Informácie k Špecifikácií činností podpory formou dotácie na rok 2023 podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oblasť: Program ochrany prírody (POP)
Časový harmonogram: Žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci tejto Špecifikácie a to do 08.08.2023.
Oprávnené obdobie: 01.01.2023 – 30.11.2023
Spolufinancovanie: 5%
Výška príspevku: Minimálny výška nie je stanovená. Maximálna výška príspevku:
POP1 – 8 000 EUR pre fyzickú osobu POP1, POP2, POP3 – 10 000 EUR.


Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzická osoba, ktorá nevykonáva hospodársku činnosť, (neponúka tovar a/alebo služby na trhu) a je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov (len POP1)
 • Obec – podľa zákona o obecnom zriadení.
 • Mikroregionálne združenie obcí – ako občianske združenie podľa zákona o združovaní občanov; ako združenie obcí podľa § 20b zákona o obecnom zriadení; ako záujmové združenie právnických osôb podľa § 20f zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
 • Občianske združenie – podľa zákona o združovaní občanov s preukázateľným environmentálnym zameraním.
 • Občianske združenie – podľa zákona o združovaní občanov – Miestna akčná skupina (MAS)/Verejno-súkromné partnerstvo s udeleným štatútom MAS
 • Správa národného parku – príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR, ktorá je ako odborná organizácia ochrany prírody a krajiny zriadená podľa § 65b zákona o ochrane prírody a krajiny v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
 • Nadácia – podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, s preukázateľným environmentálnym zameraním.
 • Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním – podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
  Občianske združenie, nadácia a nezisková organizácia – podmienka existencie aspoň 2 roky.
  Oprávnené činnosti:
 • POP1 Praktická starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny V rámci činnosti POP1 je možné realizovať:
 • 1. Aktivity zamerané na starostlivosť o nelesné biotopy a biotopy druhov (napr. kosenie, odstraňovanie sukcesných drevín) a chránené stromy, a to na pozemku žiadateľa, na ktorom sa nevykonáva žiadna hospodárska činnosť, resp. činnosť vykonávaná v rámci podpory nie je hospodárskeho charakteru.
 • 2. Aktivity zamerané na zlepšovanie hniezdnych a úkrytových možností (napr. výroba a umiestnenie hniezdnych podložiek, vtáčích búdok, tvorba liahnísk pre obojživelníky), a to na pozemkoch žiadateľa, na ktorých sa nevykonáva žiadna hospodárska činnosť, resp. činnosť vykonávaná v rámci podpory nie je hospodárskeho charakteru.
 • 3. Aktivity na tvorbu prvkov zelenej infraštruktúry v nezastavanom území obce (napr. aleje, stromoradia, sprievodná vegetácia brehov vodných tokov, ekosystémy jazier, mokradí, biokoridory či vetrolamy, izolačné zelené pásy, zeleň cyklotrás a turistických trás, a náučných chodníkov, melioračné výsadby v krajine, ekologické koridory, a pod.), a to na pozemkoch žiadateľa, na ktorých sa nevykonáva žiadna hospodárska činnosť.
 • Nepodporujú sa aktivity zamerané na tvorbu verejných priestranstiev v obciach a mestách POP2 Podpora infraštruktúry ochrany prírody a udržateľných foriem turizmu
 • V rámci činnosti POP je možné realizovať:
 • 1. Aktivity zamerané na vybudovanie a opravu infraštruktúry – využívané verejnosťou bezodplatne (napr. náučné tabule, označenie chránených alebo inak zaujímavých a významných miest ochrany prírody, vyhliadkové miesta všeobecne dostupné širokej verejnosti, pozorovateľne). Nepodporujú sa aktivity na budovanie cyklistických trás, ich podpornej technickej infraštruktúry a samostatné smerové značenie.
 • 2. Aktivity na podporu infraštruktúry chovných a rehabilitačných staníc
 • POP3 Výchova a informovanosť k ochrane prírody V rámci činnosti POP3 je možné realizovať: 1. Aktivity realizované žiadateľom zamerané na realizáciu výchovno-vzdelávacích podujatí a programov environmentálnej výchovy so zameraním na územnú a druhovú ochranu prírody vrátane inváznych nepôvodných druhov, prístupných širokej verejnosti bez obmedzení. Nie sú podporované aktivity všeobecnej environmentálnej výchovy so zameraním napr. na ochranu vody, ovzdušia, pôdy, klímy a biodiverzity, odpady a podobne.
 • 2. Aktivity na realizáciu šírenia príkladov dobrej praxe, tvorbu výstav prístupných širokej verejnosti bez obmedzení, posterov, voľne šíriteľných publikácií a učebníc s tematikou ochrany prírody – bezodplatne.
 • 3. Aktivity na budovanie exteriérových environmentálnych učební so zameraním na územnú a druhovú ochranu prírody vrátane inváznych nepôvodných druhov regionálneho alebo lokálneho charakteru prístupných širokej verejnosti bez obmedzení. Nie sú podporované aktivity na budovanie exteriérových environmentálnych učební so zameraním na všeobecnú environmentálnu výchovu (voda, ovzdušie, pôda, odpady, klíma, biodiverzita a podobne).
  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť v Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2023 pre Oblasť POP alebo po skopírovaní nasledovného linku:
  https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2023/06/Specifikacia_2023_oblast-POP.pdf