 uvádzaná podpora financovania recyklácie (okrem zariadení na opätovné spracovanie BRO na drevnú štiepku, pelety a brikety ako palivo).

Realizáciou projektu musí dôjsť k zvýšeniu kapacity pre zhodnocovanie odpadov.

Minimálna výška NFP: nie je stanovená

Maximálna výška NFP: na jeden podnik a jeden investičný projekt zameraný na zhodnocovanie odpadov produkciou bioplynu nesmie presiahnuť 15 mil.€. V prípade jedného investičného projektu, ktorého celkové oprávnené výdavky presiahnu 50 mil.€, musí upravená výška pomoci spĺňať podmienky definované v čl. 2 ods. 20 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách.

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2022/09/Vyzva_SC111-2022-77.pdf

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 4/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov (obce alebo nimi  zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie) v rámci podprogramov:

 • 3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec (rozpočtové alebo príspevkové organizácie kde zriaďovateľom je obec)
 • 5.1.1 A Komplexná infraštruktúra knižníc (oprávnený žiadateľ obec)
 • 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra (oprávnený žiadateľ obec).

3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny divadla, divadelná teória, monografie o osobnostiach divadla) dotýkajúcej sa divadelného umenia, na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov.

Odovzdávanie žiadostí: 17.10.2022 – 14.11.2022

Výška dotácie: 2 000 – 50 000€

Spolufinancovanie: 5%

Čerpanie: 01.03.2023- 28.02.2024 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

 • realizácia výskumu,
 • realizácia odbornej kritickej reflexie,
 • realizácia odborného prekladu,
 • vydanie pôvodnej odbornej publikácie,
 • vydanie prekladovej odbornej publikácie.

3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny tanca, tanečná teória, monografie o osobnostiach tanca) dotýkajúcej sa tanca, na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov.

Odovzdávanie žiadostí: 17.10.2022 – 14.11.2022

Výška dotácie: 2 000 – 50 000€

Spolufinancovanie: 5%

Čerpanie:01.03.2023- 28.02.2024 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

5.1.1 A Komplexná infraštruktúra knižníc

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc, predovšetkým krajských a mestských knižníc a ich služieb. Podpora je určená na komplexné estetické skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia pre zvýšenie komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií. Projekty modernizácie služieb knižníc môžu v odôvodnených prípadoch zahŕňať aj nákup výpočtovej techniky s podmienkou, že budú slúžiť výhradne používateľom knižníc.

Fond odporúča organizovanie transparentnej súťaže návrhov za účelom získania kvalitného architektonického návrhu na interiér knižnice. Autormi projektov musia byť autorizovaní architekti, ak to povaha projektu vyžaduje. V prípade nestavebných činnosti, ktoré nevyžadujú dokumentáciu od autorizovanej osoby vymedzenej príslušným zákonom, autormi projektu môžu byť aj neautorizovaní architekti, dizajnéri, interiéroví dizajnéri a pod.

Odovzdávanie žiadostí: 17.10.2022 – 14.11.2022

Výška dotácie: 2 000 – 10 000€

Spolufinancovanie: 20%

Čerpanie: 01.03.2023- 31.12.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá – fáza A:

 • prípravná fáza realizácie komplexnej infraštruktúry knižnice.

5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc a ich služieb. Podpora je určená na skvalitnenie nábytkového vybavenia menšieho rozsahu pre zvýšenie komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií. Projekty modernizácie služieb knižníc môžu v odôvodnených prípadoch zahŕňať aj nákup výpočtovej techniky a/alebo skenerov s podmienkou, že budú slúžiť výhradne používateľom knižníc. Nákup podlahových krytín a dverí môže byť súčasťou spolufinancovanie projektu. Stavebno-technické úpravy interiérov, klimatizácia, vzduchotechnika, elektroinštalácia, atď. nemôžu byť súčasťou ani spolufinancovania.

Odovzdávanie žiadostí: 17.10.2022 – 14.11.2022

Výška dotácie: 2 000 – 10 000€

Spolufinancovanie: 20%

Čerpanie:01.03.2023- 31.12.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

 • realizácia skvalitnenia špecifickej knižničnej infraštruktúry,
 • realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc.

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-4-2023/

Informácie k VÝZVE Okresného úradu Lučenec na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Lučenec vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie regionálneho príspevku podľa Metodiky poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín podania žiadosti: 08.09.2022 – 30.09.2022
Oprávnené obdobie:
23.08.2022 – 31.12.2022 – pre kapitálové výdavky a bežné transfery na mzdy, platy, odmeny
23.08.2022 – 31.03.2023 – bežné transfery s výnimkou mzdových výdavkov
Maximálna a minimálna výška príspevku:
Minimálna výška príspevku: 20.000 EUR
Maximálna výška príspevku: 200.000 EUR
Oprávnení predkladatelia:
a) regionálna rozvojová agentúra
b) slovenská časť euroregiónu
c) európske zoskupenie územnej spolupráce
d) občianske združenie
e) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
f) obec
g) vyšší územný celok
h) registrovaný sociálny podnik
i) Slovenský červený kríž
j) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území SR
k) právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od
registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
l) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území SR
m) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší
územný celok alebo obec
n) škola alebo školské zariadenie
o) vysoká škola so sídlom na území SR
p) obchodná spoločnosť alebo družstvo
q) iné právnické osoby neuvedené v bode a) až p)
r) fyzické osoby – podnikatelia.
Oprávnené aktivity:
A. Zamestnanosť a podnikanie
A 1. Podpora inovácií, výskumu a vývoja
A 2. Podpora podnikov v oblasti poľnohospodárskej, lesníckej potravinárskej výroby a služieb
A 3. Podpora MSP v oblasti priemyselnej výroby
B. Cestovný ruch
B 1. Tvorba ponuky v kultúrno-poznávacom, prírodnom a iných formách udržateľného
cestovného ruchu (vrátane vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiky a i.)
B 2. Vytváranie udržateľného zázemia a služieb pre pobyt návštevníkov
B 3. Rozvoj destinačného manažmentu a marketingu
B 4. Zlepšenie dostupnosti okresu, atraktivít a turistických bodov záujmu
C. Sociálna ekonomika
C 1. Vytváranie podmienok pre zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb
D. Rozvoj ľudských zdrojov
D 1. Podpora zvyšovania kvality predprimárneho a primárneho vzdelávania a rozšírenie kapacít
vzdelávacích inštitúcií
D 2. Podpora systému profesijného vzdelávania a celoživotného vzdelávania

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku po skopírovaní nasledovného linku: www.minv.sk/?plan-rozvoja-okresu-lucenec-2022-2026

Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku
z Programu obnovy vidieka SR 2014 – 2022 vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV – 60/PRV/2022.
Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom,
modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva
Operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu: 55 476 238,00 EUR
Minimálna výška podpory: 10 000,00 EUR
Maximálna výška podpory: 1 500 000,00 EUR

Výška podpory je 100 % z oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným
v tejto výzve.
Oprávnení žiadatelia:
Miestna územná samospráva – obce a mestá, v ktorých najneskôr ku dňu podania Žiadosti
o poskytnutie nenávratného príspevku v konkrétnom katastrálnom území bolo právoplatné
rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a projekt pozemkových úprav bol zapísaný do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.
Oprávnené aktivity:
a) Cestné komunikácie slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby,
b) Protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou
a súvisiace stavby,
c) Opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení
ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny,
d) Vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a
podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu,
e) Ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia.

Oprávnené náklady:

 1. Náklady na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení uvedené v rozpočte ako súčasť Zmluvy o dielo.
 2. DPH ak vzniká nárok podľa právnych predpisov SR.
 3. Všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode 1. ako sú poplatky architektom,
  inžinierom a konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti okrem štúdií uskutočniteľnosti maximálne do 3% z výšky projektu.
 4. Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným obstarávaním (Kompletnú
  dokumentáciu k VO žiadateľ predkladá buď pri predložení ŽoNFP alebo v termíne do 90
  pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
  príspevku).
  Podrobnejšie popísané podmienky nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: www.apa.sk/aktualne-vyzvy

Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia nových agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Kód výzvy: 13I02-21-V04, Komponent: 13_Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť, Názov investície: Investícia 2_Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti, Schéma pomoci:       Schéma pomoci de minimis na podporu rozšírenia a obnovy siete agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti uplatňovaná pri vykonávaní Plánu obnovy a odolnosti SR DM – 11/2022

Uzavretie výzvy: Vykonávateľ uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu po vyčerpaní alokovaných finančných prostriedkov, alebo do 31. 10. 2022. Oprávnenosť žiadateľa: Oprávneným žiadateľom je agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti („ADOS“) zriadená podľa § 7 ods. 3, písm. e) zákonom č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“), ktorej právna forma je: – príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, alebo – rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, mesta alebo obce, alebo – právnická osoba (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným) zriadená podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., alebo – nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, alebo – fyzická osoba spĺňajúca podmienky ustanovené zákonom č, 578/2004 Z. z.), alebo – občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, alebo registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky (v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov).

