NOVÝ PROGRAM INTERREG HUSK JE SCHVÁLENÝ

Európska komisia schválila nový program Interreg medzi Maďarskom a Slovenskou republikou na obdobie 2021-2027.  Z Európskej únie je na to vyčlenená podpora vo výške 129.000.000 EUR. Dopĺňa to 32.250.000 EUR národného spolufinancovania z maďarskej a slovenskej strany. V súčte je to spolu 161.250.000 EUR na ďalšie programové obdobie na rozvoj prihraničného regiónu. Tu je náhľad do tém, na ktoré v budúcnosti očakávame projektové návrhy. Čoskoro Vás budeme informovať o harmonograme výzvy na predkladanie projektov a mnohých ďalších podrobnostiach.

Budujme partnerstvo aj v rokoch 2021-2027!

Viac na stránke https://www.skhu.eu/aktuality/novy-program-interreg-husk-je-schvaleny

Ako sa budú čerpať eurofondy 2021-2027 na projekty v marginalizovaných rómskych komunitách?

Bratislava – 29. januára 2023 – Spôsobu čerpania eurofondov na projekty v marginalizovaných rómskych komunitách v novom programovom období sa venoval  podcast portálu Euractiv so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity.

Spôsob čerpania eurofondov na projekty v marginalizovaných rómskych komunitách sa v novom programovom období zmení od podlahy. Pôjde do nich viac peňazí, do projektov, ktoré budú na seba nadväzovať a koordinovať ich bude splnomocnenec vlády pre rómske komunity.

V podcaste si vypočujete: 

 • prečo marginalizované rómske komunity budú jednou z hlavných priorít nových eurofondov,
 • ako Slovensko doteraz využívalo európske peniaze na pomoc rómskym komunitám,
 • koľko peňazí pôjde v novom programovom období na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám,
 • akým systémom sa budú čerpať.

Podcast si vypočujte TU.

Výzva grantového programu Spolu pre deti

Výzva je zameraná na posilnenie inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku (0 – 6 rokov) a na prvom stupni základných škôl (0 – 10 rokov), a to predovšetkým detí utečencov z Ukrajiny a iných zraniteľných detí žijúcich na Slovensku.
Oprávnení žiadatelia:
• miestne a regionálne samosprávy a nimi zriadené organizácie;
• materské a základné školy, ktoré môžu byť zriadené podľa § 19 zákona č. 596/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov, okrem tých, ktoré je možné zriadiť podľa § 19 ods. (2) písmeno
e) iná právnická osoba alebo fyzická osoba;
• zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktoré sú poskytovateľom
sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
• iní verejní poskytovatelia podpory vzdelávania, sociálnych služieb a špeciálnych potrieb pre
deti vo veku od 0 do 10 rokov, (o. i. aj základné umelecké školy, neziskové organizácie
založené cirkvou, centrá včasnej intervencie, atď….);
• mimovládne neziskové organizácie:

– občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.z. v znení neskorších
predpisov;
– neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby registrované podľa
zákona č. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov;
– neinvestičné fondy registrované podľa zákona 147/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov;
– nadácie registrované podľa zákona č. 34/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov;
– Slovenský červený kríž podľa zákona č. 460/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Základné kritéria a podmienky:
• vytváranie a upevňovanie lokálnych partnerstiev je žiadúce;
• reagovanie na aktuálne naliehavé potreby detí, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine na Slovensko a zapojenie maximálneho možného počtu týchto detí;
• participácia na vzdelávacích aktivitách programu Spolu pre deti (viď sekciu 2), špecificky:

 • spolupráca s prideleným mentorom, ktorý bude odborne prispievať k úspešnej realizácii
  projektu (pre príjemcov malých grantov voliteľné, pre príjemcov veľkých grantov povinné);
 • povinná účasť prijímateľa grantu na pripravovaných vzdelávacích aktivitách Karpatskej
  nadácie a UNICEF v rozsahu minimálne:
  ▪ účasť na jednom z dvoch intenzívnych školení, ktoré budú realizované lokálne alebo na
  konferencii o inkluzívnom vzdelávaní;
  ▪ účasť na webinári o príkladoch dobrej praxe;
  ▪ účasť na školení o Ochrane pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním.
  Celková výška prerozdeľovaného rozpočtu v tejto výzve je 1 090 000 eur.
  Žiadateľ sa môže uchádzať o malý grant (podpora na jeden projekt od 10 000 eur do 29 999 eur)
  alebo o veľký grant (od 30 000 eur do 80 000 eur).
  Projekt musí byť ukončený najneskôr do 31. 10. 2023.
  Výška spolufinancovania:
 • výška spolufinancovania 5 % žiadaného grantu, pričom spoluúčasť môže byť finančná alebo
  nefinančná.
  Časový harmonogram:
 1. kolo výzvy:
 • Uzávierka prijímania žiadostí: 28. 02. 2023
 • Hodnotenie žiadostí do: 20. 03. 2023
 • Zverejnenie výsledkov: 21. 03. 2023
 • Realizácia projektov od 01. 01. 2023 do 31. 10. 2023
 1. kolo výzvy (v prípade, ak nebudú vyčerpané v prvom kole):
 • Uzávierka prijímania žiadostí: 18. 04. 2023
 • Hodnotenie žiadostí do: 09. 05. 2023
 • Zverejnenie výsledkov: 10. 05. 2023
 • Realizácia projektov od 01. 01. 2023 do 31. 10. 2023
  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://karpatskanadacia.sk/wp-content/uploads/2023/01/Vyzva_Spolu-pre-deti.pdf

Výzva č. 8/2023 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky.
Podprogramy, kde oprávnenými žiadateľmi sú obce:
4.3.2 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra a folklorizmus
Podporná činnosť je zameraná výlučne na podporu vzniku novej tvorby nekomerčných,
nezávislých subjektov pôsobiacich v oblasti uchovávania a/alebo rozvoja a umeleckého
spracovávania javov a prejavov tradičnej kultúry. Podpora je určená na náklady súvisiace s prípravou a realizáciou umeleckých predstavení, rovnako na prezentáciu tvorby prostredníctvom výroby zvukového alebo multimediálneho nosiča a jeho distribúciu (vrátane online streamu/prezentácií).
Podpora je určená aj na nákup krojových kostýmov a krojových súčastí, náklady môžu tvoriť
maximálne 20 % z pridelenej dotácie. Podprogram nepodporuje nákup rekvizít, hudobných nástrojov, ozvučovacej techniky a pod.

 • Odovzdanie žiadosti: 30.01.2023 – 27.02.2023
 • Čerpanie: 01.06.2023 – 30.06.2024
 • Výška dotácie: 2 000 – 60 000 EUR
 • Spolufinancovanie: 5 %
  4.6. Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
  Podpora v tomto podprograme je určená na medzinárodnú prezentáciu a mobility, rozvoj
  bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia.
  • Odovzdanie žiadosti: 30.01.2023 – 27.02.2023
 • Čerpanie: 01.01.2023 – 01.07.2023
 • Výška dotácie: 1 000 – 60 000 EUR
 • Spolufinancovanie: 5 %
  5.1.4 Akvizícia knižníc
  Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu (vrátane audiokníh, CD, DVD, USB, LP),
  prioritne z jednotlivých oblastí umenia, kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu a spoločenských vied, pričom minimálne 20% pridelenej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných, audiokníh, CD, DVD, USB, LP s podporou fondu alebo publikácií vydaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice, pričom jedna knižnica môže predložiť maximálne jednu žiadosť. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť, resp. žiadosť s nižším poradovým číslom a ďalšie budú vyradené. Podpora je určená aj na úhradu predplatného na časopisy a iné periodické publikácie, ktoré vychádzajú s podporou fondu, alebo ich vydáva organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Podprogram nepodporuje nákup ezoterickej literatúry, knižničného fondu podporujúceho negatívne spoločenské javy, podnecujúceho k násiliu alebo k nenávisti, popierajúceho základné práva a slobôd osôb, propagujúceho nedemokratické, autoritárske režimy a diktatúry.
 • Odovzdanie žiadosti: 30.01.2023 – 27.02.2023
  Čerpanie: 01.07.2023 – 30.06.2024
 • Výška dotácie: 1 000 – 30 000 EUR
 • Spolufinancovanie: 10 %
  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve č. 8/2023 Fondu na podporu umenia alebo po skopírovaní nasledovného linku: www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-8-2023/

