Podpora opatrovateľskej služby II

Operačný program:  Ľudské zdroje 2014 – 2020 Proiritná os:  REACT-EU Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva – Špecifický cieľ: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle  https://www.employment.gov.sk/

Časový harmonogram: Žiadosti o NFP možno predkladať od 26.7.2021. 1. hodnotiace kolo sa uzatvára 09.08.2021, 2. hodnotiace kolo dňa 31.8.2021.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 55 mil. EUR.

Oprávnení žiadatelia:

a) Oprávneným žiadateľom sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb: – obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto, – neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom – registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, – občianske združenia, – združenia miest a obcí

Oprávnenou cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ 

– deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby, – zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore sú jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Oprávnené výdavky

Oprávnenými  výdavkami  je príspevok  na  pracovné  miesto,  ktorého predmetom    je    poskytovanie    opatrovateľskej  služby podľa  zákona o sociálnych službách kvalifikovanou   opatrovateľkou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo pracovnom pomere na kratší pracovný čas (v alikvotnej výške) v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákonník práce“).

Maximálna a minimálna výška príspevku:

minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje na 10 000 EUR.

maximálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje na 500 000 EUR.

Minimálna indikatívna dľžka realizácie projektu: 6 mesiacov, Maximálna dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01. na str. č.  4. – 12. po kliknutí na nasledujúci odkaz:

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/vyzvy-2021/pos/vyzva-podpora-opatrovatelskej-sluzby-ii.pdf