Grantový program Regióny

Interný grantový program Regióny je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP. Jeho účelom je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.
Predkladateľ projektu: obec, mesto, mestská časť, základné školy, mimovládne organizácie a
športové kluby.
Minimálna výška finančného príspevku na jeden projekt: 500 €.
Maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt: 4 000 €.
Celková suma k dispozícii na prerozdelenie: 100 000 €.
Uzávierka predkladania projektov: 15.11. 2022 do 23:59hod
Zverejnenie podporených projektov: 19. 12. 2022
Realizácia podporených projektov: 19. 12. 2022 – 31.7.2023
Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov: do 31.8.2023
Zameranie projektov:

 1. Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest a regiónu (Projekty zamerané na rozvoj
  komunitného života), napríklad:
  • obnova detských ihrísk, škôl, škôlok, detských dopravných ihrísk a športovísk,
  • revitalizácia verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu (obnova a realizácia parkov, námestí, verejných priestorov a pod.),
  • rekonštrukcia a obnova miestnych kultúrnych domov a stredísk, zviditeľnenie, sprístupnenie a úpravy turisticky príťažlivých miest a pod., projekty zamerané na zlepšenie informovanosti a
  angažovanosti občanov, skvalitnenie tokov a foriem informácií o obciach:
  • realizácia informačného systému obce (miestny rozhlas),
  • realizácia obecnej webovej stránky obce,
  • realizácia systému informačných tabúľ,
  • obecné noviny
 2. Zachovanie tradícií a kultúrneho dedičstva (Projekty zamerané na zachovanie kultúrneho
  dedičstva a miestnych tradícií – miestne akcie, obecné združenia s cieľom oživenia tradičných
  remesiel, zvykov a obyčajov):
  • organizácia jarmoku, hodov, dožiniek, osláv výročia založenia obce,
  • vydanie pamätnej publikácie alebo informačnej brožúry,
  • podpora miestneho súboru a pod.
  Vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky budú podporené kultúrne podujatia, ktoré majú dlhodobú tradíciu a hrozí im zánik z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
 3. Ochrana zdravia a zveľaďovanie životného prostredia
  • podpora riešení v rámci aktuálnej pandemickej situácie – riešenie potreby obce, resp. ňou
  zriadených organizácií,
  • triedenie odpadov,
  • ochrana chránených oblastí a prírodných rezervácií, výsadba zelene na verejných priestranstvách, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch,
  • organizovanie akcií a dobrovoľníckych dní na ochranu fauny a flóry,
  • protipovodňové opatrenia,
  • projekty zamerané na zmierňovanie dopadov výroby na životné prostredie.
  V tejto oblasti budú podporené aj projekty regionálneho turizmu:
  • realizácia alebo obnova turistických a náučných chodníkov a cyklistických trás, chránených lokalít, turisticky príťažlivých miest a odpočívadiel.
  Žiadosti sa podávajú prostredníctvom registračného formulára zverejneného na webovej stránke: http://ekofondspp.egrant.sk/.
  Podrobnejšie popísané podmienky grantového programu nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.ekofondspp.sk/gp-regiony.html

Predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti

Plán obnovy – Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť. Investícia 1: Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti, Hlavný cieľ: Rozšíriť kapacity v zariadeniach komunitného typu a v ambulantných zariadeniach, čím sa umožní presun časti klientov z veľkokapacitných zariadení do menších zariadení komunitného typu. V prípade renovácie budov priemerná úspora primárnej energie vo výške 30 %.

Dátum uzavretia: 30.06.2024 – Termíny uzavretia jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 31.3, 30.6, 30.9 a 31.12. (prvé kolo 31.10.2022, posledné kolo 30.06.2024). Ak uvedený dátum nepripadne na pracovný deň, platí prvý pracovný deň po uvedenom dátume. Sú to termíny na predkladanie “zámerov” a až následne bude možné predložiť žiadosť o prostriedky mechanizmu (ŽoPPM) – podmienkou predloženia ŽoPPM je hodnotiaca správa k projektovému zámeru, ktorá bude obsahovať informáciu o splnení / nesplnení podmienok výzvy a môže obsahovať aj odporučenie na úpravy v projekte.

