INFOLIST EVS Novohrad 08/2.

 1. Zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb:
  Dátum uzavretia: 1. hodnotiaceho kola je 13.10.2021, 2. hodnotiaceho kola 13.12.2021.
  Indikatívna výška FP alokovaných na výzvu predstavuje 21 000 000EUR (zdroj EÚ).
  Oprávnené aktivity:
  A) rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu:
  A.1. cyklistické
  A.2. cykloturistické trasy
  A.3. doplnková cyklistická a SMART infraštruktúra
  A.4. budovanie prvkov upokojovania dopravy
  A.5. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky
  B) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti: B.1. webové portály, mobilné aplikácie a pod.
  Aktivitu B.1. nie je možné realizovať samostatne, len v kombinácii s minimálne jednou aktivitou A.1 až A.5. Medzi podporné aktivity projektu v rámci tejto výzvy patrí zabezpečenie informovanosti a komunikácie projektu a mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu.
  Min. a max. výška nenávratného finančného príspevku na projekt nie je stanovená.
  Všetky podrobné informácie získate po rozkliknutí nasledujúceho linku: SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA – Výzvy na predkladanie ŽoNFP – Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (mpsr.sk)
 2. Envirofond – Špecifikácia činností podpory na rok 2022
  Dátum uzavretia: 31.10.2021.
  Oddiel I pozostáva z 3 hlavných oblastí:
  I.Oblasť Ochrana ovzdušia (A)
  A1 Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
  A2 Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania
  obnoviteľných zdrojov
  A3 Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom
  adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia
  Max. výška žiadanej dotácie je 200 000EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
  II. Oblasť Ochrana a využívanie vôd (B)
  Budú použité nasledovné skratky: BK: čistiareň odpadových vôd, stoková sieť, kanalizačné prípojky; BV: vodovodná sieť, prívodné vodovodné rady, vodovodné prípojky, vodárenské zdroje; BR: rybárstvo; BP: vodný tok.
  BK1 Rozšírenie, rekonštrukcia alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd.
  BK2 Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyv.
  BK4 Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyv.
  BK5 Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete.
  BV1 Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity.
  BV2 Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
  BV4 Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení
  Max. výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre vyššie uvedené činnosti je 500 000EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
  BR1 Rybárstvo
  Max. výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť je 200 000EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
  BP1 Opatrenia na vodnom toku
  BP2 Opatrenia mimo vodného toku
  Max. výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre predchádzajúce činnosti je 200 000EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
  III. Oblasť Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C)
  Delí sa na oddiel I. (C1, C2, C3) a oddiel II. (C4, C5, C6). Každý oddiel obsahuje totožné činnosti (aj názvy), pričom rozdiely medzi týmito oddielmi sú v oprávnenosti žiadateľa, v podmienke spolufinancovania oprávnených nákladov zo strany žiadateľa, zdroji financovania predmetnej dotácie.
  C1 Triedený zber komunálneho odpadu
  Max. výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre túto činnosť je 80 000EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa, pričom na zakúpenie kontajnerov môže byť použitých maximálne 10 % zo žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť C1. Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na kontajnery určené na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti (katalógové číslo odpadu 20 01 08).
  C2 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie
  biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
  Max. výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre túto činnosť je 200 000EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa, pričom na účely výstavby malej kompostárne je maximálna výška 50 000EUR zo žiadanej dotácie, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
  C3 Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a
