Informácie k Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2023 podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E)
Termín na podanie žiadosti: 28. august 2023
Oprávnené obdobie: 01.01.2023 – 31.08.2024
Spolufinancovanie: 5%
Výška príspevku: Minimálny výška nie je stanovená.
Maximálna výška príspevku pre činnosť E1: 200 000 EUR
Maximálna výška príspevku pre činnosť E2: 50 000 EUR


Oprávnení žiadatelia:

 1. Rozpočtová organizácia – podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (okrem právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR)
 2. Obec – podľa zákona o obecnom zriadení
 3. Samosprávny kraj – podľa zákona o samosprávnych krajoch
 4. Príspevková organizácia – podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (okrem právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR)
 5. Školy podľa § 27 ods. 2 písm. a) až písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Školy podľa § 19 ods. 2 písm. a) až e) zákona číslo 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 6. Neinvestičný fond
 7. Nezisková organizácia
 8. Nadácia
 9. Občianske združenie – podľa zákona o združovaní občanov
  (V rámci oprávnených žiadateľov, ktorými sú občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a neinvestičné fondy je nevyhnutné, aby v stanovách, resp. v obdobnom zriaďovateľskom dokumente, resp. dokumente, upravujúcom účel takéhoto žiadateľa (napr. stanovy) bol uvedený environmentálny účel, ako jeden z účelov (cieľov činností) daného subjektu).
  Oprávnené činnosti: Činnosť E1: Budovanie priestorových kapacít Podpora je určená na podporu budovania siete štátnych a neštátnych stredísk environmentálnej výchovy so štandardom európskych krajín, a tiež informačných a návštevníckych centier v chránených územiach a geoparkoch s dôrazom na územia európskeho alebo medzinárodného významu.
  Aktivity: 1. budovanie nových, dobudovanie a rekonštrukcia existujúcich interiérových a exteriérových priestorov slúžiacich pre poskytovanie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety – stredísk environmentálnej výchovy, ekocentier, enviroučební, informačných a návštevníckych centier, náučných lokalít, chodníkov, geoparkov, dažďových záhrad a environmentálno – edukačných areálov; 2. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia pre realizáciu zážitkových aktivít environmentálnej výchovy – interiérové a exteriérové edukačné prvky, expozície, interaktívne exhibície, modely a vizualizácie, informačné tabule, praktické ukážky, pomôcky pre ľudí so špeciálnymi potrebami, materiál a pomôcky; 3. kombinácia vyššie uvedených aktivít. Činnosť E2: realizácia výchovno-vzdelávacích a osvetových činností Podpora je určená na podporu aktivít environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, ktoré vedú ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu a rozvíjajú ohľaduplnosť, vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre ochranu životného prostredia a jeho zložiek, pre ochranu prírody a trvalo udržateľného rozvoja a jeho zložiek. Aktivity: 1. realizácia celoslovenských, krajských, regionálnych alebo lokálnych environmentálnych vzdelávacích a výchovných činností neziskového charakteru, ktoré sú organizované nekomerčným spôsobom, prístupné pre širokú verejnosť, 2. realizácia projektov a súťaží pre materské, základné a stredné školy, marginalizované skupiny obyvateľov, občianske združenia a širokú verejnosť celoslovenského a regionálneho charakteru realizácia konferencií, workshopov, seminárov, školení, festivalov, výstav, kampaní len na regionálnej alebo celoslovenskej úrovni so zameraním na environmentálnu výchovu, vzdelávanie pre udržateľný rozvoj, ochranu životného prostredia a udržateľný rozvoj, ktoré sú organizované nekomerčným spôsobom, prístupné pre subjekty, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť, 3. vydávanie odborných publikácií, správ, informačných, propagačných materiálov s tematikou ochrany životného prostredia a ochrany prírody určených širokej verejnosti a ich bezodplatné poskytnutie, pričom tieto nebudú obsahovať reklamu, resp. propagáciu konkrétnych subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, 4. podpora prípravy a realizácie regionálnych stratégií, resp. koncepcií rozvoja environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, 5. vývoj, tvorba a aktualizácia mobilnej aplikácie; grafické práce a tvorba nových dizajnov v systémoch; vývoj, tvorba a aktualizácia obsahu aplikácie; vývoj, tvorba a aktualizácia zdieľanej databázy a obslužnej logiky, pričom pôjde o softvérové riešenia v environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete, ktoré budú určené širokej verejnosti, ich poskytnutie bude bezodplatné a nebudú obsahovať reklamu, 6. kombinácia vyššie uvedených aktivít.
  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť v Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2023 pre Oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia alebo po skopírovaní nasledovného linku:
  https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2023/06/Specifikacia-cinnosti-podpory-formou-dotacie-na-rok-2023.pdf