Výzva na predkladanie žiadostí o NFP – OP ĽZ Prioritná os 8: REACT-EU, Investičná priorita 8.1: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva – ktorej cieľom je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti dotknutých zamestnancov a zamestnávateľov na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti.

Aktivity sú zamerané na nadobúdanie/zvyšovanie zručností na účely zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily, disponujúcej zručnosťami reagujúcimi na vývoj jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce.

SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa, evidovaná pod č. SA.103051 (ďalej len „schéma ŠP na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa“)

SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov v znení dodatku č.2 zo dňa 07.04.2022 (ďalej len „schéma pomoci DM č. 3/2021“)

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Alokácia na výzvu: 18 500 000€. Časový harmonogram: : Termín uzavretia 1. kola – 20.07.2022, 2. kola – 12.09.2022, 3. kola – 17.10.2022

Oprávnení žiadatelia: – zamestnávatelia, – štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, – obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto, – zamestnávateľské asociácie a zväzy, ktorými sú: – profesijné organizácie a komory, záujmové združenie právnických osôb, – občianske združenia, ktorých členmi sú zamestnávateľské asociácie a zväzy

Oprávnená aktivita: Hlavná aktivita – Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností – Aktivita je zameraná na nadobúdanie nových zručností / zvyšovanie a rozvoj zručností zamestnancov, vrátane špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa na pracovné miesto, t.j. na odbornú kompetentnosť vykonávať určitú profesiu na obnovujúcom sa trhu práce v dôsledku krízy v kontexte pandémie COVID-19. Vykonáva sa formou cieleného vnútropodnikového / vnútrofiremného vzdelávania a odbornej prípravy. Aktivita podporí aj zručnosti prispievajúce k prechodu na digitálnu ekonomiku vzhľadom na meniace sa hospodárstvo.

Podaktivita 1 – Výber a príprava zamestnancov – Dĺžka trvania podaktivity: maximálne 40 hod. pre zamestnávateľov školiacich do 49 osôb vrátane / 50 hod. pre zamestnávateľov školiacich 50 a viac osôb.

Podaktivita 2 – Cielené získavanie pracovných zručností – Dĺžka trvania podaktivity: maximálne 440 hod. pre jedného účastníka podaktivity

Podaktivita nadväzuje bezprostredne na podaktivitu 1 pre účastníkov z radov zamestnancov podľa potrieb žiadateľa / zamestnávateľa na konkrétne pracovné miesta a profesie

Oprávnené obdobie realizácie aktivít: sa začína dňom realizácie aktivít projektu, ktorý nie je skorší ako dátum vyhlásenia výzvy a trvá najneskôr do 30.11.2023.

Oprávnené výdavky:  – Mzdové výdavky odborného personálu,  – Mzdové výdavky na účastníkov vzdelávacích aktivít,  – Mzdové výdavky na riadenie projektu,  – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu vo výške 40% (nariadenie 1303/2013, čl. 68b ods.1)

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: prijímateľ vykonávajúci hospodársku činnosť, t. j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status, v rámci schémy pomoci de minimis – 0% , prijímateľ vykonávajúci hospodársku činnosť, t. j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status, v rámci schémy štátnej pomoci – max 50%

Minimálna výška príspevku: 25 000€. Maximálna výška príspevku na projekt sa uplatňuje podľa pravidiel: – schémy DM č. 3/2021, – schémy ŠP na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa. Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia dotácie môžete nájsť vo Výzve na predkladanie ŽoNFP  po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvy-2022/rozvoj-zrucnosti-podporu-trhu-prace/vyzva-rozvoj-zrucnosti-podporu-trhu-prace.pdf