V rámci Programu obnovy dediny 2022, v súlade s ustanovením § 4, ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2022, bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 v rámci Programu obnovy dediny. V rámci tohto ročníka je možné podať žiadosť iba v 2 činnostiach a to činnosť POD1 – Kvalita životného prostredia a činnosť POD3 – Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.

Cieľ POD: vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia formou podpory špecifických činností zameraných na riešenie akútnych problémov vidieckych samospráv v oblasti starostlivosti o vidiecke životné prostredie.

➢ Činnosť POD1: Kvalita životného prostredia na vidieku: Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít: 1) Aktivity zamerané na podporu odpadového a obehového hospodárstva: opatrenia zamerané na zvýšenie zhodnocovania odpadu, jeho opätovné použitie a podpora predchádzania vzniku odpadu, skvalitnenie podmienok pre triedený zber odpadu: • vytváranie a úprava malých kompostární, lokalít zberu komunálneho a triedeného odpadu (stojísk) • podpora nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom – nákup kompostovacích zásobníkov (kompostérov) s povinnosťou ich umiestnenia na verejných priestranstvách obce, • podpora nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom – nákup podpornej techniky (krovinorez, kosačka, drvič, štiepkovač, prekopávač a preosievač kompostu, navíjač geotextílie, čelný nakladač, motorová píla, plotostrih) v max. limite 40 % z požadovanej dotácie, • nákup zberných nádob na kuchynský, biologický rozložiteľný, textilný odpad a ich umiestnenie na verejných priestranstvách obce pričom zberné nádoby nebudú určené na zber triedených zložiek komunálneho odpadu, ktoré spadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Aktivity zamerané na podporu ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni: • budovanie a rekonštrukcia odberných objektov z povrchových zdrojov a záchytných objektov z podzemných zdrojov (studne, pramene, vrty) s dôrazom na úžitkové využitie, zabezpečenie verejného prístupu k pitnej vode, údržba, obnova a ochrana vodných tokov (nutný súhlas správcu toku), sprietočnenie priečnych profilov, mostov a priepustov, • opatrenia na zadržiavanie vody v krajine (vsakovacie pásy, infiltračná priekopa, odvodnenie ciest extravilánu a rozptýlenie vody v krajine), • aktivity zamerané na protipovodňové opatrenia vykonávané na vodnom toku (v spolupráci so správcom toku a na základe odborne spracovanej projektovej dokumentácie) a budovanie a údržba pozdĺžneho a priečneho odvodnenia komunikácií. 3) Aktivity zamerané na starostlivosť a revitalizáciu mokradí, poldrov a obnova mŕtvych ramien, manažment lužných lesov, starostlivosť a ochrana rašelinísk, budovanie koreňových čistiarní odpadových vôd

Činnosť POD3: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta: Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít: 1) Aktivity zamerané na zlepšovanie environmentálneho povedomia, realizáciu programov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, šírenie príkladov dobrej praxe, tvorbu výstav/ posterov/ publikácií/ učebníc s environmentálnou tematikou (cieľová skupina: široká verejnosť).

2) Aktivity zamerané na obnovu a zriaďovanie náučných expozícií (domov remesiel, dedinského múzea, pamätnej izby, areálu, skanzenu a pod.), náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov, ktoré majú charakter všeobecnej infraštruktúry prístupnej bez obmedzení širokej verejnosti bezodplante.

3) Aktivity zamerané na propagáciu geoparkov Slovenska.

4) Aktivity zamerané na vzdelávanie, osvetu a propagáciu súvisiace s významom včiel a včelárstva ako tradičného spôsobu života na vidieku.

5) Aktivity zamerané na vzdelávanie o obehovom a odpadovom hospodárstve (predchádzanie vzniku odpadu, triedenie odpadu a iné) a realizácia výchovno – vzdelávacích podujatí pre deti, mládež a širokú verejnosť bezodplatne.

Termín na podanie žiadosti: 21. 07. 2022 o 15:00hod

Spolufinancovanie: min 5%

Oprávnenosť žiadateľa:

• Obec bez štatútu mesta – založená výlučne podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneníbneskorších predpisov. Oprávneným žiadateľom je výlučne obec, ktorá nie je vyhlásená Národnou radou Slovenskej republiky za mesto podľa § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

• Mikroregionálne združenie obcí – ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorého členmi môžu byť výlučne obce bez štatútu mesta.

• Mikroregionálne združenie obcí – ako združenie obcí podľa § 20b – f zákona Slovenskej národnej

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorého členmi môžu byť

výlučne len obce bez štatútu mesta.

• Mikroregionálne združenie obcí – ako záujmové združenie právnických osôb podľa § 20f a nasl.

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorého členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta.

Maximálna výška dotácie:

6.000€ pre obec bez štatútu mesta

8.000€ pre mikroregionálne združenie obcí

Oprávnené obdobie: od 01.01.2022 do 31.10.2022.

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.obnovadediny.sk/wp-content/uploads/2022/05/USMERNENIE-k-%C5%BEiadosti-2022.pdf