Novovzniknutá ADOS, t. j. ADOS zriadený po 1.2.2020 (vrátane) v rámci žiadosti predkladá:

 • potvrdenie o vzniku, resp. založení právnickej osoby spolu s potvrdením o pridelení identifikačného čísla organizácie („IČO“), alebo
 • čestné vyhlásenie, ktorým preukáže zámer splniť zákonné podmienky pre získanie povolenia na vznik ADOS,
 • menovací dekrét alebo iný doklad o menovaní osoby, ktorá vystupuje ako štatutárny orgán.

Oprávnenosť aktivít:

Materiálno-technické vybavenie novovzniknutej agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Minimálna výška prostriedkov mechanizmu: nie je stanovená

Maximálna výška prostriedkov mechanizmu: 127 400€

Časová oprávnenosť aktivít realizácie projektu a výdavkov:

 • Obdobie oprávnenosti výdavkov celkovo je stanovené na obdobie od 1. februára 2020 najneskôr do 31. decembra 2024.
 • Realizácia aktivít žiadostí musí byť ukončená do 1 roka od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, najneskôr však 30. septembra 2024.

Výška finančného príspevku je 100% oprávnených výdavkov na oprávnené aktivity ŽoPPM.

Podrobnejšie popísané podmienky nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-ados-rozsirenie.

Eurofondové projekty budú môcť byť navýšené v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov

Vicepremiérka Remišová: V čase celosvetovej inflácie podávame pomocnú ruku samosprávam – eurofondové projekty budú môcť byť navýšené v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)

Metodiku IROP pre poskytnutie dodatočného príspevku nájdete tu:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/usmernenie-ro-pre-irop-c-15/

Schválenie novej Partnerskej dohody

Takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov pomôže pri rozvoji Slovenska a riešení problémov, ktoré ľudí trápia

Vicepremiérka Remišová v Bruseli slávnostne podpísala schválenie novej Partnerskej dohody: Takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov pomôže pri rozvoji Slovenska a riešení problémov, ktoré ľudí trápia | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)

Zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Kód výzvy: 02I02-29-V01
Komponent: Obnova budov
Reforma/investícia: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov
Ciele výzvy:

 1. Zelená transformácia,
 2. Zvýšenie počtu obnovených budov pri súčasnom zlepšení ich energetickej hospodárnosti,
 3. Zníženie emisií CO2,
 4. Zmiernenie dopadov na zmenu klímy.
  Termín na začatie podávania žiadostí: 01. 08. 2022
  Uzavretie výzvy: 01. 12. 2024
  Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu: 100 000 000€ bez DPH, t. j. 120 000 000€ s DPH
  Oprávnený žiadateľ:
  a) Správca majetku štátu – štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond alebo právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
  b) Obec a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
  c) Mesto a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia,
  d) Mestská časť a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia – v prípade Hlavného mesta SR Bratislava a mesta Košice,
  e) Vyšší územný celok a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia
  f) Verejnoprávna inštitúcia – verejnoprávna inštitúcia, verejnoprávna ustanovizeň alebo verejná vysoká škola,
  g) Správca majetku štátu podľa osobitného predpisu – štátny podnik10), Železnice Slovenskej republiky a iné,
  h) Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, resp. ostatného majetku vo vlastníctve štátu.
  Preukázanie oprávneného typu budovy:
  • Pamiatkovo chránená budova
  a) je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok alebo
  b) má pamiatkovú hodnotu alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia a nachádza sa v pamiatkovej rezervácii alebo
  c) má pamiatkovú hodnotu alebo rešpektuje hodnoty pamiatkového územia a nachádza sa v pamiatkovej zóne.
  • Historická budova, ktorá nie je národnou kultúrnou pamiatkou, je
  a) registrovaná v Zoznamoch pamätihodností miest a obcí alebo
  b) uvedená v Registri modernej architektúry Slovenska alebo
  c) zapísaná do katastra nehnuteľností pred 01. 01. 1980 alebo preukázateľne užívaná pred
  týmto dátumom.

  Projekty, ktoré sú predmetom Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu sú zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných historických a pamiatkovo chránených budov, ktorým sa dosiahne aspoň stredná hĺbka obnovy budovy. To znamená, že realizovanými aktivitami sa dosiahne úspora globálneho ukazovateľa minimálne na úrovni 30%. Splnenie požiadavky úspory primárnej energie bude preukázané porovnaním hodnoty existujúceho stavu pred realizáciou projektu a nového stavu po realizácii projektu.
  Ukazovatele existujúceho stavu budovy sa preukazujú Projektovým energetickým hodnotením existujúceho stavu.
  Minimálna výška prostriedkov mechanizmu: 240 000€
  Maximálna výška prostriedkov mechanizmu: 6 000 000€
  Časová oprávnenosť aktivít realizácie projektu a výdavkov: za oprávnené považujú všetky aktivity súvisiace s realizáciou projektu, ktoré žiadateľ preukázateľne vykonal najskôr od 1. februára 2020 vrátane. Za oprávnené sa považujú výdavky, ktoré vznikli v súvislosti s takto oprávnenými aktivitami Projektu a boli následne uhradené, teda po 1. februári 2020 vrátane.
  Oprávnené obdobie realizácie projektu môže byť najneskôr do 31. 12. 2025.
  Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis:
  Výzva je zameraná na podporu obnovy budov využívaných výhradne na nehospodárske činnosti alebo na zmiešané využitie. Podpora oprávnených aktivít stanovených touto Výzvou nie je poskytovaním štátnej pomoci.
  Spolufinancovanie: Žiadateľ musí mať zabezpečené spolufinancovanie projektu minimálne vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytovaných prostriedkov mechanizmu. Maximálna výška prostriedkov mechanizmu závisí od typu aktivity v stanovenej oblasti podpory, pričom maximálna miera podpory je 100% z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu.
  Podrobnejšie popísané podmienky nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mindop.sk/uploads/Pl%C3%A1n%20obnovy/Obnova%20budov/Vyzva-1-obnova-budov.pdf

Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole

Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom „Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole“ z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Cieľ: podpora materských, základných a stredných škôl prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca na poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu skríningu s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu a prevencie ochorení a ďalšie činnosti.

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania Reforma 2: Pilotovanie vybraných podporných opatrení prostredníctvom zavedenia novej pozície do konkrétneho segmentu vzdelávacej sústavy. Dátum uzavretia: 10.07.2022

Žiadosť predkladá škola so súhlasom zriaďovateľa, a to prostredníctvom elektronického formuláru.

Výška celkových finančných prostriedkov: 3 400 000 €

Oprávnení žiadatelia: Materská škola, špeciálna materská škola, materská škola ako súčasť základnej školy s materskou školou, materská škola ako organizačná zložka spojenej školy, základná škola, špeciálna základná škola, spojená škola, ktorá má organizačnú zložku základná škola, stredné školy, špeciálne stredné školy, odborné učilištia, praktické školy, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku stredná škola, odborné učilište, praktická škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. Materská škola alebo základná škola alebo stredná škola musí byť zaradená do siete škôl a školských zariadení SR bez rozdielu typu zriaďovateľa a bez rozdielu statusu právnickej osoby, ktoré zároveň spĺňajú pravidlo o prevažnom financovaní z verejných zdrojov.

Počet požadovaných zdravotníckych pracovníkov: Žiadateľ môže požiadať o jedného zdravotníckeho pracovníka na školu resp. po dohode so zriaďovateľom, ktorý zriaďuje viaceré školy, môže požiadať o znížený úväzok pre zdravotníckeho pracovníka v prípade, že ten bude pôsobiť na viacerých školách.

Oprávnená aktivita: Zamestnanie zdravotníckeho pracovníka v materskej škole, v základnej škole alebo v strednej škole, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a realizuje náplň práce zdravotníckeho pracovníka v materskej škole, v základnej škole alebo v strednej škole.

Oprávnené obdobie realizácie aktivít: Žiadateľ môže získať podporu na vytvorené miesto zdravotníckeho pracovníka na obdobie od 1.9.2022 do 31.8.2024, avšak oprávnenými nárokmi sú finančné prostriedky len na tie mesiace, kedy je zdravotnícky pracovník na škole zamestnaný. Minimálna dĺžka podpory je stanovená aspoň na jeden rok.

Oprávnené výdavky:

Výdavky na mzdu a odvody zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca.

