Plán obnovy – Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť. Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti, Hlavný cieľ: Rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných zariadeniach, čím sa umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu. V prípade renovácie budov priemerná úspora primárnej energie vo výške 30 %.

Dátum uzavretia: 30.06.2024 – Termíny uzavretia jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 31.3, 30.6, 30.9 a 31.12. (prvé kolo 31.10.2022, posledné kolo 30.06.2024). Ak uvedený dátum nepripadne na pracovný deň, platí prvý pracovný deň po uvedenom dátume. Sú to termíny na predkladanie “zámerov” a až následne bude možné predložiť žiadosť o prostriedky mechanizmu (ŽoPPM) – podmienkou predloženia ŽoPPM je hodnotiaca správa k projektovému zámeru, ktorá bude obsahovať informáciu o splnení / nesplnení podmienok výzvy a môže obsahovať aj odporučenie na úpravy v projekte.

Oprávnené obdobie: Oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína dňom realizácie aktivít projektu, ktorý nie je skorší ako dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov a skončí najneskôr 30.4.2026.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu zo zdrojov EÚ: 192 236 760 EUR. Financovanie projektov: 100 % oprávnených výdavkov. Oprávnení žiadatelia:

 1. Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálnu službu na základe zápisu do registra sociálnych služieb v súlade s § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
 2. Subjekty, ktoré po realizácii aktivít projektu získajú oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby na základe žiadosti o zápis do registra sociálnych služieb podľa § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
 3. Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálnu službu na základe zápisu do registra sociálnych služieb v súlade s § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorí sú v partnerstve podľa § 2 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 4. Obec, VÚC a združenie obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako zriaďovatelia poskytovateľov sociálnych služieb.

 Oprávnená právna forma žiadateľa

 1. obec (obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, mestská časť mesta Košice),
 2. príspevková a rozpočtová organizácia ako právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/mestom/ mestskou časťou
 3. vyšší územný celok
 4. príspevková a rozpočtová organizácia ako právnická osoba zriadená alebo založená vyšším územným celkom
 5. iná osoba, ktorá poskytuje sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť zisk
 6. cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností
 7. občianske združenie
 8. nezisková organizácia
 9. nadácia
 10. združenie obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Oprávnené aktivity:
 • 1. zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí
 • 2. rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov zariadení, ktoré budú poskytovať služby na komunitnej báze
 • Účel poskytnutia prostriedkov:
 • A. Ambulantné sociálne služby – výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s ambulantnou formou:
  a) služba včasnej intervencie
  b) zariadenie pre seniorov
  c) zariadenie opatrovateľskej služby
  d) rehabilitačné stredisko
  e) domov sociálnych služieb
  f) špecializované zariadenie
  g) denný stacionár
 • B. Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest – výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s celoročnou alebo týždennou pobytovou formou:
  a) zariadenie podporovaného bývania
  b) zariadenie pre seniorov
  c) zariadenie opatrovateľskej služby
  d) rehabilitačné stredisko
  e) domov sociálnych služieb
  f) špecializované zariadenie
 • C. Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest – výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou:
  a) zariadenie pre seniorov
  b) zariadenie opatrovateľskej služby
  c) špecializované zariadenie
 • Minimálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: 100 000 EUR
 • Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: nie je stanovená.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti pod kódom: 13I01-22-V01 alebo po skopírovaní  nasledujúceho odkazu:

www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/plan-obnovy/vyzva-komunitna-starostlivost/vyzva-predkladanie-pz-rozsirenie-kapacit-komunitnej-starostlivosti.pdf