Oprávnené obdobie: Oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína dňom realizácie aktivít projektu, ktorý nie je skorší ako dátum vyhlásenia výzvy na predkladanie projektových zámerov a skončí najneskôr 30.4.2026.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu zo zdrojov EÚ: 192 236 760 EUR. Financovanie projektov: 100 % oprávnených výdavkov. Oprávnení žiadatelia:

 1. Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálnu službu na základe zápisu do registra sociálnych služieb v súlade s § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
 2. Subjekty, ktoré po realizácii aktivít projektu získajú oprávnenie na poskytovanie sociálnej služby na základe žiadosti o zápis do registra sociálnych služieb podľa § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
 3. Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálnu službu na základe zápisu do registra sociálnych služieb v súlade s § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorí sú v partnerstve podľa § 2 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 4. Obec, VÚC a združenie obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako zriaďovatelia poskytovateľov sociálnych služieb.

 Oprávnená právna forma žiadateľa

 1. obec (obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, mestská časť mesta Košice),
 2. príspevková a rozpočtová organizácia ako právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/mestom/ mestskou časťou
 3. vyšší územný celok
 4. príspevková a rozpočtová organizácia ako právnická osoba zriadená alebo založená vyšším územným celkom
 5. iná osoba, ktorá poskytuje sociálnu službu bez cieľa dosiahnuť zisk
 6. cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností
 7. občianske združenie
 8. nezisková organizácia
 9. nadácia
 10. združenie obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Oprávnené aktivity:
 • 1. zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti v prirodzenom rodinnom prostredí
 • 2. rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov zariadení, ktoré budú poskytovať služby na komunitnej báze
 • Účel poskytnutia prostriedkov:
 • A. Ambulantné sociálne služby – výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s ambulantnou formou:
  a) služba včasnej intervencie
  b) zariadenie pre seniorov
  c) zariadenie opatrovateľskej služby
  d) rehabilitačné stredisko
  e) domov sociálnych služieb
  f) špecializované zariadenie
  g) denný stacionár
 • B. Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest – výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s celoročnou alebo týždennou pobytovou formou:
  a) zariadenie podporovaného bývania
  b) zariadenie pre seniorov
  c) zariadenie opatrovateľskej služby
  d) rehabilitačné stredisko
  e) domov sociálnych služieb
  f) špecializované zariadenie
 • C. Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie s kapacitou do 30 miest – výlučne nasledovné druhy zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou:
  a) zariadenie pre seniorov
  b) zariadenie opatrovateľskej služby
  c) špecializované zariadenie
 • Minimálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: 100 000 EUR
 • Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu: nie je stanovená.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie projektových zámerov na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti pod kódom: 13I01-22-V01 alebo po skopírovaní  nasledujúceho odkazu:

www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/plan-obnovy/vyzva-komunitna-starostlivost/vyzva-predkladanie-pz-rozsirenie-kapacit-komunitnej-starostlivosti.pdf

Informácie o aktuálnych dotáciách poskytovaných z vlastných príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja na rok 2023