Minimálna výška finančných prostriedkov na jedného žiadateľa: 13 520€

Maximálna výška finančných prostriedkov na jedného žiadateľa:27 520€

Kritériá výberu:

 • Celkový počet detí/žiakov v škole
 • Percento detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením z celkového počtu detí/žiakov školy
 • Odhadované percento detí/žiakov, „chorých a zdravotne oslabených1“ z celkového počtu detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením
 • Počet rôznych typov ochorení dlhodobého charakteru detí/žiakov “chorých a zdravotne oslabených” vyskytujúcich sa u detí/žiakov školy
 • Plán náboru, harmonogram zamestnania zdravotníckeho pracovníka

Podrobnejšie popísané podmienky nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole/

Rozvoj zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP – OP ĽZ Prioritná os 8: REACT-EU, Investičná priorita 8.1: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva – ktorej cieľom je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti dotknutých zamestnancov a zamestnávateľov na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti.

Aktivity sú zamerané na nadobúdanie/zvyšovanie zručností na účely zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily, disponujúcej zručnosťami reagujúcimi na vývoj jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce.

SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa, evidovaná pod č. SA.103051 (ďalej len „schéma ŠP na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa“)

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov v znení dodatku č.2 zo dňa 07.04.2022 (ďalej len „schéma pomoci DM č. 3/2021“)

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Alokácia na výzvu: 18 500 000€. Časový harmonogram: : Termín uzavretia 1. kola – 20.07.2022, 2. kola – 12.09.2022, 3. kola – 17.10.2022

Oprávnení žiadatelia: – zamestnávatelia, – štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, – obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto, – zamestnávateľské asociácie a zväzy, ktorými sú: – profesijné organizácie a komory, záujmové združenie právnických osôb, – občianske združenia, ktorých členmi sú zamestnávateľské asociácie a zväzy

Oprávnená aktivita: Hlavná aktivita – Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností – Aktivita je zameraná na nadobúdanie nových zručností / zvyšovanie a rozvoj zručností zamestnancov, vrátane špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa na pracovné miesto, t.j. na odbornú kompetentnosť vykonávať určitú profesiu na obnovujúcom sa trhu práce v dôsledku krízy v kontexte pandémie COVID-19. Vykonáva sa formou cieleného vnútropodnikového / vnútrofiremného vzdelávania a odbornej prípravy. Aktivita podporí aj zručnosti prispievajúce k prechodu na digitálnu ekonomiku vzhľadom na meniace sa hospodárstvo.

Podaktivita 1 – Výber a príprava zamestnancov – Dĺžka trvania podaktivity: maximálne 40 hod. pre zamestnávateľov školiacich do 49 osôb vrátane / 50 hod. pre zamestnávateľov školiacich 50 a viac osôb.

Podaktivita 2 – Cielené získavanie pracovných zručností – Dĺžka trvania podaktivity: maximálne 440 hod. pre jedného účastníka podaktivity

Podaktivita nadväzuje bezprostredne na podaktivitu 1 pre účastníkov z radov zamestnancov podľa potrieb žiadateľa / zamestnávateľa na konkrétne pracovné miesta a profesie

Oprávnené obdobie realizácie aktivít: sa začína dňom realizácie aktivít projektu, ktorý nie je skorší ako dátum vyhlásenia výzvy a trvá najneskôr do 30.11.2023.

Oprávnené výdavky:  – Mzdové výdavky odborného personálu,  – Mzdové výdavky na účastníkov vzdelávacích aktivít,  – Mzdové výdavky na riadenie projektu,  – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu vo výške 40% (nariadenie 1303/2013, čl. 68b ods.1)

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: prijímateľ vykonávajúci hospodársku činnosť, t. j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status, v rámci schémy pomoci de minimis – 0% , prijímateľ vykonávajúci hospodársku činnosť, t. j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status, v rámci schémy štátnej pomoci – max 50%

Minimálna výška príspevku: 25 000€. Maximálna výška príspevku na projekt sa uplatňuje podľa pravidiel: – schémy DM č. 3/2021, – schémy ŠP na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa. Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia dotácie môžete nájsť vo Výzve na predkladanie ŽoNFP  po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvy-2022/rozvoj-zrucnosti-podporu-trhu-prace/vyzva-rozvoj-zrucnosti-podporu-trhu-prace.pdf

Program obnovy dediny 2022

V rámci Programu obnovy dediny 2022, v súlade s ustanovením § 4, ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2022, bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 v rámci Programu obnovy dediny. V rámci tohto ročníka je možné podať žiadosť iba v 2 činnostiach a to činnosť POD1 – Kvalita životného prostredia a činnosť POD3 – Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.

Cieľ POD: vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia formou podpory špecifických činností zameraných na riešenie akútnych problémov vidieckych samospráv v oblasti starostlivosti o vidiecke životné prostredie.

➢ Činnosť POD1: Kvalita životného prostredia na vidieku: Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít: 1) Aktivity zamerané na podporu odpadového a obehového hospodárstva: opatrenia zamerané na zvýšenie zhodnocovania odpadu, jeho opätovné použitie a podpora predchádzania vzniku odpadu, skvalitnenie podmienok pre triedený zber odpadu: • vytváranie a úprava malých kompostární, lokalít zberu komunálneho a triedeného odpadu (stojísk) • podpora nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom – nákup kompostovacích zásobníkov (kompostérov) s povinnosťou ich umiestnenia na verejných priestranstvách obce, • podpora nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom – nákup podpornej techniky (krovinorez, kosačka, drvič, štiepkovač, prekopávač a preosievač kompostu, navíjač geotextílie, čelný nakladač, motorová píla, plotostrih) v max. limite 40 % z požadovanej dotácie, • nákup zberných nádob na kuchynský, biologický rozložiteľný, textilný odpad a ich umiestnenie na verejných priestranstvách obce pričom zberné nádoby nebudú určené na zber triedených zložiek komunálneho odpadu, ktoré spadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Aktivity zamerané na podporu ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni: • budovanie a rekonštrukcia odberných objektov z povrchových zdrojov a záchytných objektov z podzemných zdrojov (studne, pramene, vrty) s dôrazom na úžitkové využitie, zabezpečenie verejného prístupu k pitnej vode, údržba, obnova a ochrana vodných tokov (nutný súhlas správcu toku), sprietočnenie priečnych profilov, mostov a priepustov, • opatrenia na zadržiavanie vody v krajine (vsakovacie pásy, infiltračná priekopa, odvodnenie ciest extravilánu a rozptýlenie vody v krajine), • aktivity zamerané na protipovodňové opatrenia vykonávané na vodnom toku (v spolupráci so správcom toku a na základe odborne spracovanej projektovej dokumentácie) a budovanie a údržba pozdĺžneho a priečneho odvodnenia komunikácií. 3) Aktivity zamerané na starostlivosť a revitalizáciu mokradí, poldrov a obnova mŕtvych ramien, manažment lužných lesov, starostlivosť a ochrana rašelinísk, budovanie koreňových čistiarní odpadových vôd

Činnosť POD3: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta: Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít: 1) Aktivity zamerané na zlepšovanie environmentálneho povedomia, realizáciu programov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, šírenie príkladov dobrej praxe, tvorbu výstav/ posterov/ publikácií/ učebníc s environmentálnou tematikou (cieľová skupina: široká verejnosť).

2) Aktivity zamerané na obnovu a zriaďovanie náučných expozícií (domov remesiel, dedinského múzea, pamätnej izby, areálu, skanzenu a pod.), náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov, ktoré majú charakter všeobecnej infraštruktúry prístupnej bez obmedzení širokej verejnosti bezodplante.

3) Aktivity zamerané na propagáciu geoparkov Slovenska.

4) Aktivity zamerané na vzdelávanie, osvetu a propagáciu súvisiace s významom včiel a včelárstva ako tradičného spôsobu života na vidieku.

5) Aktivity zamerané na vzdelávanie o obehovom a odpadovom hospodárstve (predchádzanie vzniku odpadu, triedenie odpadu a iné) a realizácia výchovno – vzdelávacích podujatí pre deti, mládež a širokú verejnosť bezodplatne.

Termín na podanie žiadosti: 21. 07. 2022 o 15:00hod

Spolufinancovanie: min 5%

Oprávnenosť žiadateľa:

• Obec bez štatútu mesta – založená výlučne podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneníbneskorších predpisov. Oprávneným žiadateľom je výlučne obec, ktorá nie je vyhlásená Národnou radou Slovenskej republiky za mesto podľa § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

• Mikroregionálne združenie obcí – ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorého členmi môžu byť výlučne obce bez štatútu mesta.

• Mikroregionálne združenie obcí – ako združenie obcí podľa § 20b – f zákona Slovenskej národnej

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorého členmi môžu byť

výlučne len obce bez štatútu mesta.

• Mikroregionálne združenie obcí – ako záujmové združenie právnických osôb podľa § 20f a nasl.

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorého členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta.

Maximálna výška dotácie:

6.000€ pre obec bez štatútu mesta

8.000€ pre mikroregionálne združenie obcí

Oprávnené obdobie: od 01.01.2022 do 31.10.2022.

