Kód výzvy: 13I02-21-V04, Komponent: 13_Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť, Názov investície: Investícia 2_Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti, Schéma pomoci:       Schéma pomoci de minimis na podporu rozšírenia a obnovy siete agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti uplatňovaná pri vykonávaní Plánu obnovy a odolnosti SR DM – 11/2022

Uzavretie výzvy: Vykonávateľ uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu po vyčerpaní alokovaných finančných prostriedkov, alebo do 31. 10. 2022. Oprávnenosť žiadateľa: Oprávneným žiadateľom je agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti („ADOS“) zriadená podľa § 7 ods. 3, písm. e) zákonom č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“), ktorej právna forma je: – príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, alebo – rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, mesta alebo obce, alebo – právnická osoba (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným) zriadená podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., alebo – nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, alebo – fyzická osoba spĺňajúca podmienky ustanovené zákonom č, 578/2004 Z. z.), alebo – občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, alebo registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky (v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov).

Novovzniknutá ADOS, t. j. ADOS zriadený po 1.2.2020 (vrátane) v rámci žiadosti predkladá:

  • potvrdenie o vzniku, resp. založení právnickej osoby spolu s potvrdením o pridelení identifikačného čísla organizácie („IČO“), alebo
  • čestné vyhlásenie, ktorým preukáže zámer splniť zákonné podmienky pre získanie povolenia na vznik ADOS,
  • menovací dekrét alebo iný doklad o menovaní osoby, ktorá vystupuje ako štatutárny orgán.

Oprávnenosť aktivít:

Materiálno-technické vybavenie novovzniknutej agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Minimálna výška prostriedkov mechanizmu: nie je stanovená

Maximálna výška prostriedkov mechanizmu: 127 400€

Časová oprávnenosť aktivít realizácie projektu a výdavkov:

  • Obdobie oprávnenosti výdavkov celkovo je stanovené na obdobie od 1. februára 2020 najneskôr do 31. decembra 2024.
  • Realizácia aktivít žiadostí musí byť ukončená do 1 roka od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, najneskôr však 30. septembra 2024.

Výška finančného príspevku je 100% oprávnených výdavkov na oprávnené aktivity ŽoPPM.

Podrobnejšie popísané podmienky nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-ados-rozsirenie.