Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Termín podania žiadosti: Od 10.05.2023 do 30.06.2023
Minimálna a maximálna výška požadovanej dotácie: 100 000 – 450 000 EUR
Spolufinancovanie: Minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu
Oprávnené územie realizácie projektu: Celé územie Slovenskej republiky


Oprávnení žiadatelia:

 • obce a mestá v Slovenskej republike
 • občianske združenie,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby.
  Oprávnené obdobie: 01.01.2023 do 31.12.2023
  Oprávnené aktivity: sú zamerané na vybudovanie alebo rekonštrukciu priestoru v exteriéri pozostávajúceho z infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity nesúťažného charakteru, ktorá nie je športovou infraštruktúrou pre organizovaný šport podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň bude tento priestor predstavovať miesto pre aktívny odpočinok obyvateľov, čo prispeje k podpore vzniku potrebných medzigeneračných väzieb a vytvoreniu vhodného prostredia pre vzájomnú komunikáciu a výmenu skúseností.
  V rámci novovzniknutého priestoru musí byť vybudované miesto prvej pomoci, vrátane defibrilátora osadeného pevne na stene s alarmom.
  Oprávnené aktivity a výstupy projektu musia byť poskytované a využívané bezodplatne a musia byť prístupné širokej verejnosti bez obmedzení.
  Oprávnené výdavky:
  Pre danú výzvu sú oprávnené iba výdavky spĺňajúce podmienku kapitálových výdavkov a zároveň podporujúce nehospodársku činnosť.
  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve č. 2/2023/SRR Podpora infraštruktúry pre pohybové a voľnočasové aktivity: www.mirri.gov.sk/sekcie/regionalny-rozvoj-2/dotacie/index.html