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.obnovadediny.sk/wp-content/uploads/2022/05/USMERNENIE-k-%C5%BEiadosti-2022.pdf

Fond malých projektov Interreg SKHU

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o FP v rámci Fondu malých projektov ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Prioritná os PO4: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti Celkový cieľ fondu malých projektov: posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce a zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov. Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi.

Termín na podanie žiadosti: 17. 06. 2022

Celková alokácia z EFRR na PO4 – „Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti“: 309 000€

Maximálna výška príspevku: 50 000

Minimálna výška príspevku: 20 000€

Dĺžka projektu: max 4 mesiace

Spolufinancovanie: 15%

Indikatívny zoznam oprávnených žiadateľov pre PO4: • Verejné inštitúcie; • Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu; • Cirkvi (registrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky/ Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti Maďarskej republiky);• Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS-y); • Mimovládne organizácie (NGO); • Obce a vyššie územné celky, neparticipujúce v Strešnom projekte; • Verejné vysoké školy a štátne výskumné ústavy; • Komory. Oprávnenosť žiadateľa: Minimálna požiadavka pre partnerstvo je mať jedného partnera zo Slovenskej republiky s finančnou spoluúčasťou a jedného partnera z Maďarska s finančnou spoluúčasťou. Indikatívny zoznam oprávnených aktivít: ● tvorba spoločných odborných programov (výmenné programy v oblastiach kultúry, vzdelávania, výskumu, turizmu, ochrany prírody a pod.), ● realizácia programov podporujúcich dvojjazyčnosť (vydávanie brožúr, kníh, DVD, príprava krátkych filmov) ● organizovanie spoločných cyklotúr, táborov, tematických zájazdov, pútnických ciest, trhov, výstav a sprievodných podujatí, ● organizovanie spoločných festivalov

Oprávnenosť miesta realizácie: • SK032 – Banskobystrický kraj, • SK042 – Košický kraj, • HU221 – Borsod-Abaúj-Zemplén megye, • HU311 – Heves megye, • HU312 – Nógrád megye, • HU323 – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Žiadatelia predkladajú kompletnú žiadosť o finančný príspevok t.j. formulár ŽoFP v slovenskom a maďarskom jazyku.

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp.

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L).

Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022. Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L). Termín na podanie žiadosti: 06. 07. 2022 Maximálna výška podpory: 400 000€ , Spolufinancovanie: 5% Oprávnení žiadatelia: obec, samosprávny kraj, príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom, právnická osoba v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti MŽP SR. Oprávnené obdobie: 01.01. 2022 do 30.11.2022

V rámci činnosti L8 je možné realizovať jednu alebo viac nasledovných hlavných aktivít:

1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy;

2. zateplenie/výmena strechy;

3. výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena);

4. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

V prípade realizácie hlavných aktivít je povinné realizovať podaktivitu:

 • práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté aktivitou, ktorá je predmetom podpory alebo práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté aktivitou, ktorá je predmetom podpory (napr. netopiere a dážďovník tmavý, ktoré hniezdia na budovách)

Iba v prípade realizácie hlavných aktivít je možné realizovať nasledovné podaktivity:

a) modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody;

b) aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu (rekuperácia – napr. aktívna, pasívna, výmenníky na využitie odpadného tepla, rekuperácia tepla z odpadovej vody a pod.);

c) opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov (zelená vegetačná stena, realizácia zelenej extenzívnej strechy, vonkajšie tieniace prvky okien a dverí na fasádach – pergoly, vonkajšie žalúzie, a pod.);

d) prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy na pozemku vo vlastníctve žiadateľa – dočasné jazierka s dočasnou vodnou hladinou, podzemné nádrže na dažďovú vodu, z ktorých sa bude polievať okolitá vegetácia v čase sucha;

e) výsadba stromov v okolí budovy na pozemku vo vlastníctve žiadateľa (na západnej a južnej strane), ktoré budú po vyrastení tieniť fasádu budovy (domáce druhy drevín12), a tým budú znižovať spotrebu energie na chladenie.

Priorizácia pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie (v nasledovnom poradí):

1. skupina: žiadosti o poskytnutie dotácie, v ktorej predmetom projektu bude základná škola, materská škola, obecný úrad, domov sociálnych služieb alebo požiarna zbrojnica. Táto skupina má najvyššiu prioritu pri výbere žiadostí o poskytnutie dotácie.

2. skupina: žiadosti o poskytnutie dotácie, v ktorej predmetom projektu bude kultúrny dom, centrum voľného času, knižnica, komunitné centrum alebo múzeum. Táto skupina má strednú prioritu pri výbere žiadostí o poskytnutie dotácie.

3. skupina: žiadosti o poskytnutie dotácie, ktoré nebudú spadať do 1. skupiny a ani do 2. skupiny. Táto skupina má najnižšiu prioritu pri výbere žiadostí o poskytnutie dotácie.

Pri výbere budúceho dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať v súlade zo zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://envirofond.sk/2022/05/06/vyzva-zateplovanie-co-je-nove-v-specifikacii-pre-oblast-l/

Infolist – Predškoláci II

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje pokračovanie rozvojového projektu pre zriaďovateľov materských škôl a špeciálnych materských škôl „Predškoláci II“.

Cieľ výzvy:

 • vybavenie novovzniknutých tried a dočasných priestorov určených pre poskytovanie predprimárneho vzdelávania nevyhnutným interiérovým vybavením, učebnými pomôckami a didaktickými hračkami na rozvíjanie celostného osobnostného rozvoja detí.

Časový harmonogram:

 • Termín zaslania žiadostí:  31.5.2022
 • Vyhodnotenie žiadostí a zverejnenie výsledkov: do 15.6.2022
 • Zabezpečenie oprávn. položiek je potrebné zrealizovať: od 16.06.2022 do 31.08. 2022
 • Vyhodnotenie projektu po jeho uskutočnení: najneskôr do 30.09. 2022
 • Zúčtovanie po uskutočnení projektu: Nevyužité finančné prostriedky zašle materská škola v termíne do 15. 10. 2022 zriaďovateľovi a ten ich vráti regionálnemu úradu školskej správy

Alokácia v rámci výzvy: 1 000 000€

Maximálna výška podpory na 1 projekt: 10 000€

Oprávnení žiadatelia:

 • zriaďovatelia materských škôl, špeciálnych materských škôl, škôl s organizačnými zložkami (v ktorých je aj organizačná zložka „materská škola“), zaradených v sieti škôl a školských zariadení SR

Forma predloženia žiadosti: Žiadosť predkladá zriaďovateľ prostredníctvom materskej školy vyplnením online formulára na webovom sídle MŠVVaŠ SR.

Použitie finančných prostriedkov: bežné výdavky

interiérový nábytok (napr. detské stoly, detské stoličky, skrinkové zostavy, šatníkové       skrinky, lavičky do šatne, vešiaky do šatne a umyvárky, ležadlá – vrátane posteľnej výbavy a obliečok na ňu),

– podlahová krytina do triedy a spálne, koberce

– učebné pomôcky na rozvíjanie gramotnosti detí,

– didaktické hračky.

Podrobnejšie popísané podmienky programového grantu nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.minedu.sk/vyzva-predskolaci-ii/

Informácie k Poskytovaniu finančných prostriedkov
z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

Podpora z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR otvára možnosti uchádzať sa o poskytnutie finančných prostriedkov na realizovanie projektov v rôznych oblastiach. Hlavným zámerom je podporiť projekty, ktoré slúžia čo najväčšiemu počtu obyvateľov a majú regionálny alebo celospoločenský dosah.
Finančné prostriedky z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR budú poskytované ako priama podpora a zároveň budú postupne zverejňované časovo ohraničené a tematicky zamerané Vyzvania na predkladanie žiadostí v konkrétnych oblastiach. O dotáciu je možné žiadať len v termíne uvedenom na predkladanie žiadostí v rámci konkrétneho vyzvania.
Priama podpora
O dotáciu je možné uchádzať sa počas celého roka 2022, nie je časovo obmedzená. Je možné
sa uchádzať o podporu v prípade projektov zameraných na:
• odstránenie škôd po živelných pohromách,
• opravy havarijných stavov budov alebo inak poškodených budov a verejných
priestranstiev,
• modernizáciu a rekonštrukciu budov.
Aktuálne vyzvania

