Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zverejňuje v rámci účelu podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov v rámci Programu Kultúra znevýhodnených skupín.

Základným cieľom programu je uľahčiť znevýhodneným skupinám obyvateľstva prístup ku kultúre, podporovať rozvoj ich kultúrnych práv – odstraňovať fyzické, mentálne a informačné bariéry. V rámci programu 2 Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy: 2.1 Živá kultúra – – zameraný na podporu vzniku a prezentácie kultúry podporujúcej rozvoj životných podmienok OZP, napomáhajúcej ich sebarealizácii, ako aj ich integrácii do spoločnosti. 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť – – je zameraný na podporu vydávania neperiodickej tlače, ktorá uľahčuje tvorbu a rozvoj kultúry OZP a prístup k informáciám o kultúre a prispieva k vytváraniu rovnosti príležitostí v oblasti kultúry OZP. 2.3 Periodická tlač (noviny a časopisy) – je určený na podporu vydávania periodík, ktoré uľahčujú dostupnosť informácií v oblasti kultúry OZP, informujú o ich živote, kultúre a kultúrnych právach a prispievajú tak k vytváraniu rovnosti príležitosti a rovnakého zaobchádzania a posilňujú prevenciu negatívnych spoločenských javov. 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskumje zameraný na podporu neformálno-vzdelávacích kultúrnych podujatí a výskumných projektov smerujúcich k zlepšovaniu dostupnosti kultúry pre OZP a k ochrane a rozvoju kultúrnych práv OZP. 2.5 Fyzická debarierizácia – je zameraný na podporu odbúravania fyzických bariér a podporu prístupnosti kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím – na zlepšenie prístupnosti kultúrnej infraštruktúry a lokalít kultúrneho dedičstva pre OZP s preferenciou samoobslužných riešení a univerzálneho dizajnu. 2.6 Informačná debarierizácia – je zameraný na podporu odbúravania informačných bariér a podporu prístupnosti kultúry pre OZP – na zlepšenie prístupnosti kultúry, umenia a kultúrneho dedičstva. Termín na podanie žiadosti: 12. 12. 2022. Spolufinancovanie: Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, pri predkladaní projektu v podprogramoch 2.1 Živá kultúra, 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť, 2.3 Periodická tlač (noviny a časopisy), 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum a 2.6 Informačná debarierizácia je 5% z celkového rozpočtu projektu a v podprograme 2.5 Fyzická debariérizácia je 20 % z celkového rozpočtu projektu. Oprávnení žiadatelia: Oprávneným žiadateľom o dotáciu v podprogramoch 2.1 Živá kultúra, 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť, 2.3 Periodická tlač (noviny a časopisy), 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum a 2.6 Informačná debarierizácia môže byť: a) fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky; b) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; c) vyšší územný celok alebo obec; d) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky; e) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky; f) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky; g) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky; h) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky; i) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky alebo verejná výskumná inštitúcia; j) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti; k) Matica slovenská.

Oprávneným žiadateľom o dotáciu v podprograme 2.5 Fyzická debariérizácia môže byť: a) vyšší územný celok alebo obec; b) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; c) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Priority programu: a) podpora kultúrnych aktivít pre OZP, b) podpora kultúrnych aktivít zameraných na predchádzanie všetkých foriem násilia a diskriminácie, xenofóbie, extrémizmu a šírenia nenávisti voči OZP, na výchovu k tolerancii, sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoj medzikultúrneho dialógu, c) podpora sprístupňovania kultúrnych formátov a kultúrnej infraštruktúry pre osoby so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva, d) kultúrna integrácia migrantov.

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2022/11/Vy%CC%81zva-program-c%CC%8C.-2-na%CC%81vrh-na-rok-2023-1.pdf