 1. Dotácie na podporu akcií vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia
  BBSK na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
  (VZN č. 25/2014)
  Termín na podanie žiadosti: 30.11.2022
  Spolufinancovanie: 10%
  Účel poskytnutia dotácie pre obce a mestá na území BBSK: účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia BBSK a najmä na vyrovnávanie regionálnych disparít.
  Žiadateľ predkladá jednu žiadosť.
  Dotácie sa nebudú poskytovať na:
  a) náklady na stravovanie, občerstvenie, potraviny a odpisy,
  b) honoráre, odmeny, mzdy alebo odvody organizátorov projektov, a členov organizácií,
  c) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
  d) náklady, ktoré sa nedajú preukázať účtovnými dokladmi,
  e) na zhodnotenie majetku vo vlastníctve BBSK,
  f) pobyty, zájazdy, výlety, rekreácie občanov, sústredenie, atrakcie pre deti (ako najmä skákacie
  hrady, penová show, kolotoče),
  g) zákonné odvody z honorárov odmien alebo miezd, odvádzaných prijímateľom dotácie,
  h) odvody DPH, ak je žiadateľ platcom DPH podľa príslušných právnych predpisov,
  i) prevádzkové výdavky a režijné náklady spojené s pravidelne sa opakujúcimi bežnými aktivitami
  žiadateľa a nesúvisiace s projektom, poistné, telefónne poplatky, vodné, stočné, energie,
  j) cestovné náhrady súkromným motorovým vozidlom,
  k) investície v akejkoľvek výške do budovy sídla žiadateľov
  l) výdavky na obstaranie hmotného majetku (obstarávacia cena nad 1 700,00 eur vrátane) a
  nehmotného majetku (obstarávacia cena nad 2 400,00 eur vrátane), vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
  www.bbsk.sk/Portals/0/esluzby/financie_majetok/dotacie/vzn_bbsk_25-2014_uz_02_2022.pdf
 2. Dotácie poskytované za účelom podpory aktivít/táborov pre deti a mládež v BBSK
  (VZN č 36/2019)
  Termín na podanie žiadosti: 30.11.2022
  Účel poskytnutia dotácie obciam a mestám na území BBSK: na podporu aktivít/táborov pre deti a mládež v BBSK. Maximálna výška dotácie:
  Žiadateľ môže predložiť v rámci jedného rozpočtového roka viacero samostatných žiadostí na jednotlivé turnusy aktivít/táborov, pričom celková suma schválených dotácií počas rozpočtového roka nemôže prekročiť sumu 10.000,- eur.
  Oprávnené aktivity: ubytovanie, stravovanie, prenájom priestorov, odmeny a honoráre za lektorské, animátorské služby, dopravné služby poskytované dopravcom, vecné ceny, edukatívne pomôcky, propagačné materiály, upomienkové predmety a ďalšie oprávnené aktivity, ktoré podporujú špecifické priority.
  www.bbsk.sk/Portals/0/esluzby/financie_majetok/dotacie/vzn_bbsk_36-2019_uz_11_2020.pdf
 3. Dotácie poskytované na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji (VZN 38/2019)
  3.1. Oblasť rozvoja cestovného ruchu
  Termín na podanie žiadosti: 31.10.2022
  Oprávnené aktivity: – obnova existujúcej a budovanie novej doplnkovej infraštruktúry pre existujúce trasy využívané v cestovnom ruchu, vrátane areálov pre horskú (MTB) cyklistiku, – zosúlaďovanie značenia rozvíjaných tematických kultúrno-poznávacích trás nadregionálneho
  významu na existujúcich peších turistických, cykloturistických, konských, vodných trasách, – obnova minerálnych prameňov celoročne prístupných pre návštevníkov a s tým súvisiace
  budovanie doplnkovej infraštruktúry.
  Výška požadovaných výdavkov:
  Minimálne výška: 3 000 EUR, Maximálna výška: 10 000 EUR, Spolufinancovanie: 20%
  www.bbsk.sk/Portals/0/esluzby/financie_majetok/dotacie/2023_vzn_38-2019_vyzva_01.pdf
  3.2. Oblasť ochrany kultúrneho dedičstva
  Termín na podanie žiadosti: 31.10.2022
  Oprávnené aktivity:
  A. obnovu a rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok a miestnych pamätihodností a ich
  vybavenia s cieľom využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu
  B. vydávaním odborných publikácií za účelom ochrany kultúrneho dedičstva regiónu
  Výška požadovaných výdavkov:
  Aktivita A.
  Minimálne výška: 3 000 EUR, Maximálna výška: 10 000 EUR
  Aktivita B.
  Minimálne výška: 1 000 EUR, Maximálna výška: 3 000 EUR , Spolufinancovanie: 20%
  www.bbsk.sk/Portals/0/esluzby/financie_majetok/dotacie/2023_vzn_38-2019_vyzva_02.pdf
  3.3. Aktivity marketingovej podpory regionálnych značiek a regionálnych producentov
  Termín na podanie žiadosti: 31.10.2022
  Zámerom výzvy je prispieť k rozvoju vidieka a regiónu prostredníctvom podpory marketingových aktivít zameraných na prezentáciu a zviditeľnenie regionálnych značiek a regionálnych produktov z územia Banskobystrického kraja.
  Oprávnené aktivity:
  A. Marketing a priamy predaj produktov, ktoré sú označené regionálnou značkou RP pôsobiacou na území Banskobystrického kraja, remesiel a činností tradičných pre regióny Banskobystrického kraja,
  B. Podpora jednotlivých producentov v prospech vlastných produktov/výrobkov s pôvodom v
  regiónoch Banskobystrického kraja bezprostredne súvisiaca s priamym predajom – pre tento typ aktivity obec nie je oprávneným žiadateľom.
  Výška požadovaných výdavkov:
  Minimálne výška: 1 000 EUR, Maximálna výška: 5 000 EUR, Spolufinancovanie: 20%
  www.bbsk.sk/Portals/0/esluzby/financie_majetok/dotacie/2023_vzn_38-2019_vyzva_03.pdf
 4. Dotácie poskytované na rozvoj športu v Banskobystrickom kraji (VZN 44/2021)
  4.1. Materiálne zabezpečenie športovej infraštruktúry
  Termín na podanie žiadosti: 31.10.2022
  Zámerom výzvy je zvýšiť pohybovú aktivitu detí a mládeže v Banskobystrickom samosprávnom kraji.
  Oprávnené aktivity:
  A. zakúpenie materiálneho vybavenia do športoviska a/alebo
  B. zakúpenie materiálneho vybavenia sociálnych zariadení alebo šatní prislúchajúcich k danému športovisku a
  C. zabezpečenie dozoru v materiálne zabezpečenom športovisku v čase kedy je dané
  športovisko otvorené verejnosti na dodržiavanie poriadku
  Výška požadovaných výdavkov: Minimálne výška: 2 000 EUR Maximálna výška: 10 000 EUR
  Spolufinancovanie: 10%
  www.bbsk.sk/Portals/0/esluzby/financie_majetok/dotacie/2023_vzn_44-2021_vyzva_44-01.pdf
  4.2. Rekonštrukcia exteriérovej alebo interiérovej športovej infraštruktúry
  Termín na podanie žiadosti: 31.10.2022
  Zámerom výzvy je zvýšiť pohybovú aktivitu detí a mládeže v Banskobystrickom samosprávnom kraji.
  Oprávnené aktivity: rekonštrukcia interiérovej športovej infraštruktúry (napríklad malej, veľkej telocvične, posilňovne, tanečnej miestnosti,…) alebo rekonštrukcia exteriérovej športovej infraštruktúry (napríklad multifunkčné ihrisko, bežecká dráha, lezecká stena, antukové ihrisko, workoutové ihrisko, …) Výška požadovaných výdavkov: Minimálne výška: 10 000 EUR, Maximálna výška: 20 000 EUR, Spolufinancovanie: 10% www.bbsk.sk/Portals/0/esluzby/financie_majetok/dotacie/2023_vzn_44-2021_vyzva_44-02.pdf 4.3. Podpora športovo talentovanej mládeže, Termín na podanie žiadosti: 31.10.2022, Zámerom výzvy je podporiť športovo talentovanú mládež v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Cieľovou skupinou sú deti a mládež vo veku od 0 do 19 rokov. Oprávnené aktivity: A. zabezpečenie športového materiálneho vybavenia pre jednotlivca/kolektív potrebného na výkon daného športu, a / alebo B. uhradenie nákladov spojených s vycestovaním na medzinárodnú súťaž, kde jednotlivec/kolektív reprezentuje mesto v rámci BBSK alebo štát, a / alebo C. zabezpečenie športového sústredenia pre jednotlivca/kolektív na dobu maximálne 7 po sebe idúcich dní. Výška požadovaných výdavkov: Pri jednotlivcoch Minimálne výška: 1 000 EUR Maximálna výška: 3 000 EUR Pri družstvách Minimálne výška: 3 000 EUR Maximálna výška: 5 000 EUR Spolufinancovanie: 10% www.bbsk.sk/Portals/0/esluzby/financie_majetok/dotacie/2023_vzn_44-2021_vyzva_44-03.pdf Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia dotácií a o spôsobe odoslania žiadosti môžete nájsť na webovej stránke BBSK www.bbsk.sk/eSlužby/Financieamajetok/Poskytovaniedotácií.aspx

