Priorita: 4P6 Aktívne začlenenie rómskych komunít
Špecifický cieľ: ESO4.10 Podpora sociálno-ekonomickej integrácie marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia(ESF+)
Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 50 000 000 EUR
Časový harmonogram: 1. hodnotiace kolo sa uzatvára 31.7.2023; ďalšie termíny uzavretia hodnotiacich kôl budú zverejňované postupne, nie je stanovený presný interval
Minimálna dĺžka realizácie projektu: nestanovuje sa
Maximálna dĺžka realizácie projektu: 30 mesiacov, Spolufinancovanie: 0%
Oprávnení žiadatelia: Obce s s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, a ktoré sú uvedené v Atlase Rómskych komunít 2019. Oprávnenými žiadateľmi sú zároveň len tie obce, ktoré vedia deklarovať a popísať poskytovanie služieb MOaPS na svojom území pre minimálny počet 80 obyvateľov MRK.

Oprávnené aktivity: Zámerom poskytovania služby MOaPS v obciach je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, eliminácia páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách s prítomnosťou MRK. Žiadateľ je povinný sa zamerať na nasledujúce aktivity: 1. Ochrana života, zdravia a majetku prostredníctvom informačno-preventívnych aktivít, 2. Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb 3. Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb 4. Podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov 5. Ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality života v obci 6. Vzdelávanie členov MOaPS

Oprávnené výdavky: 1. Skupina 521 Mzdové výdavky Oprávnené mesačné náklady prijímateľa a zamestnancov sú násobkom minimálnej mzdy a povinných odvodov zamestnávateľa za daný mesiac na pracovné miesto a počtu pracovných miest zamestnancov v pracovnom pomere na pozícii člen MOaPS.

2. Skupina 956 Paušálna sadzba na pokrytie zostávajúcich oprávnených výdavkov projektu podľa článku 56 NSU – vo výške 30% priamych nákladov na zamestnancov na pokrytie ostatných oprávnených nákladov
Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť po skopírovaní nasledovného linku:
Výzvy Programu Slovensko | Eurofondy 2020 (gov.sk)