 1. Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o
  poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávania
  Termín uzávierky: 13.05.2022
  Výška príspevku: Minimálna výška príspevku: 500,00 EUR. Maximálna výška príspevku: 10.000,00 EUR. Oprávnení žiadatelia a miera spolufinancovania: – obec, vyšší územný celok, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej
  zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia
  poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa, občianske združenie, nadácia, záujmové
  združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, nezisková organizácia
  poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond so sídlom na území
  Slovenskej republiky, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť právnická osoba,
  ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
  právnická osoba zriadená osobitným zákonom; takejto právnickej osobe nemožno
  poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté
  prostriedky z verejného rozpočtu, výchovno-vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa
  osobitného predpisu
  Oprávnené aktivity:
 1. vydania publikácie (aj elektronickej),
 2. prednášky, semináre,
 3. online semináre a webináre,
 4. podpora vývoja hier a/alebo aplikácií,
 5. inovatívne a zážitkové vyučovanie,
 6. iné aktivity

Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie v oblasti komunitného života
Termín uzávierky: 23.05.2022
Výška príspevku: Minimálna výška príspevku: 500,00 EUR. Maximálna výška príspevku: 10.000,00 EUR.
Oprávnení žiadatelia a miera spolufinancovania – obec, vyšší územný celok, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa, občianske združenie, nadácia, záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
právnická osoba zriadená osobitným zákonom; takejto právnickej osobe nemožno
poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté
prostriedky z verejného rozpočtu, výchovno-vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa
osobitného predpisu
Oprávnené aktivity:
V zmysle tohto vyzvania sa podporujú žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu najmä
spoločenských a športových aktivít na podporu komunitného života.
Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia dotácie môžete nájsť vo Vyzvaniach predsedu vlády SR: Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR | Úrad vlády SR (gov.sk)

Grantový program Nadácie SPP – Športuj aj ty

Program je zameraný na rozvoj športových aktivít, určených pre deti a mládež vo veku od 6-18 rokov pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26 rokov.

Cieľ grantového programu: ▪ podpora zdravého životného štýlu detí, mládeže a ľudí so zdravotným znevýhodnením, ▪ sprístupňovanie športových a rekreačných aktivít pre deti a mládež a ľudí so zdravotným znevýhodnením,▪ podpora domácich športových pretekov a turnajov, ▪ zlepšenie príležitostí pre mladé talenty.

Časový harmonogram: 14. marca 2022 – Vyhlásenie programu

4. apríla 2022, do 24.00 h -Uzávierka predkladania projektov

Alokácia v rámci grantového programu: 200 000€

Oprávnení žiadatelia: športové kluby (športové organizácie: združenia, spolky a kluby, zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže); telovýchovné jednoty; mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy); dobrovoľné hasičské zbory; obce/mestá; centrá voľného času

Spolufinancovanie: Väčšina grantov Nadácie SPP nepokrýva 100% nákladov projektu.

Zameranie projektu: ▪ rozvoj rekreačného a výkonnostného športu; ▪ pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť; ▪ športové podujatia a aktivity; ▪ športové tábory a sústredenia.

Oprávnené položky:

▪ materiálne zabezpečenie a vybavenie na podporu športových aktivít, nákup športového vybavenia,      materiálu, výstroja a pomôcok;

▪ náklady pre dobrovoľníkov;

▪ materiálne zabezpečenie športových turnajov, pretekov: ceny, medaily;

▪ honoráre pre odborný personál max. 10% z celkovej požadovanej sumy, napr. honorár pre rozhodcu (náklady musia byť viazané na organizáciu turnaja, pretekov a pod.);

▪ cestovné náklady a ubytovanie v rámci športových turnajov a pretekov;

▪ občerstvenie a stravu na sústredeniach;

▪ lekársky dozor, hasičský dozor.

Podrobnejšie popísané podmienky programového grantu nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz:

https://www.nadaciaspp.sk/file/2638/Podmienky_%C5%A0portuj%20aj%20Ty_2022.pdf

Program Nadácie Slovenskej sporiteľne s názvom Pre budúcnosť

Cieľ: Cieľom grantového programu je priniesť do miest, obcí a komunít funkčné zelené riešenia a zelené inovácie, z ktorých bude mať úžitok široká verejnosť a ktoré budú mať reálny a merateľný dopad na zlepšenie životného prostredia, zlepšenie mikroklímy, podporu biodiverzity, zmiernenie dopadov klimatickej zmeny, úsporu energií a prírodných zdrojov a podporu cirkulárnej ekonomiky.
Časový harmonogram:

 1. 3. 2022 vyhlásenie grantového programu
 2. 3. 2022 ─ 31. 3. 2022 do 12:00 hod. prihlasovanie projektov
 3. 4. 2022 ─ 30. 4. 2022 vyhodnotenie projektov
 4. 5. 2022 vyhlásenie výsledkov
 5. 5. 2022 – 15. 5. 2022 finalizácia projektov a zmluvný proces
  máj – november realizácia projektov
  do 15. 12. 2022 podanie záverečnej správy a vyúčtovania celého grantu vrátane 10 % spoluúčasti
  Alokácia v rámci grantového programu: 250 000€
  Oprávnení žiadatelia:
  • občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, nadácia, neinvestičný fond;
  • mesto, obec, škola;
  • centrum voľného času, knižnica, múzeum, galéria;
  • účelové zariadenie cirkvi
  Spolufinancovanie: 10%
  Zameranie projektu:
  • Zelené riešenia
  • Zelené inovácie
  Podrobnejšie popísané podmienky programového grantu nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva/grantovy-program-pre-buducnost

Program podpory lokálnych komunít COOP Jednota

Ciele programu Zámerom je umožniť občanom zúčastňovať sa na miestnom a regionálnom rozvoji formou podpory realizácie projektov v oblasti budovania drobných stavieb, ako sú komunitné záhrady, altánky, prístrešky, autobusové zastávky, vonkajšie športové areály a detské ihriská, ale aj výsadba a udržiavanie zelene, ochranu životného prostredia, propagáciu slovenských tradícií, rozvoj lokálnych športových klubov, budovanie turistických trás a cyklotrás.

Kto môže požiadať o grant orgány miestnej samosprávy, vzdelávacie inštitúcie (vrátane škôl a materských škôlok), združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a mimovládne organizácie. 

O grant sa nemôžu uchádzať podnikateľské subjekty a iné organizácie tvoriace zisk.

Umiestnenie projektu – Projekt musí byť situovaný a realizovaný v obci alebo v meste, kde sa nachádza aspoň jedna predajňa COOP Jednota. Výška finančného grantu: 6000 €

Oprávnené aktivity

 1. Drobné stavby – komunitné záhrady a pod.
 2. Grilovacie altánky a prístrešky
 3. Lavičky a iný obecný alebo mestský mobiliár
 4. Výstavba autobusových zastávok
 5. Výsadba a údržba zelene v intravilánoch a extravilánoch obcí
 6. Výstavba a údržba turistických trás a cyklotrás
 7. Aktivity zamerané na ochranu životného prostredia
 8. Vonkajšie športové ihriská a detské ihriská
 9. Podpora lokálnych športových klubov
 10. Aktivity zamerané na propagáciu tradícií Slovenska
 11. Propagácia tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít

Podávanie žiadostí o grant – Podávanie žiadostí o grant bude prebiehať elektronicky cez online formulár umiestnený na stránke www.lokalnekomunity.sk. Podanie žiadosti o grant bude prístupné počas dvoch mesiacov v termíne od 1.2.2022 do 31.3.2022. Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia dotácie môžete nájsť na stránke: www.lokalnekomunity.sk

INFOLIST EVS Novohrad 22/01/2 – MOPS

Informácie o Výzve na podanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

Operačný program: Ľudské zdroje, Prioritná os: REACT-EU, Investičná priorita: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva – Špecifický cieľ: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva – Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR

Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 28.01.2022. Následne SO zverejní na svojom webovom sídle http://www.minv.sk/?OPLZ termíny uzavretia pre ďalšie hodnotiace kolá s ohľadom na počet prijatých žiadostí o NFP, primeraný časový limit na schvaľovanie žiadostí o NFP a zostávajúcu alokáciu na príslušnú výzvu. Alokácia na výzvu: 1 000 000€. Spolufinancovanie: 5%

Oprávnení žiadatelia: obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – Oprávneným žiadateľom sú iba obce, ktoré mali alebo ešte stále majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí NFP na poskytovanie miestnej občianskej poriadkovej služby v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO5-2017- 1 alebo OPLZ-PO5-2018-1 v prípade splnenia podmienky, ktorú žiadateľ deklaruje v rámci časti 7.1 a 15 Formulára Žiadosti o NFP (príloha č. 1 výzvy) a zároveň nemajú schválenú žiadosť o NFP v rámci výzvy OPLZ-PO8-2021-1. Oprávnenými žiadateľmi sú zároveň len tie obce, ktoré vedia deklarovať a popísať poskytovanie služieb MOPS na svojom území pre minimálny počet 80 príslušníkov MRK

Oprávnená aktivita: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK – Zámerom poskytovania MOPS v obciach je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK prostredníctvom činností príslušníkov MOPS najmä v rámci ochrany: – verejného poriadku, – súkromného a verejného majetku, – detí a mládeže pred negatívnymi javmi, – životného prostredia, – plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Minimálna dĺžka realizácie projektu: nestanovuje sa , Maximálna dĺžka realizácie projektu: 15 mesiacov

Počet zamestnancov MOPS (v prepočte na plný pracovný úväzok) v novom projekte nesmie presiahnuť počet zamestnancov MOPS zazmluvnený v poslednom projekte v rámci výzvy OPLZ-PO5-2017-1 alebo OPLZ-PO5- 2018-1.

