Cieľom grantového programu je priniesť do otvorených priestranstiev miest, obcí a komunít funkčné zelené riešenia a zelené inovácie pre širokú verejnosť, ktoré budú mať reálny a merateľný dopad na zlepšenie životného prostredia, zlepšenie mikroklímy, podporu biodiverzity, zmiernenie dopadov klimatickej zmeny, úsporu energií a prírodných zdrojov a podporu cirkulárnej ekonomiky.
Termín podania žiadosti : 1. 3. 2023 ─ 31. 3. 2023
Realizácia projektov: máj – november 2023
Alokácia v rámci grantového programu: 250 000 eur
Výška grantu a spolufinancovanie: Minimum: 10 000 eur, Maximum: 15 000 eur
Spolufinancovanie nie je povinné.


Oprávnení žiadatelia:
• občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, nadácia, neinvestičný fond;
• mesto, obec, škola;
• centrum voľného času, knižnica, múzeum, galéria;
• účelové zariadenie cirkvi;
• a iné.
Zameranie projektu:
• Zelené riešenia – s cieľom pripraviť mestá a obce na nepriaznivé dôsledky klimatickej zmeny.
• Zelené inovácie – projekty, ktoré majú merateľný dopad na udržateľnosť, cirkularitu, úsporu energií a prírodných zdrojov a boj s klimatickou zmenou.
Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia dotácie môžete nájsť na stránke: www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva/grantovy-program-pre-buducnost