Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na Podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie)
Operačný program: Ľudské zdroje, Prioritná os: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Špecifický cieľ: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania – Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR.
Dátum uzavretia: Výzva je otvorená.

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 14.01.2022, 2.kola 28.02.2022, následne SO zverejní na svojom webovom sídle http://www.minv.sk/?OPLZ termíny uzavretia pre ďalšie hodnotiace kolá s ohľadom na počet prijatých žiadostí o NFP. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 10 000 000€. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania EŠIF.
Oprávnení žiadatelia: obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (tzn. obce zaradené do Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013 alebo obce zaradené do Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2019)
Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: 5%
Oprávnený typ aktivity: Podpora dobudovania (výstavba/rekonštrukcia) základnej technickej infraštruktúry
Spôsoby realizácie:
výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá,
• rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej),
• výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov,
• výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a
mostných objektov pre motorové vozidlá,
• výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii15 (spevnených plôch), ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu,
• výstavba verejného osvetlenia,
• nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej infraštruktúry – oprávnené iba pri objektoch slúžiacich širokej verejnosti


Upozornenie: Oprava a údržba pozemných komunikácii nie je oprávnená, musí sa jednať o rekonštrukciu.
Minimálna výška príspevku nie je výzvou stanovená. Maximálna výška príspevku: 2 850 000€
Výška COV je ohraničená hodnotou za projekt podľa počtu obyvateľov MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zlepšili podmienky bývania prostredníctvom základnej technickej infraštruktúry.
Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom: OPLZ-PO6-SC611-2021-2 po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzva_budovanie_infrastruktury_2/Vyzva%20cesty2.pdf