Žiadateľ musí zároveň dodržať oprávnené počty zamestnancov MOPS na základe počtu MRK, ktorým žiadateľ poskytuje služby na svojom území.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia NFP môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom: OPLZ-PO8-2021-3 po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-na-zvysenie-zamestnanosti-a-zamestnatelnosti-ludi-zijucich-v-prostredi-mrk-poskytovanim-mops-v-obciach-s-pritomnostou-mrk

INFOLIST EVS Novohrad 22/01/1

 1. Informácie o Výzve na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, ktorej cieľom je vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly.

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Termín na podanie žiadosti: od 22. 12. 2021 do 30. 06. 2022, Alokácia na výzvu: 12 000 000€

Oprávnení žiadatelia: obce a mestá v SR

Oprávnená aktivita: Rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne prostredníctvom výstavby novej multifunkčnej športovej haly. Obsahom oprávnenej aktivity sú nehospodárske činnosti.

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov:  kapitálové výdavky vzniknuté od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023.

Doba realizácia projektu: najneskôr do 31. 12. 2023 vrátane kolaudácie.

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: 10% Maximálna výška dotácie: 1 200 000€ Minimálna výška dotácie: nie je stanovená

Oprávnené miesto realizácie projektu: Predmetom žiadosti môžu byť iba oprávnené aktivity, ktoré budú realizované výlučne v katastri žiadateľa a v dostupnosti školského areálu. 

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia dotácie môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie s kódom: 014451/2021/OSMRR  po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2019/05/V%C3%BDzva-4_2021_final.pdf

2. Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os: REACT-EU Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva , Špecifický cieľ: Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP . RO pre IROP zverejní informáciu o uzavretí výzvy na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 01.03.2022, 2. kola 02.05.2022, ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 13 285 145€

Typ oprávnenej aktivity: h) regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

V zmysle podpory IROP sa pod vnútroblokom rozumie verejný priestor prislúchajúci k bytovým alebo polyfunkčným objektom s dominantnou obytnou funkciou, ktoré tento priestor ohraničujú a definujú. Na rozdiel od komunikačných a iných priestorov v obytných štruktúrach je ich funkčné využitie pokračovaním obytných priestorov prislúchajúcich bytových objektov v exteriérovom priestore. Miestne komunikácie spravidla priestor otvoreného vnútrobloku ohraničujú.

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa pre obec: 5%

Minimálna a maximálna výška príspevku na projekt: nie sú stanovené.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom: : IROP-PO7-SC73-2021-87 po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-podporu-zelenej-infrastruktury-a-regeneraciu-vnutroblokov-sidlisk-kod-vyzvy-irop-po7-sc73-2021-87/1124-67-1124-17416/

Infolist 12/3.

Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Wifi pre Teba II“.

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná os: Informačná spoločnosť, Investičná priorita: Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo – Špecifický cieľ: Európsky fond regionálneho rozvoja – Schéma štátnej pomoci: Schéma podpory budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach a zavádzanie inteligentných riešení napomáhajúcich k premene miest a regiónov na trvalo udržateľné miesta pre život občanov v znení dodatku č. 1 (DM – 14/2018)

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. SO OPII je oprávnený uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, na základe svojho rozhodnutia z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov, z dôvodu zabezpečenia riadnej a/alebo finančnej implementácie OPII PO74. Presný dátum uzavretia výzvy SO OPII zverejní na webovom sídle https://www.mirri.gov.sk/.

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 17.03.2022, 2. – n. hodnotiaceho kola v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 5 000 000€

Typ aktivít OPII: B. Budovanie širokopásmových sietí s technologickou neutralitou otvorených  pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100 percentného pokrytia s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s  a následne 100 Mbit/s s možnosťou aktualizácie siete na rýchlosť minimálne 1Gbit/s.

Oprávnená hlavná aktivitou: Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb

Oprávnení žiadatelia: – obce (zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice)

Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu: začiatok realizácie aktivít projektu nesmie nastať pred 01.01.2014 pričom aktivity projektu musia byť ukončené najneskôr k 31.12.2023. Odporúča sa žiadateľom ukončiť fyzickú realizáciu aktivít projektu najneskôr 3 mesiace pred 31.12.2023.

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: 5% Maximálna výška príspevku: 14 250€ Minimálna výška príspevku: nie je stanovená

O nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy sa môžu uchádzať len oprávnení žiadatelia, ktorí v čase predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok nie sú úspešnými žiadateľmi v rámci výzvy Wifi pre Teba s kódom OPII-2018/7/1-DOP. Žiadatelia sa nesmú zapojiť do výzvy Moderné technológie II s kódom OPII-2021/7/17-DOP (konkrétne v rámci aktivity špecifického cieľa 7.1, ktorá sa týka budovania bezplatného Wifi pripojenia).

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom: OPII-2021/7/18-DOP po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-18-dop-wifi-pre-teba-ii/

Infolist 12/2.

 1. Fond na podporu športu v súlade s jeho poslaním stanoveným zákonom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry, a to za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.

Ciele výzvy: vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry.

Oprávnený žiadateľ: a) športová organizácia, b) obec, c) vyšší územný celok

Žiadateľ musí zároveň spĺňať nasledovné kritériá: byť zapísaný v Informačnom systéme športu mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 a § 67 zákona o športe, byť bezúhonný – vyžaduje sa bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, predložiť vyúčtovanie príspevku na projekt za predchádzajúce obdobia v Informačnom systéme športu, vrátiť fondu finančné prostriedky podľa § 15 ods. 8 zákona o fonde, uhradiť administratívny poplatok.

Spolufinancovanie: min. 40% z COV na projekt . Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 20 000 000

Minimálna hodnota oprávnených výdavkov projektu: 100 000€ (Pokiaľ však dôjde v prípade fondom schváleného projektu k objektívnej úspore na základe výsledkov verejného obstarávania alebo verejnej obchodnej súťaže, fond môže poskytnúť príspevok aj v nižšej sume, pričom celková hodnota projektu nesmie byť nižšia ako 80.000€)

Maximálna výška príspevku pre jeden projekt: 1 250 000€

Koniec termínu na podávanie žiadosti: 31.01.2022

Konečný termín čerpania príspevku a realizácie projektu: 31.12.2024

Spôsob doručenia žiadosti: prostredníctvom registračného systému fnps.egrant ako aj v písomnej forme

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s číslom:  2021/004 po kliknutí na nasledujúci odkaz:

https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-11/2021_11_15_V%C3%BDzva_%C5%A1portov%C3%A1%20infra%C5%A1trukt%C3%BAra%202_FNP%C5%A0_2021_004_final.pdf

2. Informácie o výzve Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí v programe Obnovme si svoj dom na rok 2022. Účelom  je obnova, ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu.

Oprávnení žiadatelia:

a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov,

b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie

c) vyšší územný celok alebo obec,

d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,

e) občianske združenie,

f) nadácia,

g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,

h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

i) neinvestičný fond,

j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,

k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej

republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

l) Matica slovenská,

m) právnická osoba podľa § 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 31.12.2021

Spolufinancovanie projektu: 5% z celkového rozpočtu projektu (Upozornenie: Pri poskytnutí dotácie cez schému štátnej pomoci je výška spolufinancovania upravená v zmluve o poskytnutí dotácie na 20% z oprávnených nákladov)

V rámci programu Obnovme si svoj dom ide o tieto podprogramy:

 • 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
 • 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva podprogram
 • 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu podprogram
 • 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s číslom po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/Vyzva_program_1_2022-FINAL.pdf

Infolist 12/1.

Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, ktorej cieľom je priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne. Operačný program: Ľudské zdroje, Prioritná os: REACT-EU. Investičná priorita: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, Špecifický cieľ: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. Poskytovateľ zverejní informáciu o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. V prípade nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov môže byť výzva uzavretá, keď celková výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v ŽoNFP predložených a zaregistrovaných v druhom alebo ktoromkoľvek neskoršom kole neprekročí 20% zostatku disponibilnej alokácie na výzvu. Poskytovateľ zverejní presný dátum uzavretia výzvy na webovom sídle www.employment.gov.sk a www.itms2014.sk najneskôr mesiac pred predpokladaným termínom uzavretia výzvy.

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 14.01.2022, 2.kola 14.02.2022

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 20 000 000€

Oprávnené aktivita: Individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov (vrátane NEET), neaktívnych osôb na trh práce, vrátane finančných príspevkov pre poskytovateľov služieb zamestnanosti a zamestnávateľov.

