Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky.
Podprogramy, kde oprávnenými žiadateľmi sú obce:

4.3.2 Vznik a prezentácia tvorby – tradičná kultúra a folklorizmus
Podporná činnosť je zameraná výlučne na podporu vzniku novej tvorby nekomerčných,
nezávislých subjektov pôsobiacich v oblasti uchovávania a/alebo rozvoja a umeleckého
spracovávania javov a prejavov tradičnej kultúry. Podpora je určená na náklady súvisiace s prípravou a realizáciou umeleckých predstavení, rovnako na prezentáciu tvorby prostredníctvom výroby zvukového alebo multimediálneho nosiča a jeho distribúciu (vrátane online streamu/prezentácií).
Podpora je určená aj na nákup krojových kostýmov a krojových súčastí, náklady môžu tvoriť
maximálne 20 % z pridelenej dotácie. Podprogram nepodporuje nákup rekvizít, hudobných nástrojov, ozvučovacej techniky a pod.

 • Odovzdanie žiadosti: 30.01.2023 – 27.02.2023
 • Čerpanie: 01.06.2023 – 30.06.2024
 • Výška dotácie: 2 000 – 60 000 EUR
 • Spolufinancovanie: 5 %
  4.6. Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
  Podpora v tomto podprograme je určená na medzinárodnú prezentáciu a mobility, rozvoj
  bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce v oblasti tradičnej kultúry, folklorizmu a neprofesionálneho umenia.
  • Odovzdanie žiadosti: 30.01.2023 – 27.02.2023
 • Čerpanie: 01.01.2023 – 01.07.2023
 • Výška dotácie: 1 000 – 60 000 EUR
 • Spolufinancovanie: 5 %
  5.1.4 Akvizícia knižníc
  Podpora je zameraná na nákup knižničného fondu (vrátane audiokníh, CD, DVD, USB, LP),
  prioritne z jednotlivých oblastí umenia, kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu a spoločenských vied, pričom minimálne 20% pridelenej podpory musí byť vyčlenených na nákup kníh vydaných, audiokníh, CD, DVD, USB, LP s podporou fondu alebo publikácií vydaných organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktoré si knižnica môže vybrať v súlade so zameraním a špecializáciou knižnice, pričom jedna knižnica môže predložiť maximálne jednu žiadosť. V prípade, že žiadateľ/-ka podá viac ako jednu žiadosť, za úplnú bude fond pokladať iba prvú doručenú žiadosť, resp. žiadosť s nižším poradovým číslom a ďalšie budú vyradené. Podpora je určená aj na úhradu predplatného na časopisy a iné periodické publikácie, ktoré vychádzajú s podporou fondu, alebo ich vydáva organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Podprogram nepodporuje nákup ezoterickej literatúry, knižničného fondu podporujúceho negatívne spoločenské javy, podnecujúceho k násiliu alebo k nenávisti, popierajúceho základné práva a slobôd osôb, propagujúceho nedemokratické, autoritárske režimy a diktatúry.
 • Odovzdanie žiadosti: 30.01.2023 – 27.02.2023
  Čerpanie: 01.07.2023 – 30.06.2024
 • Výška dotácie: 1 000 – 30 000 EUR
 • Spolufinancovanie: 10 %
  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve č. 8/2023 Fondu na podporu umenia alebo po skopírovaní nasledovného linku: www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-8-2023/