Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 4/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov (obce alebo nimi  zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie) v rámci podprogramov:

 • 3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec (rozpočtové alebo príspevkové organizácie kde zriaďovateľom je obec)
 • 5.1.1 A Komplexná infraštruktúra knižníc (oprávnený žiadateľ obec)
 • 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra (oprávnený žiadateľ obec).

3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny divadla, divadelná teória, monografie o osobnostiach divadla) dotýkajúcej sa divadelného umenia, na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov.

Odovzdávanie žiadostí: 17.10.2022 – 14.11.2022

Výška dotácie: 2 000 – 50 000€

Spolufinancovanie: 5%

Čerpanie: 01.03.2023- 28.02.2024 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

 • realizácia výskumu,
 • realizácia odbornej kritickej reflexie,
 • realizácia odborného prekladu,
 • vydanie pôvodnej odbornej publikácie,
 • vydanie prekladovej odbornej publikácie.

3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny tanca, tanečná teória, monografie o osobnostiach tanca) dotýkajúcej sa tanca, na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov.

Odovzdávanie žiadostí: 17.10.2022 – 14.11.2022

Výška dotácie: 2 000 – 50 000€

Spolufinancovanie: 5%

Čerpanie:01.03.2023- 28.02.2024 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

5.1.1 A Komplexná infraštruktúra knižníc

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc, predovšetkým krajských a mestských knižníc a ich služieb. Podpora je určená na komplexné estetické skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia pre zvýšenie komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií. Projekty modernizácie služieb knižníc môžu v odôvodnených prípadoch zahŕňať aj nákup výpočtovej techniky s podmienkou, že budú slúžiť výhradne používateľom knižníc.

Fond odporúča organizovanie transparentnej súťaže návrhov za účelom získania kvalitného architektonického návrhu na interiér knižnice. Autormi projektov musia byť autorizovaní architekti, ak to povaha projektu vyžaduje. V prípade nestavebných činnosti, ktoré nevyžadujú dokumentáciu od autorizovanej osoby vymedzenej príslušným zákonom, autormi projektu môžu byť aj neautorizovaní architekti, dizajnéri, interiéroví dizajnéri a pod.

Odovzdávanie žiadostí: 17.10.2022 – 14.11.2022

Výška dotácie: 2 000 – 10 000€

Spolufinancovanie: 20%

Čerpanie: 01.03.2023- 31.12.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá – fáza A:

 • prípravná fáza realizácie komplexnej infraštruktúry knižnice.

5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc a ich služieb. Podpora je určená na skvalitnenie nábytkového vybavenia menšieho rozsahu pre zvýšenie komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií. Projekty modernizácie služieb knižníc môžu v odôvodnených prípadoch zahŕňať aj nákup výpočtovej techniky a/alebo skenerov s podmienkou, že budú slúžiť výhradne používateľom knižníc. Nákup podlahových krytín a dverí môže byť súčasťou spolufinancovanie projektu. Stavebno-technické úpravy interiérov, klimatizácia, vzduchotechnika, elektroinštalácia, atď. nemôžu byť súčasťou ani spolufinancovania.

Odovzdávanie žiadostí: 17.10.2022 – 14.11.2022

Výška dotácie: 2 000 – 10 000€

Spolufinancovanie: 20%

Čerpanie:01.03.2023- 31.12.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

 • realizácia skvalitnenia špecifickej knižničnej infraštruktúry,
 • realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc.

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-4-2023/