  centier opätovného používania
  Max. výška žiadanej dotácie je 150 000EUR, pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
  Oddiel II :
  C4 Triedený zber komunálneho odpadu
  Max. výška žiadanej dotácie je 80 000EUR na jednu žiadosť. Max. miera podpory formou dotácie je 100% z oprávnených nákladov projektu.
  C5 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie
  biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
  Max. výška žiadanej dotácie je 200 000EUR na jednu žiadosť, pričom na účely výstavby malej kompostárne je max. výška žiadanej dotácie 50 000EUR na jednu žiadosť. Max. miera podpory formou dotácie je 100% z oprávnených nákladov projektu.
  C6 Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a
  centier opätovného používania
  Max. výška žiadanej dotácie je 150 000EUR. Max. miera podpory formou dotácie je 100% z oprávnených nákladov projektu.
  Oddiel III: MIMORIADNE ZÁVAŽNÁ ENVIRONMENTÁLNA SITUÁCIA
  Termín na podanie žiadosti: v priebehu celého kalendárneho roka.
  V odôvodnených prípadoch na financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v bezprostrednej súvislosti so stavom, ktorým je mimoriadne závažná environmentálna situácia, sa vzťahujú oblasti a činnosti definované v Oddiele I.
  Oddiel IV: HAVÁRIE
  Termín na podanie žiadosti: v priebehu celého kalendárneho roka.
  HO Podpora odstraňovania následkov havárie
  Max. výška dotácie na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie sa nestanovuje. Max. miera podpory formou dotácie je 100% z oprávnených priamych nákladov projektu.
  HV Podpora odstraňovania následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo
  mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné
  prostredie
  Max. výška dotácie na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie sa nestanovuje. Max. miera podpory formou dotácie je 100% z oprávnených priamych nákladov projektu.
  Všetky podrobné informácie získate po rozkliknutí nasledujúceho linku:
  Dotácie – Envirofond a stiahnutí dokumentu “Špecifikácia činností podpory na rok 2022”.
 3. Malé zlepšenia eGov služieb:
  Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. 1. hodnotiace kolo sa uzatvára 29.10.2021. Najneskorší termín predloženia projektovej dokumentácie v MetalS na hodnotenie MIRRI je 22.09.2021.
  Indikatívna výška FP zo zdrojov EÚ: 40 000 000 00EUR.
  Oprávnené aktivity: Táto výzva podporí vytváranie ľudských zdrojov pre agilné riešenie vznikajúcich problémov. Podporí zároveň aj inovatívne, technologické riešenia (“malé zlepšenia”), ktoré budú mať dopad na používateľskú kvalitu, použiteľnosť a jednoduchosť koncových elektronických služieb a webových sídel štátu.
  Výsledkom realizácie projektu musí byť dosiahnutie nasledovných požadovaných efektov: A. Zjednodušenie životných situácií1 pre koncových používateľov elektronických služieb (len projekty zlepšujúce služby), B. Zvýšenie využívania elektronických služieb (len projekty zlepšujúce služby), C. Zvýšenie používateľskej prívetivosti koncových služieb a webov za pomoci ID-SK, D. Zvýšenie spokojnosti s riešením potrieb v rámci životnej situácie, E. Zavedenie manažmentu spokojnosti a sledovanie spätnej väzby od koncových používateľov elektronických služieb, F. Vytvorenie kompetencie a kapacít agilne a flexibilne riešiť implementáciu, vylepšovanie/zjednodušovanie, nasadenie a správu elektronických služieb v rámci rezortných ISVS.
  Min. výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje na 400 000EUR.
  Max. výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje na 1 500 000EUR.
  Všetky podrobné informácie získate po rozkliknutí nasledujúceho linku:
  Výzva č. OPII-2021/7/14-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Malé zlepšenia eGov služieb“ | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Oznámenie o strategickom dokumente „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika-Maďarsko 2021 – 2027“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) oznamuje, že na webových sídlach www.mirri.gov.skwww.skhu.eu a www.enviroportal.sk je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) zverejnené podľa § 17 ods. 3 tohto zákona oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika-Maďarsko 2021 – 2027“.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP „Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií“

Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program , Proiritná os:  REACT-EÚ

Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva, Špecifický cieľ:  Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

Dátum uzavretia:  Výzva je uzavretá. Dátum uzavretia je 11.11.2021.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 14 850 600 EUR (zdroje EU), pričom je rozdelená nasledovne:

 • Kultúrne zariadenia: 7 034 495EUR
 • Knižnice: 3 126 442EUR
 • Galérie: 937 933EUR
 • Múzeá: 1 172 416EUR
 • Divadlá: 2 344 831EUR
 • Hvezdárne alebo planetáriá: 234 483EUR

Oprávnení žiadatelia a miera spolufinancovania:

a) obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, mestská časť mesta Košice, samosprávny kraj, ktorý prevádzkuje kultúrnu inštitúciu bez právnej subjektivity – spolufinancovanie 5%,

b) rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená obcou / mestom / mestskou časťou / samosprávnym krajom, ktorá je kultúrnou inštitúciou, alebo prevádzkuje kultúrnu inštitúciu 6 bez právnej subjektivity – spolufinancovanie 5%.

Oprávnené aktivity:

V rámci tejto výzvu je podporovaný nasledovný typ aktivity – Investície do obstarania a modernizácie materiálnotechnického a technologického vybavenia kultúrnych  inštitúcií:

 1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii, ktorá musí viesť k modernizácii, zlepšeniu úrovne technického, resp. technologického vybavenia a/alebo priestorového a/alebo funkčného riešenia kultúrnej inštitúcie,
 • Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie, ktorá musí viesť k zlepšeniu hygienických štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie.

Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu:

Realizácia aktivít projektu nesmie začať skôr ako 1. februára 2020 a nesmie byť ukončená neskôr ako 31. decembra 2023.

Oprávnené územie:

Oprávneným územím pre túto výzvu je celé územie Slovenskej republiky s výnimkou území obcí, ktorých počet obyvateľov nepresahuje 1 000 podľa údajov k 31.12.2019.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Maximálna výška príspevku: 200 000 EUR.

Minimálna výška príspevku pre knižnice, hvezdárne alebo planetáriá: 30 000 EUR.

Minimálna výška príspevku pre ostatné oprávnené kultúrne inštitúcie: 50 000 EUR.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 na str. č.  5. – 11. po skopírovaní nasledovného linku:

www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po7-react-eu/vyzva-react-eu/

Aktuálne grantové výzvy pre samosprávy

Podpora opatrovateľskej služby II

Operačný program:  Ľudské zdroje 2014 – 2020 Proiritná os:  REACT-EU Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva – Špecifický cieľ: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle  https://www.employment.gov.sk/

Časový harmonogram: Žiadosti o NFP možno predkladať od 26.7.2021. 1. hodnotiace kolo sa uzatvára 09.08.2021, 2. hodnotiace kolo dňa 31.8.2021.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 55 mil. EUR.

Čítať ďalej “Aktuálne grantové výzvy pre samosprávy”

Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2314011APX2

Mestá a obce nepochybne zohrávajú dôležitú úlohu v ekonomickom živote a v poskytovaní verejných služieb na miestnej a následne regionálnej úrovni. V záujme dosahovania strategických cieľov územia a v snahe zvýšiť efektivitu  a výkonnosť súčasného potenciálu jednotlivých obcí nášho regiónu sme sa v roku 2020 úspešne zapojili do projektu „Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec“( Európsky sociálny fond, OP Efektívna verejná správa), ktorý zastrešuje Mesto Fiľakovo a jeho Partner Obec Tomášovce.

Čítať ďalej “Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec”

Kontakty

Kancelárie EVS Novohrad vo Fiľakove a v Tomášovciach

Mestský úrad Fiľakovo   – 986 01 Fiľakovo, Radničná 25      

Mgr. Tímea Kovács
Odborník senior
Tel.: +421 944 326 514
E-mail: timea.kovacs@filakovo.sk

Ing. Eva Földiová Odborník junior Tel.: +421 918 847 659 E-mail: eva.foldiova@filakovo.sk

Obecný úrad Tomášovce – 985 56 Tomášovce, Partizánska 132/7

Ing. Milan Haluška
Odborník senior
Tel.: + 421 949 488 890
E-mail: milan.haluska@tomasovce.sk

www.evsnovohrad.sk

www.reformuj.sk