Vyhlasovateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Termín podania žiadosti: Do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa.
Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu: 10 236 000€ (indikatívna alokácia je prerozdelená na jednotlivé územné správy)
Cieľ výzvy: Podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou budovania a rozvoja nabíjacej infraštruktúry ( Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá).
Oprávnení žiadatelia: obce, mestá nad 7 000 obyvateľov a nimi zriadené organizácie okresné mestá a nimi zriadené organizácie, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie.
Oprávnené projekty: Za oprávnené projekty podľa tejto výzvy sa považujú iba projekty zamerané na výstavbu verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, a to konkrétne: – budovania nabíjacieho bodu AC 11+ kW; – budovania nabíjacieho bodu DC 50+ kW; – budovania nabíjacích bodov v kombinácii písm. a) a b); budovanie nabíjacieho parku (nabíjací hub) verejne prístupných staníc.


V rámci posudzovania žiadostí budú preferované projekty, v rámci ktorých podiel vybudovaných nabíjacích bodov AC bude väčší ako 90 %.
Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu na (jednotkové ceny bez DPH):

 • jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW – 3 000 eur
 • jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW – 29 000 eur
  Financovanie projektu: maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov (maximálne však v jednotkových cenách pre AC a DC nabíjací bod definovaný v časti Jednotkové ceny výzvy)
  Termíny uzávierok hodnotiacich kôl pre podanie žiadosti:
 • 1. kolo 30.06.2023
 • 2. kolo 30.09.2023
 • 3. kolo 31.12.2023
 • 4. kolo 31.03.2024

  Miesto a spôsob podania žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu:
 • žiadateľ vypracuje Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu prostredníctvom Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy (ďalej len „ISPO“), ktorý je registrovaným žiadateľom dostupný na webovom odkaze https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy.
  Oprávnené výdavky:
  Investičné výdavky vynaložené prijímateľom v súvislosti s realizáciou oprávneného projektu na výstavbu verejne dostupnej nabíjacej infraštruktúry:
  a) náklady na samotnú nabíjaciu infraštruktúru, elektrických alebo iných komponentov, vrátane výkonových transformátorov potrebných na pripojenie nabíjacej infraštruktúry do siete alebo k miestnej jednotke na výrobu alebo skladovanie elektrickej energie;
  b) náklady na súvisiace technické zariadenia, stavebné práce, pozemné alebo cestné úpravy, inštaláciu a náklady na získanie súvisiacich povolení.
  Oprávnenými výdavkami z hľadiska času, výšky a opodstatnenosti sú:
  a) výlučne výdavky, ktoré boli vynaložené počas realizácie oprávneného projektu po predložení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu a v súlade s ďalšími podmienkami uvedenými vo výzve;
  b) výdavky, ktoré sú preukázateľne kópiami dokladov (napr. účtovné doklady a záznamy, výpisy z účtov a pod.) a sprievodnou dokumentáciou (napr. cenové ponuky a pod.), ktoré sú riadne evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade splatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, príslušná dokumentácia je prehľadná, konkrétna a aktuálna. Súlad kópie s originálom môže byť predmetom kontroly na mieste;
  c) výdavky, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou oprávneného projektu v súlade s obsahovou stránkou projektu a sú plne v súlade s cieľmi projektu, ako aj výdavky, ktoré prispievajú k dosiahnutiu plánovaných aktivít a ukazovateľov projektu;
  d) výdavky, ktoré spĺňajú podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti;
  e) výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, navzájom sa neprekrývajú a sú v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, na základe ktorej sa poskytuje pomoc podľa schémy.

 • Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia finančných prostriedkov môžete nájsť po skopírovaní nasledovného linku: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/428115556039569408