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 77. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na Podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanickobiologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podpora energie z nie nebezpečných odpadov.

Operačný program: Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita 1.1:   Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť               Požiadavky Environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty            špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, Špecifický cieľ 1.1.1:      Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na                opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Schéma štátnej pomoci: Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 (ďalej len „schéma RIP“);         Schéma štátnej pomoci na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie z odpadov (ďalej len„schéma OZE“)

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzavretia: presný dátum uzavretia výzvy spolu s dôvodom uzavretia výzvy zverejní RO na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 15.11.2022 (každé ďalšie kolo sa uzatvára v intervale 1 mesiaca od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola).

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 10 000 000€

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade so schémou RIP, ktorý je zameraný na podaktivitu:

a) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov, vrátane úpravy odpadov ako súčasti technológie recyklácie alebo

b) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len „BRO“) alebo

 d) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo

e) Výstavba nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

Banskobystrický samosprávny kraj (spolufinancovanie):

Mikropodniky a malé podniky  40%

Stredné podniky 50%

Veľké podniky 60%

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade so schémou OZE, ktorý je zameraný na podaktivitu:

c) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie BRO, vrátane produkcie bioplynu využívaného na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie (ďalej len „KVET“) alebo

d) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo

Banskobystrický samosprávny kraj (spolufinancovanie): Mikropodniky a malé podniky  20%, Stredné podniky 30%, Veľké podniky 40%

Oprávnenosť žiadateľa: Subjekty územnej samosprávy sú oprávneným žiadateľom pri nasledovných podaktivitách: a)Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov, vrátane úpravy odpadov ako súčasti technológie recyklácie, c)Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie BRO, vrátane produkcie bioplynu využívaného na KVET, d)Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo – iba pre opätovné spracovanie tých druhov/prúdov nie nebezpečných odpadov, v ktorých prípade nie je v zmysle cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025 uvádzaná podpora financovania recyklácie (okrem zariadení na opätovné spracovanie BRO na drevnú štiepku, pelety a brikety ako palivo).

