Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program, Proiritná os:  REACT-EU, Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ:  Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Dátum uzavretia:  Výzva je otvorená. Upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy spolu s dôvodom uzavretia výzvy bude zverejnené na webovom sídle www.mpsr.sk

Časový harmonogram: Žiadateľ môže predložiť žiadosť o poskytnutie NFP kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 06.12.2021, 2. hodnotiace kolo bude uzavreté 07.02.2022 a ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

Indikatívna výškafinančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 8 600 000 EUR (zdroj EÚ).

Oprávnené obdobie: Za oprávnené obdobie sa pre účely tejto výzvy považuje termín od podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie do 31. 10. 2024.

Oprávnení žiadatelia a miera spolufinancovania:

  • mesto, obec, združenie obcí s výlučnou účasťou obcí založené podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – spolufinancovanie 5%,
  • samosprávny kraj – spolufinancovanie 5%,
  • fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave) – spolufinancovanie 10%,
  • subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém,
  • mimovládne organizácie – spolufinancovanie 5%.

Oprávnené aktivity:

  1. zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému:

A.1. modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov – technická podpora softvérového zabezpečenia ako aj hardvérového vybavenia ,

A.2. podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy,

A.3. zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy.

  •  zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy:

B.1. obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu,

B.2. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, okrem uzlov so

zásahom do železničnej infraštruktúry;

B.3. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej

dopravy a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy ,

B.4. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej osobnej

dopravy;

B.5. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk a inštalácia

systému chytrého parkovania v atraktívnych oblastiach miest,

B.6. zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy.

  • zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy:

C.1. nákup a náhrada autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi na alternatívny pohon spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Minimálna výška NFP: nie je stanovená. Maximálna výška príspevku: a) pri realizácii typu aktivity A. a/alebo B.: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 3 000 000 Eur, b) pri realizácii typu aktivity C.: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 2 000 000 Eur

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom IROP-PO7-SC71-2021-77 na str. č.  7. – 15. po skopírovaní nasledovného linku: Aktuality – Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (mpsr.sk)