Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku
z Programu obnovy vidieka SR 2014 – 2022 vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV – 60/PRV/2022.
Opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie: 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom,
modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva
Operácia: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu: 55 476 238,00 EUR
Minimálna výška podpory: 10 000,00 EUR
Maximálna výška podpory: 1 500 000,00 EUR

Výška podpory je 100 % z oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom určeným
v tejto výzve.
Oprávnení žiadatelia:
Miestna územná samospráva – obce a mestá, v ktorých najneskôr ku dňu podania Žiadosti
o poskytnutie nenávratného príspevku v konkrétnom katastrálnom území bolo právoplatné
rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a projekt pozemkových úprav bol zapísaný do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.
Oprávnené aktivity:
a) Cestné komunikácie slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby,
b) Protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou
a súvisiace stavby,
c) Opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení
ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny,
d) Vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a
podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu,
e) Ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia.

Oprávnené náklady:

 1. Náklady na vybudovanie spoločných zariadení a opatrení uvedené v rozpočte ako súčasť Zmluvy o dielo.
 2. DPH ak vzniká nárok podľa právnych predpisov SR.
 3. Všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode 1. ako sú poplatky architektom,
  inžinierom a konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti okrem štúdií uskutočniteľnosti maximálne do 3% z výšky projektu.
 4. Oprávnenosť výdavkov je podmienená schváleným verejným obstarávaním (Kompletnú
  dokumentáciu k VO žiadateľ predkladá buď pri predložení ŽoNFP alebo v termíne do 90
  pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
  príspevku).
  Podrobnejšie popísané podmienky nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: www.apa.sk/aktualne-vyzvy

Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia nových agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Kód výzvy: 13I02-21-V04, Komponent: 13_Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť, Názov investície: Investícia 2_Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti, Schéma pomoci:       Schéma pomoci de minimis na podporu rozšírenia a obnovy siete agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti uplatňovaná pri vykonávaní Plánu obnovy a odolnosti SR DM – 11/2022

Uzavretie výzvy: Vykonávateľ uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu po vyčerpaní alokovaných finančných prostriedkov, alebo do 31. 10. 2022. Oprávnenosť žiadateľa: Oprávneným žiadateľom je agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti („ADOS“) zriadená podľa § 7 ods. 3, písm. e) zákonom č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“), ktorej právna forma je: – príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy, alebo – rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, mesta alebo obce, alebo – právnická osoba (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným) zriadená podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., alebo – nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, alebo – fyzická osoba spĺňajúca podmienky ustanovené zákonom č, 578/2004 Z. z.), alebo – občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, alebo registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky (v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov).

Novovzniknutá ADOS, t. j. ADOS zriadený po 1.2.2020 (vrátane) v rámci žiadosti predkladá:

 • potvrdenie o vzniku, resp. založení právnickej osoby spolu s potvrdením o pridelení identifikačného čísla organizácie („IČO“), alebo
 • čestné vyhlásenie, ktorým preukáže zámer splniť zákonné podmienky pre získanie povolenia na vznik ADOS,
 • menovací dekrét alebo iný doklad o menovaní osoby, ktorá vystupuje ako štatutárny orgán.

Oprávnenosť aktivít:

Materiálno-technické vybavenie novovzniknutej agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Minimálna výška prostriedkov mechanizmu: nie je stanovená

Maximálna výška prostriedkov mechanizmu: 127 400€

Časová oprávnenosť aktivít realizácie projektu a výdavkov:

 • Obdobie oprávnenosti výdavkov celkovo je stanovené na obdobie od 1. februára 2020 najneskôr do 31. decembra 2024.
 • Realizácia aktivít žiadostí musí byť ukončená do 1 roka od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, najneskôr však 30. septembra 2024.

Výška finančného príspevku je 100% oprávnených výdavkov na oprávnené aktivity ŽoPPM.

Podrobnejšie popísané podmienky nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-ados-rozsirenie.

Eurofondové projekty budú môcť byť navýšené v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov

Vicepremiérka Remišová: V čase celosvetovej inflácie podávame pomocnú ruku samosprávam – eurofondové projekty budú môcť byť navýšené v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)

Metodiku IROP pre poskytnutie dodatočného príspevku nájdete tu:

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/programove-dokumenty-irop/metodicke-usmernenia-ro-pre-irop/usmernenie-ro-pre-irop-c-15/