Infolist 12/3.

Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Wifi pre Teba II“.

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná os: Informačná spoločnosť, Investičná priorita: Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo – Špecifický cieľ: Európsky fond regionálneho rozvoja – Schéma štátnej pomoci: Schéma podpory budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach a zavádzanie inteligentných riešení napomáhajúcich k premene miest a regiónov na trvalo udržateľné miesta pre život občanov v znení dodatku č. 1 (DM – 14/2018)

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. SO OPII je oprávnený uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v prípade predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, na základe svojho rozhodnutia z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov, z dôvodu zabezpečenia riadnej a/alebo finančnej implementácie OPII PO74. Presný dátum uzavretia výzvy SO OPII zverejní na webovom sídle https://www.mirri.gov.sk/.

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 17.03.2022, 2. – n. hodnotiaceho kola v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 5 000 000€

Typ aktivít OPII: B. Budovanie širokopásmových sietí s technologickou neutralitou otvorených  pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100 percentného pokrytia s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s  a následne 100 Mbit/s s možnosťou aktualizácie siete na rýchlosť minimálne 1Gbit/s.

Oprávnená hlavná aktivitou: Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb

Oprávnení žiadatelia: – obce (zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice)

Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu: začiatok realizácie aktivít projektu nesmie nastať pred 01.01.2014 pričom aktivity projektu musia byť ukončené najneskôr k 31.12.2023. Odporúča sa žiadateľom ukončiť fyzickú realizáciu aktivít projektu najneskôr 3 mesiace pred 31.12.2023.

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: 5% Maximálna výška príspevku: 14 250€ Minimálna výška príspevku: nie je stanovená

O nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy sa môžu uchádzať len oprávnení žiadatelia, ktorí v čase predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok nie sú úspešnými žiadateľmi v rámci výzvy Wifi pre Teba s kódom OPII-2018/7/1-DOP. Žiadatelia sa nesmú zapojiť do výzvy Moderné technológie II s kódom OPII-2021/7/17-DOP (konkrétne v rámci aktivity špecifického cieľa 7.1, ktorá sa týka budovania bezplatného Wifi pripojenia).

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom: OPII-2021/7/18-DOP po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-18-dop-wifi-pre-teba-ii/

Infolist 12/2.

 1. Fond na podporu športu v súlade s jeho poslaním stanoveným zákonom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry, a to za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.

Ciele výzvy: vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry.

Oprávnený žiadateľ: a) športová organizácia, b) obec, c) vyšší územný celok

Žiadateľ musí zároveň spĺňať nasledovné kritériá: byť zapísaný v Informačnom systéme športu mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 a § 67 zákona o športe, byť bezúhonný – vyžaduje sa bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, predložiť vyúčtovanie príspevku na projekt za predchádzajúce obdobia v Informačnom systéme športu, vrátiť fondu finančné prostriedky podľa § 15 ods. 8 zákona o fonde, uhradiť administratívny poplatok.

Spolufinancovanie: min. 40% z COV na projekt . Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 20 000 000

Minimálna hodnota oprávnených výdavkov projektu: 100 000€ (Pokiaľ však dôjde v prípade fondom schváleného projektu k objektívnej úspore na základe výsledkov verejného obstarávania alebo verejnej obchodnej súťaže, fond môže poskytnúť príspevok aj v nižšej sume, pričom celková hodnota projektu nesmie byť nižšia ako 80.000€)

Maximálna výška príspevku pre jeden projekt: 1 250 000€

Koniec termínu na podávanie žiadosti: 31.01.2022

Konečný termín čerpania príspevku a realizácie projektu: 31.12.2024

Spôsob doručenia žiadosti: prostredníctvom registračného systému fnps.egrant ako aj v písomnej forme

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s číslom:  2021/004 po kliknutí na nasledujúci odkaz:

https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-11/2021_11_15_V%C3%BDzva_%C5%A1portov%C3%A1%20infra%C5%A1trukt%C3%BAra%202_FNP%C5%A0_2021_004_final.pdf

2. Informácie o výzve Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí v programe Obnovme si svoj dom na rok 2022. Účelom  je obnova, ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu.

Oprávnení žiadatelia:

a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov,

b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie

c) vyšší územný celok alebo obec,

d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,

e) občianske združenie,

f) nadácia,

g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,

h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

i) neinvestičný fond,

j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,

k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej

republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

l) Matica slovenská,

m) právnická osoba podľa § 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 31.12.2021

Spolufinancovanie projektu: 5% z celkového rozpočtu projektu (Upozornenie: Pri poskytnutí dotácie cez schému štátnej pomoci je výška spolufinancovania upravená v zmluve o poskytnutí dotácie na 20% z oprávnených nákladov)

V rámci programu Obnovme si svoj dom ide o tieto podprogramy:

 • 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
 • 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva podprogram
 • 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu podprogram
 • 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s číslom po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/Vyzva_program_1_2022-FINAL.pdf

Infolist 12/1.

Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, ktorej cieľom je priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individualizovaného odborného poradenstva priamo v teréne. Operačný program: Ľudské zdroje, Prioritná os: REACT-EU. Investičná priorita: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, Špecifický cieľ: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. Poskytovateľ zverejní informáciu o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. V prípade nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov môže byť výzva uzavretá, keď celková výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v ŽoNFP predložených a zaregistrovaných v druhom alebo ktoromkoľvek neskoršom kole neprekročí 20% zostatku disponibilnej alokácie na výzvu. Poskytovateľ zverejní presný dátum uzavretia výzvy na webovom sídle www.employment.gov.sk a www.itms2014.sk najneskôr mesiac pred predpokladaným termínom uzavretia výzvy.

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 14.01.2022, 2.kola 14.02.2022

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 20 000 000€

Oprávnené aktivita: Individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, mladých ľudí vo veku do 30 rokov (vrátane NEET), neaktívnych osôb na trh práce, vrátane finančných príspevkov pre poskytovateľov služieb zamestnanosti a zamestnávateľov.

Pod uvedeným typom aktivity v tejto výzve sa rozumie poskytovanie nástrojov a služieb v zmysle §54 ods. 4 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti bez nároku na odplatu zo strany oprávnenej cieľovej skupiny projektu, t. j., citujeme:

a) “poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri hľadaní, získaní a udržaní si zamestnania vrátane poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva fyzickým osobám podľa odseku 3,

b) zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a zručností a zhodnotenie kompetencií fyzických osôb podľa odseku 3 vrátane diagnostiky a rozpoznania prekážok ich vstupu na trh práce,

c) vyhľadávanie vhodného zamestnania pre fyzické osoby podľa odseku 3 a jeho sprostredkovanie vrátane sprevádzania,

d) vykonávanie výberu vhodnej fyzickej osoby na pracovné miesto na základe požiadaviek zamestnávateľa,

e) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétnej fyzickej osoby.“

Pod týmito nástrojmi a službami je pre účely tejto výzvy a v rámci jej hlavnej aktivity možné rozumieť aj, napríklad:

 • činnosti zamerané na identifikáciu osôb z cieľovej skupiny, identifikáciu bariér brániacich ich vstupu na trh práce,
 • vyhľadávanie osôb s ponukou práce a prípravy na trh práce s dôrazom na ohrozených sociálnym vylúčením,
 • spracovanie životnej a rodinnej anamnézy (zdravie, rodinné zázemie, sociálna a finančná situácia rodiny, pracovné skúsenosti, vzdelanie),

Oprávnení žiadatelia:

 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby a nezisková organizácia zriadená osobitným zákonom,
 • nadácia,
 • občianske združenie,
 • záujmové združenie právnických osôb,
 • obec a mesto a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto,
 • VÚC a úrad samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC,
 • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa (v rámci schém pomoci de minimis): 0%

Maximálna výška príspevku: 500 000€

Minimálna výška príspevku:5 000€

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 3 mesiace.

Maximálna dĺžka realizácie projektu: do 30.11.2023.

Z dôvodu zabezpečenia kvalitnej a odbornej realizácie aktivít projektu musí žiadateľ disponovať odborným garantom najneskôr v čase podpisu zmluvy o NFP a počas celej realizácie projektu.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom:  OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03 po kliknutí na nasledujúci odkaz:

https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvy-2021/krok-za-krokom/vyzva-krok-za-krokom.pdf

https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvy-2021/krok-za-krokom/vyzva-krok-za-krokom.pdf

INFOLIST EVS Novohrad 11/3.

Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na Podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie)
Operačný program: Ľudské zdroje, Prioritná os: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Špecifický cieľ: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania – Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR.
Dátum uzavretia: Výzva je otvorená.

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 14.01.2022, 2.kola 28.02.2022, následne SO zverejní na svojom webovom sídle http://www.minv.sk/?OPLZ termíny uzavretia pre ďalšie hodnotiace kolá s ohľadom na počet prijatých žiadostí o NFP. Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 10 000 000€. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania EŠIF.
Oprávnení žiadatelia: obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (tzn. obce zaradené do Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2013 alebo obce zaradené do Atlasu rómskych komunít na Slovensku 2019)
Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: 5%
Oprávnený typ aktivity: Podpora dobudovania (výstavba/rekonštrukcia) základnej technickej infraštruktúry
Spôsoby realizácie:
výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá,
• rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej),
• výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov,
• výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a
mostných objektov pre motorové vozidlá,
• výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii15 (spevnených plôch), ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu,
• výstavba verejného osvetlenia,
• nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej infraštruktúry – oprávnené iba pri objektoch slúžiacich širokej verejnosti


Upozornenie: Oprava a údržba pozemných komunikácii nie je oprávnená, musí sa jednať o rekonštrukciu.
Minimálna výška príspevku nie je výzvou stanovená. Maximálna výška príspevku: 2 850 000€
Výška COV je ohraničená hodnotou za projekt podľa počtu obyvateľov MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zlepšili podmienky bývania prostredníctvom základnej technickej infraštruktúry.
Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom: OPLZ-PO6-SC611-2021-2 po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzva_budovanie_infrastruktury_2/Vyzva%20cesty2.pdf