Pod uvedeným typom aktivity v tejto výzve sa rozumie poskytovanie nástrojov a služieb v zmysle §54 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti bez nároku na odplatu zo strany oprávnenej cieľovej skupiny projektu, t. j., citujeme:

a) “poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri hľadaní, získaní a udržaní si zamestnania vrátane poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva fyzickým osobám podľa odseku 3,

b) zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a zručností a zhodnotenie kompetencií fyzických osôb podľa odseku 3 vrátane diagnostiky a rozpoznania prekážok ich vstupu na trh práce,

c) vyhľadávanie vhodného zamestnania pre fyzické osoby podľa odseku 3 a jeho sprostredkovanie vrátane sprevádzania,

d) vykonávanie výberu vhodnej fyzickej osoby na pracovné miesto na základe požiadaviek zamestnávateľa,

e) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétnej fyzickej osoby.“

Pod týmito nástrojmi a službami je pre účely tejto výzvy a v rámci jej hlavnej aktivity možné rozumieť aj, napríklad:

 • činnosti zamerané na identifikáciu osôb z cieľovej skupiny, identifikáciu bariér brániacich ich vstupu na trh práce,
 • vyhľadávanie osôb s ponukou práce a prípravy na trh práce s dôrazom na ohrozených sociálnym vylúčením,
 • spracovanie životnej a rodinnej anamnézy (zdravie, rodinné zázemie, sociálna a finančná situácia rodiny, pracovné skúsenosti, vzdelanie),

Oprávnení žiadatelia:

 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby a nezisková organizácia zriadená osobitným zákonom,
 • nadácia,
 • občianske združenie,
 • záujmové združenie právnických osôb,
 • obec a mesto a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto,
 • VÚC a úrad samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC,
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa (v rámci schém pomoci de minimis): 0%

Maximálna výška príspevku: 500 000€

Minimálna výška príspevku:5 000€

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 3 mesiace.

Maximálna dĺžka realizácie projektu: do 30.11.2023.

Z dôvodu zabezpečenia kvalitnej a odbornej realizácie aktivít projektu musí žiadateľ disponovať odborným garantom najneskôr v čase podpisu zmluvy o NFP a počas celej realizácie projektu.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom:  OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 po kliknutí na nasledujúci odkaz:

https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvy-2021/krok-za-krokom/vyzva-krok-za-krokom.pdf

https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvy-2021/krok-za-krokom/vyzva-krok-za-krokom.pdf

INFOLIST EVS Novohrad 11/3.

Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na Podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie)
Operačný program: Ľudské zdroje, Prioritná os: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Špecifický cieľ: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania – Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR.
Dátum uzavretia: Výzva je otvorená.

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 14.01.2022, 2.kola 28.02.2022, následne SO zverejní na svojom webovom sídle http://www.minv.sk/?OPLZ termíny uzavretia pre ďalšie hodnotiace kolá s ohľadom na počet prijatých žiadostí o NFP. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 10 000 000€. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania EŠIF.
Oprávnení žiadatelia: obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (tzn. obce zaradené do Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013 alebo obce zaradené do Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2019)
Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: 5%
Oprávnený typ aktivity: Podpora dobudovania (výstavba/rekonštrukcia) základnej technickej infraštruktúry
Spôsoby realizácie:
výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá,
• rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej),
• výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov,
• výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a
mostných objektov pre motorové vozidlá,
• výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii15 (spevnených plôch), ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu,
• výstavba verejného osvetlenia,
• nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej infraštruktúry – oprávnené iba pri objektoch slúžiacich širokej verejnosti


Upozornenie: Oprava a údržba pozemných komunikácii nie je oprávnená, musí sa jednať o rekonštrukciu.
Minimálna výška príspevku nie je výzvou stanovená. Maximálna výška príspevku: 2 850 000€
Výška COV je ohraničená hodnotou za projekt podľa počtu obyvateľov MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zlepšili podmienky bývania prostredníctvom základnej technickej infraštruktúry.
Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom: OPLZ-PO6-SC611-2021-2 po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzva_budovanie_infrastruktury_2/Vyzva%20cesty2.pdf

Infolist 11/2

Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: – REACT EÚ

Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava

zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: Predprojektová príprava

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo rozhodnutím RO pre IROP1. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na  webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 17.01.2022, 2.kola 17.03.2022, ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 6 000 000€

Oprávnení žiadatelia:

 • Samosprávny kraj
 • Obec (obec/mesto)
 • Stredná odborná škola zahrnutá do iniciatívy Catching-up Regions

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: 5%

Oprávnené aktivity:

 • Obstaranie územnoplánovacích podkladov (urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza, územno-technické podklady, napr. technické štúdie, súhrnné technické správy, podklady získané realizáciou geologických úloh).
 • Obstaranie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia vypracovanej oprávnenou osobou;
 • Obstaranie regulačných plánov (i dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia);
 • Obstaranie územných štúdií (zamerané na verejnú technickú a  dopravnú infraštruktúru,verejné priestranstvá a krajinu);
 • Obstaranie realizačného projektu stavby vypracovaného

            autorizovanou osobou;

Maximálna a minimálna výška príspevku nie je výzvou stanovená.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom:  OPKZP-PO1-SC111-2021-72 po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-pripravu-projektov-iniciativy-catching-up-regions-kod-vyzvy-irop-po7-sc76-2021-80/1124-67-1124-17312/

Infolist 11/1

„Triedený zber komunálnych odpadov“.
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 17.01.2021, 2.kola 15.03.2022, n. kola v intervale troch mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 10 000 000€
Oprávnené aktivity: B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
V rámci uvedeného typu aktivity sa príspevok poskytuje na triedený zber komunálnych odpadov:
• Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov
• Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu
komunálnych odpadov
• Nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov
Oprávnení žiadatelia:
• obec alebo združenie obcí
• príspevková alebo rozpočtová organizácia obce
• právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
• nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí;
• združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí.

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: 5%
Miera príspevku z OP KŽP podľa zdrojov: Kohézny fond 85% a Štátny rozpočet 10%
Maximálna a minimálna výška príspevku nie je stanovená.
Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom: OPKZP-PO1-SC111-2021-72 po kliknutí na nasledujúci odkaz:
https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2021/11/vyzva_72-triedeny_zber_KO.pdf

Infolist 10/6

„Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2“
Operačný program: Ľudské zdroje, Proiritná os: REACT-EU Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.
Špecifický cieľ: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.
Časový harmonogram: Žiadateľ môže predložiť v rámci jedného kola iba jednu ŽoNFP. Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Termíny uzavretia jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
Termín uzavretia 1. kola – 29.11.2021
Termín uzavretia 2. kola – 10.01.2022
Termín uzavretia 3. kola – 14.02.2022
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 5 000 000 EUR.
Oprávnení žiadatelia menej rozvinutého regiónu a miera spolufinancovania: • organizácie štátnej správy – spolufinancovanie 0%, • ostatné subjekty verejnej správy, obec / vyšší územný celok, mimovládna organizácia / nezisková organizácia – spolufinancovanie 5%, • prijímateľ v rámci schém pomoci de minimis – spolufinancovanie 5%.

Oprávnené aktivity:
Hlavná aktivita – Podpora inovácie nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.

 1. Podaktivita – Pilotné overovanie návrhu, pričom návrh musí spĺňať podmienku inovatívnosti, t. j. zavedenia nových nástrojov, resp. zefektívnenia alebo rozšírenia súčasných nástrojov.
  Návrh musí byť zameraný na:
  a) zefektívnenie súčasných nástrojov/opatrení/služieb v oblasti chudoby a/alebo sociálneho vylúčenia, alebo ich rozšírenie o nový prvok alebo o novú odbornú činnosť na komunitnej úrovni,
  alebo
  b) zavedenie nového opatrenia alebo služby na komunitnej úrovni.
 2. Podaktivita – Evaluácia návrhu
  Spôsob výkonu evaluácie:
  a) vykonanie návštev zo strany externého odborného hodnotiteľa – priebežne počas realizácie pilotného overovania návrhu na mieste jeho realizácie, najmenej 6-krát, v celkovom rozsahu maximálne 48 hodín
  a
  b) spracovanie Evaluačnej správy (v zmysle prílohy č. 11 výzvy) po realizácii pilotného overovania návrhu, v rozsahu maximálne 20 hodín.
  Výzva nepodporuje aktivity, ak:
  • pozostávajú výlučne z publikačnej a prednáškovej činnosti,
  • pozostávajú výlučne z poskytovania skupinovej poradenskej činnosti a/alebo vzdelávania,
  • opatrenie alebo služba, ktoré sú už zadefinovane a realizované v zmysle platnej legislatívy v sociálnej oblasti a ich nedostatkovosť vyplýva napríklad z dôvodu chýbajúcich disponibilných finančných zdrojov,
  • opatrenia alebo služby sú alebo už boli podporené v rámci štrukturálnych fondov alebo z finančných prostriedkov iných verejných zdrojov v rámci súčasného a/alebo predchádzajúceho programového obdobia a zároveň návrhom nebudú zefektívnené,
  • ide o tvorbu koncepčných dokumentov (napr. metodík, príručiek, štandardov, analýz),
  • ide o budovanie a zvyšovanie odborných kapacít žiadateľa, ktoré neprispievajú k inovácii/zefektívneniu súčasných nástrojov alebo zavedeniu nových nástrojov /opatrení alebo služieb.

