Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry.

Začiatok termínu na podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku: 17.03.2023

Koniec termínu na podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku: 17.04.2023

Konečný termín čerpania príspevku a realizácie projektu: 31.12.2025

Športovú infraštruktúru, na ktorej výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu sa má príspevok poskytnúť, nesmie využívať výhradne jeden používateľ, t. j. športovec alebo športová organizácia. Využívanie športovej infraštruktúry inými používateľmi ako je žiadateľ, a to inými športovcami alebo športovými organizáciami musí každoročne predstavovať aspoň 20 % celkovej skutočnej časovej kapacity využitia športovej infraštruktúry.

Oprávnení žiadatelia: a) športová organizácia, b) obec vrátane mestských častí hlavného mesta Bratislava a mesta Košice, c) vyšší územný celok

Spolufinancovanie: Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 30 % z celkových oprávnených nákladov na projekt. Celková alokácia: 17 600 000€. Minimálna hodnota oprávnených výdavkov projektu, ktorý má byť podporený z fondu je 100 000€. Maximálna hodnota oprávnených výdavkov projektu, ktorý má byť podporený z fondu je 1 100 000€. Príspevok bude úspešnému žiadateľovi poskytovaný priebežne, a to nasledovne:

a) 80 % objemu schváleného príspevku bude uvoľnených na bankový účet žiadateľa do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o príspevku,

b) zvyšná časť schváleného príspevku bude uvoľnená na bankový účet žiadateľa do 30 dní odo dňa predloženia vyúčtovania celého projektu a právoplatného kolaudačného, resp. iného rozhodnutia alebo povolenia na užívanie infraštruktúry.

Žiadateľ musí byť vlastníkom športovej infraštruktúry vrátane nehnuteľností, na ktorých sa má športová infraštruktúra vybudovať, alebo na ktorých je športová infraštruktúra umiestnená alebo musí mať k týmto nehnuteľnostiam iný právny vzťah, na základe ktorého je oprávnený nehnuteľnosti užívať a realizovať projekt (napr. dlhodobý nájom, výpožička).

Žiadateľ musí začať realizovať verejné obstarávanie do termínu podania žiadosti, a to na všetky časti oprávnených výdavkov projektu, ak sa vyžaduje podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnené výdavky:

a) na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a technické zhodnotenie športovej infraštruktúry vrátane nevyhnutného technického zázemia a hygienického zázemia,

b) na obstaranie majetku, ktorý spĺňa kritériá zaradenia do kapitálových výdavkov a súvisí s podporovaným účelom (napr. zariadenia nevyhnutne potrebné na prevádzkovanie športovej infraštruktúry alebo na výkon športu v rámci príslušnej športovej infraštruktúry), avšak iba za predpokladu, že obstaranie majetku tvorí doplnkovú aktivitu v rámci hlavnej aktivity projektu, pričom ich výška je maximálne 20% z celkových oprávnených výdavkov projektu.

Do oprávnených výdavkov sa na účely spolufinancovania započítava, ak to nevylučujú pravidlá poskytovania štátnej pomoci, aj a) náklady na projektovú prípravu a na vyhotovenie projektovej dokumentácie priamo súvisiacej s výstavbou/rekonštrukciou/modernizáciou športovej infraštruktúry, b) prieskumné, geologické a geodetické práce, c) dopravné a montážne práce, d) úhrada nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, e) úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia a poradenstvo pri verejnom obstarávaní (bežné výdavky), f) výdavky na obstaranie pozemku pre výstavbu športovej infraštruktúry, maximálne však vo výške 10 % z oprávnených výdavkov projektu; hodnota pozemku bude určená na základe znaleckého posudku, ktorý si dá žiadateľ vypracovať na vlastné náklady.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť  po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.fnps.sk/sites/default/files/2022-12/V%C3%BDzva_%C5%A1portov%C3%A1%20infra%C5%A1trukt%C3%BAra%20%C4%8D.%203_FNP%C5%A0_2022_002.pdf