Termín podania žiadosti: 17.04.2023, Oprávnené obdobie: 1.1.2023 – 31.08.2024
Maximálna výška príspevku:
Činnosť A1: výška maximálnej žiadanej dotácie 200 000 EUR
Činnosť A2: výška maximálnej žiadanej dotácie 50 000 EUR
Spolufinancovanie: minimálne 5 % oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Činnosť A1 Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných a nízkoemisných zdrojov
Podpora je určená na: dosiahnutie zníženia množstva emisií znečisťujúcich látok prostredníctvom zmeny spaľovaného paliva alebo zmeny technológie spaľovacieho procesu, budovanie zariadení na výrobu tepla, teplej vody a elektrickej energie pre vlastnú potrebu využívajúcich obnoviteľné zdroje. Podpora má byť poskytnutá vo vzťahu k existujúcej skolaudovanej verejnej budove, ktorá je vo výlučnom vlastníctve alebo v správe oprávneného žiadateľa.


Oprávnené aktivity:

 1. Modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody.
 2. Budovanie/modernizácia/výmena zdroja tepla, teplej vody a elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie (v prípade biomasy, iba mimo oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia, spôsobenou zvýšenou koncentráciou prachových častíc) a pridružených rozvodov tepla, teplej vody a/alebo elektrickej energie. V rámci aktivít môže ísť o budovanie zariadení nahradzujúcich pôvodné zariadenia (napr. na spaľovanie tuhých, kvapalných a plynných palív alebo využívajúcich elektrickú energiu) alebo na budovanie nových zariadení. Ide o využívanie veternej, slnečnej, geotermálnej a vodnej energie a energie z biomasy.
  Oprávnení žiadatelia: – Obec – podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, – Samosprávny kraj – podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, – Rozpočtová organizácia – v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, – Príspevková organizácia – v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov., – Záujmové združenie právnických osôb – v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, – Združenie obcí v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  Činnosť A2: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom budovania zelenej infraštruktúry v urbanizovanej krajine
  Podpora je určená samosprávam na financovanie investícií súvisiacich so zabezpečením kvality ovzdušia požadovanej vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení neskorších predpisov pri súčasnej realizácii adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
  Miesto realizácie projektu musí byť vo vlastníctve alebo v správe oprávneného žiadateľa a musí mať povahu všeobecnej infraštruktúry a byť určené pre verejnosť bez obmedzení, na verejnoprospešný účel alebo aspoň prístupné pre verejnosť v otváracích hodinách
  Oprávnené aktivity – rozširovanie zelene na nevyužívaných plochách, ktoré sú aktuálne pokryté asfaltom/iným spevneným povrchom na zníženie znečistenia ovzdušia zo zaprášených povrchov následkom dopravy a iných opatrení (nákup a výsadba rastlín, odstránenie asfaltu/iného spevneného povrchu), – sídelná zeleň (nákup a výsadba rastlín), – zatrávňovacia dlažba (príprava lôžka, nákup a uloženie zatrávňovacej dlažby, obrubníky, nákup trávnej zmesi), – zatrávnené infiltračné pásy pre zrážkovú vodu pozdĺž miestnych komunikácií a parkovísk, – dažďová záhrada (terénne úpravy, nákup a výsadba rastlín).
  Oprávnení žiadatelia: – Obec – podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, – Samosprávny kraj – podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, – Rozpočtová organizácia – v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, – Príspevková organizácia – v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia štátnej podpory môžete nájsť po skopírovaní nasledovného linku:
  www.envirofond.sk/2023/02/13/environmentalny-fond-zverejnuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-na-rok-2023-oblast-ochrana-ovzdusia/