Príručky EVS Novohrad

pre potreby skvalitnenia a zefektívnenia verejných politík v oblastiach úsekov výkonu
originálnych a prenesených kompetencií samospráv. Ide o 5 najzložitejších kompetencií v oblastiach: Stavebné konanie, Ochrana životného prostredia s dôrazom na
nakladanie s odpadom, Školstvo, Sociálne služby a Cestovný ruch.

Nižšie budú zverejnené postupne spracované Príručky na stiahnutie.

Podpora formou dotácie na rok 2023, oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)

Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L) Termín podania žiadosti: 02.03.2023

Oprávnené obdobie: 01.01.2023 – 30.11.2024 Maximálna výška príspevku: 400.000,00 EUR. Spolufianncovanie: min. 5%

Činnosť L9: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov Oprávnení žiadatelia: 1. Obec a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou, 2. Samosprávny kraj a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom, 3. Právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je MŽP SR

Čítať ďalej “Podpora formou dotácie na rok 2023, oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)”

Výzva č. B-1 2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity (Oblasť Ochrana a využívanie vôd).

Oprávnené obdobie: od 1.1.2023 do 30.11.2026, Termín na podávanie žiadosti: 06.02.2023

Spôsob podania žiadosti: cez informačný systém EF:https://grant.envirofond.sk (a zároveň buď do elektronickej schránky EF alebo do poštového priečinku EF alebo osobne)

Čítať ďalej “Výzva č. B-1 2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity (Oblasť Ochrana a využívanie vôd).”

Výzva Fondu na podporu športu s názvom „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry.

Začiatok termínu na podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku: 17.03.2023

Koniec termínu na podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku: 17.04.2023

Konečný termín čerpania príspevku a realizácie projektu: 31.12.2025

Čítať ďalej “Výzva Fondu na podporu športu s názvom „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“”

Grantová výzva Nadácie Pontis „Zrelí na dobu digitálnu”

Cieľom grantového programu je podporiť také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností, kritické myslenie s dôrazom na prepájanie generácií a aktívne zapájanie seniorov.
Termín uzávierky: Projekt je potrebné odoslať do termínu uzávierky 18.12.2022, 23:55 h
Spôsob podania žiadosti: Projekty sa zasielajú výlučne elektronicky prostredníctvom www.darca.sk
Indikatívna výška finančných prostriedkov: 50 000 EUR
Výška príspevku: Minimálna výška príspevku na projekt: 1 000 EUR
Maximálna výška príspevku na projekt: 5 000 EUR
Oprávnení žiadatelia – právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, – neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, – školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, – centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania), – samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR.
Oprávnené obdobie: 1.2.2023 – 30.9.2023
Príklady zamerania aktivít: zlepšovanie komunikačných zručností seniorov v digitálnom svete celkovo ale aj tematicky zameraných napr. na na boj proti podvodom, hoaxom zvyšovanie kvalifikácie seniorov v digitálnom svete (školenia práce s textom, tabuľkou, mailom, sociálnymi sieťami, fotografiami, atď.) zmapovanie existujúcich iniciatív v SR aj v zahraničí, ktoré riešia tému digitálnej inklúzie seniorov, spolu s návrhom odporúčaní vytvorenie návrhu aplikácií, ktoré pomáhajú seniorom pri denných aktivitách (napr. lieky, knihy, weby…) prinesenie/ vytvorenie/ otestovanie modelu medzigeneračného prepájania v téme digitálnych zručností seniorov.
Podrobnejšie popísané podmienky grantového programu nájdete tu: www.nadacnyfondtelekom.sk/vyzvy/vyhlasujeme-vyzvu-zreli-na-dobu-digitalnu-2022/