Termín na podanie žiadosti: 11. december 2023
Oprávnené obdobie: 01.01.2024 – 30.11.2024
Spolufinancovanie: 1% – 5% z COV v závislosti od počtu obyvateľov obce
Výška príspevku: Minimálna výška nie je stanovená.
Pre činnosť L1 je výška maximálnej žiadanej dotácie 500 000 EUR.
Pre činnosť L2 je výška maximálnej žiadanej dotácie 200 000 EUR.
Pre činnosť L3 je výška maximálnej žiadanej dotácie 130 000 EUR
Oprávnení žiadatelia:

 • Obec.
 • Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou.
 • Samosprávny kraj.
 • Príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom
 • ČINNOSŤ L1: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov Hlavné oprávnené aktivity: 1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy, 2. zateplenie/výmena strechy, 3. výmena otvorových výplní, 4. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia.
 • ČINNOSŤ L2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných a nízkoemisných zdrojov Oprávnené aktivity: V rámci činnosti L2 je možné realizovať jednu alebo viac nasledovných aktivít: 1. modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody, 2. budovanie/modernizácia/výmena zdroja tepla, teplej vody a elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie a pridružených rozvodov, 3. aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu
 • ČINNOSŤ L3: Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny Oprávnené aktivity: Budovanie zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom do 99,99 kW s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy

  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť v Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2023 pre Oblasť ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV S DÔRAZOM NA OCHRANU OVZDUŠIA alebo po skopírovaní nasledovného linku:
  https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2023/10/Specifikacia_oblast-L_2024.pdf