  Minimálna výška príspevku na projekt: 35 000 EUR
  Maximálna výška príspevku na projekt: 200 000 EUR
  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Vázve na predkladanie ŽoNFP pod kódom OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02 po skopírovaní nasledovného linku:
  www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/react-eu/vyzva-op-lz-dop-2021/8-1.1/01/

Infolist 10/4

Informácie k Výzve č. 2/2022 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 2/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  Prehliadky, festivaly, súťaže – divadlo, Medzinárodné mobility a prezentácie, Festivaly, súťaže, koncerty – hudobné žánre populárnej kultúry, Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba, Medziodborové podujatia, Tradičná kultúra a folklorizmus, Kultúrno-osvetové aktivity – zriaďované organizácie – Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve č. 2/2022 Fondu na podporu umenia alebo po skopírovaní nasledovného linku: www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-2-2022/

Informácie k „Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni“

Oprávnení žiadatelia menej rozvinutého regiónu a miera spolufinancovania:

 • organizácie štátnej správy (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR), štátne rozpočtové organizácie – spolufinancovanie 0%,
 • obec (obec / mesto / právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou) – spolufinancovanie 5%,
 • subjekty verejnej správy (samosprávny kraj, právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom) – spolufinancovanie 5%,
 • mimovládne organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia) – spolufinancovanie 5%.

Oprávnené aktivity:

b) rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;

c) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia;

d) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života;

e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení, vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí;

f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov – nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Maximálna a minimálna výška príspevku nie je výzvou stanovená.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie ŽoNFP pod kódom IROP-PO2-SC211-2021-78 po skopírovaní nasledovného linku: www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-podporu-poskytovania-novych-a-existujucich-socialnych-sluzieb-zariadeni-starostlivosti-o-deti-do-troch-rokov-veku-dietata-a-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kura/1124-67-1124-17199/

Infolist 10/3 Dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja“ podľa § 9 písm. g) a nasl. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov

Časový harmonogram: Termín podania žiadostí je 05.11.2021.

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 4 900 000EUR.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Minimálna výška NFP: 40 000EUR,

Maximálna výška príspevku: 250 000EUR.

Oprávnené obdobie: Oprávnené obdobie vzniku bežných výdavkov je od 01. 01. 2021 do 31. 03. 2022 a oprávnené obdobie vzniku kapitálových výdavkov je od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2022.

Oprávnení žiadatelia a miera spolufinancovania: Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o podpore regionálneho rozvoja obce, ktoré majú sídlo v najmenej rozvinutom okrese, ktorý bol zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorému uplynula účinnosť akčného plánu podľa §4 zákona o podpore NRO k 31. 12. 2020.

Oprávnené aktivity: Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť a len na jednu oprávnenú aktivitu.

 1. zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo forme kapitálových výdavkov,
 2. zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo forme bežných výdavkov
 3. rozvoj cestovného ruchu vo forme bežných výdavkov,
 4. realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu vo forme bežných výdavkov.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pod kódom 12861/2021/OSMRR po skopírovaní nasledovného linku: www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/10/Vyzva-2_2021-final.pdf

Infolist 10/2 k Výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program, Proiritná os:  REACT-EU, Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ:  Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Dátum uzavretia:  Výzva je otvorená. Upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy spolu s dôvodom uzavretia výzvy bude zverejnené na webovom sídle www.mpsr.sk

Časový harmonogram: Žiadateľ môže predložiť žiadosť o poskytnutie NFP kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 06.12.2021, 2. hodnotiace kolo bude uzavreté 07.02.2022 a ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

Indikatívna výškafinančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 8 600 000 EUR (zdroj EÚ).

Oprávnené obdobie: Za oprávnené obdobie sa pre účely tejto výzvy považuje termín od podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie do 31. 10. 2024.

Oprávnení žiadatelia a miera spolufinancovania:

 • mesto, obec, združenie obcí s výlučnou účasťou obcí založené podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – spolufinancovanie 5%,
 • samosprávny kraj – spolufinancovanie 5%,
 • fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave) – spolufinancovanie 10%,
 • subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém,
 • mimovládne organizácie – spolufinancovanie 5%.

Oprávnené aktivity:

 1. zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému:

A.1. modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov – technická podpora softvérového zabezpečenia ako aj hardvérového vybavenia ,

A.2. podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy,

A.3. zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy.

 •  zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy:

B.1. obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu,

B.2. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, okrem uzlov so

zásahom do železničnej infraštruktúry;

B.3. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej

dopravy a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy ,

B.4. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej osobnej

dopravy;

B.5. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk a inštalácia

systému chytrého parkovania v atraktívnych oblastiach miest,

B.6. zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy.

 • zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy:

C.1. nákup a náhrada autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi na alternatívny pohon spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Minimálna výška NFP: nie je stanovená. Maximálna výška príspevku: a) pri realizácii typu aktivity A. a/alebo B.: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 3 000 000 Eur, b) pri realizácii typu aktivity C.: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 2 000 000 Eur

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom IROP-PO7-SC71-2021-77 na str. č.  7. – 15. po skopírovaní nasledovného linku: Aktuality – Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (mpsr.sk)

Infolist 10/1 – „Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry – zariadení (cykloprístrešky, cyklostojany)“

Ciele: Podpora výstavby zariadení a opatrení, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie podpory rozvoja cyklistickej dopravy s cieľom podporiť zníženie podielu motorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce, a to najmä v súvislosti s bezpečným dochádzaním žiakov do škôl pomocou vytvárania kapacitných odstavných zariadení pre bicykle v areáloch základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí

Dátum uzavretia: 31.12.2021

Oprávnené obdobie realizácie projektu: od 1.1.2022 do 31.12.2023.

Výška dotácie: Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 30 000,- EUR

Oprávnení žiadatelia: a) obec, b) vyšší územný celok, c) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii sa dotácia poskytne prostredníctvom zriaďovateľa.

Oprávnené aktivity:

– stavebné práce spojené s realizáciou cyklistickej infraštruktúry – odstavných zariadení pre bicykle (napr. montážne práce spojené s ich inštaláciou; inštalácia káblov elektrického vedenia, a iné),

– vytváranie nevyhnutných bezpečných prístupových plôch k predmetnej cyklistickej infraštruktúre (stavebné práce),

– doplnkové vybavenie: montážne a inštalačné práce – servisný stojan, solárne panely a batérie slúžiace na účel prevádzky elektronických systémov uzamykania odstavných zariadení pre bicykle,

– stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe,

– spracovanie dokumentácie zrealizovanej stavby, vrátane porealizačného polohopisného a výškopisného zamerania stavby.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mindop.sk/uploads/extfiles/doprava/cyklistika/cyklovyzva-2021/Vyzva%202021.pdf

Aktuálne grantové výzvy pre samosprávy

Podpora opatrovateľskej služby II

Operačný program:  Ľudské zdroje 2014 – 2020 Proiritná os:  REACT-EU Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva – Špecifický cieľ: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle  https://www.employment.gov.sk/

Časový harmonogram: Žiadosti o NFP možno predkladať od 26.7.2021. 1. hodnotiace kolo sa uzatvára 09.08.2021, 2. hodnotiace kolo dňa 31.8.2021.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 55 mil. EUR.

Oprávnení žiadatelia:

a) Oprávneným žiadateľom sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb: – obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto, – neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom – registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, – občianske združenia, – združenia miest a obcí

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ 

– deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby, – zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore sú jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Oprávnené výdavky

Oprávnenými  výdavkami  je príspevok  na  pracovné  miesto,  ktorého predmetom    je    poskytovanie    opatrovateľskej  služby podľa  zákona o sociálnych službách kvalifikovanou   opatrovateľkou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo pracovnom pomere na kratší pracovný čas (v alikvotnej výške) v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákonník práce“).

Maximálna a minimálna výška príspevku:

minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje na 10 000 EUR.

maximálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje na 500 000 EUR.

Minimálna indikatívna dľžka realizácie projektu: 6 mesiacov, Maximálna dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01. na str. č.  4. – 12. po kliknutí na nasledujúci odkaz:

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvy-2021/pos/vyzva-podpora-opatrovatelskej-sluzby-ii.pdf