Realizáciou projektu musí dôjsť k zvýšeniu kapacity pre zhodnocovanie odpadov.

Minimálna výška NFP: nie je stanovená

Maximálna výška NFP: na jeden podnik a jeden investičný projekt zameraný na zhodnocovanie odpadov produkciou bioplynu nesmie presiahnuť 15 mil.€. V prípade jedného investičného projektu, ktorého celkové oprávnené výdavky presiahnu 50 mil.€, musí upravená výška pomoci spĺňať podmienky definované v čl. 2 ods. 20 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách.

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2022/09/Vyzva_SC111-2022-77.pdf

Fond na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 4/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov (obce alebo nimi  zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie) v rámci podprogramov:

 • 3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec (rozpočtové alebo príspevkové organizácie kde zriaďovateľom je obec)
 • 5.1.1 A Komplexná infraštruktúra knižníc (oprávnený žiadateľ obec)
 • 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra (oprávnený žiadateľ obec).

3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny divadla, divadelná teória, monografie o osobnostiach divadla) dotýkajúcej sa divadelného umenia, na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov.

Odovzdávanie žiadostí: 17.10.2022 – 14.11.2022

Výška dotácie: 2 000 – 50 000€

Spolufinancovanie: 5%

Čerpanie: 01.03.2023- 28.02.2024 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

 • realizácia výskumu,
 • realizácia odbornej kritickej reflexie,
 • realizácia odborného prekladu,
 • vydanie pôvodnej odbornej publikácie,
 • vydanie prekladovej odbornej publikácie.

3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec

Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny tanca, tanečná teória, monografie o osobnostiach tanca) dotýkajúcej sa tanca, na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov.

Odovzdávanie žiadostí: 17.10.2022 – 14.11.2022

Výška dotácie: 2 000 – 50 000€

Spolufinancovanie: 5%

Čerpanie:01.03.2023- 28.02.2024 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

5.1.1 A Komplexná infraštruktúra knižníc

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc, predovšetkým krajských a mestských knižníc a ich služieb. Podpora je určená na komplexné estetické skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia pre zvýšenie komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií. Projekty modernizácie služieb knižníc môžu v odôvodnených prípadoch zahŕňať aj nákup výpočtovej techniky s podmienkou, že budú slúžiť výhradne používateľom knižníc.

Fond odporúča organizovanie transparentnej súťaže návrhov za účelom získania kvalitného architektonického návrhu na interiér knižnice. Autormi projektov musia byť autorizovaní architekti, ak to povaha projektu vyžaduje. V prípade nestavebných činnosti, ktoré nevyžadujú dokumentáciu od autorizovanej osoby vymedzenej príslušným zákonom, autormi projektu môžu byť aj neautorizovaní architekti, dizajnéri, interiéroví dizajnéri a pod.

Odovzdávanie žiadostí: 17.10.2022 – 14.11.2022

Výška dotácie: 2 000 – 10 000€

Spolufinancovanie: 20%

Čerpanie: 01.03.2023- 31.12.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá – fáza A:

 • prípravná fáza realizácie komplexnej infraštruktúry knižnice.

5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra

Podpora je zameraná na skvalitnenie, modernizáciu a ďalší rozvoj verejných knižníc a ich služieb. Podpora je určená na skvalitnenie nábytkového vybavenia menšieho rozsahu pre zvýšenie komfortu používateľov knižníc rôznych vekových kategórií. Projekty modernizácie služieb knižníc môžu v odôvodnených prípadoch zahŕňať aj nákup výpočtovej techniky a/alebo skenerov s podmienkou, že budú slúžiť výhradne používateľom knižníc. Nákup podlahových krytín a dverí môže byť súčasťou spolufinancovanie projektu. Stavebno-technické úpravy interiérov, klimatizácia, vzduchotechnika, elektroinštalácia, atď. nemôžu byť súčasťou ani spolufinancovania.

Odovzdávanie žiadostí: 17.10.2022 – 14.11.2022

Výška dotácie: 2 000 – 10 000€

Spolufinancovanie: 20%

Čerpanie:01.03.2023- 31.12.2023 + obdobie do termínu predloženia vyúčtovania

Účel, na ktorý môže byť dotácia poskytnutá:

 • realizácia skvalitnenia špecifickej knižničnej infraštruktúry,
 • realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia pre používateľov knižníc.

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-4-2023/