Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Grantový program podporuje:

 • výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (hlavne drevín, ale aj trvalých trávnatých porastov, kvetov, ovocných a zeleninových kultúr, obnovu starých sadov, podporu pestovania krajových odrôd s cieľom zachovávať, alebo rozširovať genofond),
 • vytvorenie, alebo obnovu prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad: stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, zariadenia slúžiace na oddych, pričom hodnotený je aj environmentálne prijateľný spôsob zhotovenia,
 • vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných plochách (obecné,
  školské, komunitné a pod.), podpora zadržiavania a opätovného využívania dažďovej vody pre potreby produkčných alebo okrasných záhrad,
 • zadržiavanie zrážkovej vody a jej využívanie pri starostlivosti o vysadenú zeleň,
 • zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších/ bežkárskych, konských, (vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckej turistiky a pod.),
 • čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov,
 • sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít,
 • prezentáciu lokálnych, regionálnych produktov,
 • zriadenie vhodných ukážkových priestorov na chov malých hospodárskych zvierat a včiel
  v kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami,
 • sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených, alebo inak krajinársky hodnotných územiach.

Oprávnení žiadatelia:

• registrované mimovládne neziskové organizácie,

• základné a stredné školy a školské organizácie,

• centrá voľného času a komunitné centrá ,

• mestá a obce – samosprávy len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených oprávnených žiadateľov

Harmonogram:

6. január 2023 o 12:00h – uzávierka prijímania žiadostí o grant

31. január 2023 – hodnotenie projektov

6. február – 17. február 2023 – hlasovanie verejnosti

24. február 2023 – zverejnenie výsledkov a podporených projektov

marec až október 2023 – realizácia projektov – projekt musí byť ukončený (zrealizovaný a vyúčtovaný) najneskôr do 31. októbra 2023

november 2023 – vyhodnotenie ročníka 2023

Hlasovanie verejnosti:

Odborná komisia vyberie aj osem projektových žiadostí, ktoré postúpia do verejného hlasovania. O ôsmich projektoch rozhodnú hlasy verejnosti na portáli www.oazy.sk, pričom  každý z vybraných projektov získa minimálnu čiastku podpory 1 000 eur a hlasy verejnosti rozhodnú o proporčnom navyšovaní rozpočtu na realizáciu projektov. Do hlasovania postúpi z každého kraja jeden projekt.

Výška grantu: 1 000 – 5 000€

Cieľové územia:

Presne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch, alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí.

Kritériá hodnotené pri výbere projektov:

• žiadosť je nutné doložiť súhlasom s realizáciou projektu od správcu alebo vlastníka pozemku,

• vhodné druhové zloženie, odôvodnenie zvolených druhov a veľkosti sadeníc v súvislosti s lokalitou výsadby, veľkosťou a charakterom pozemku, inými funkciami, ktoré lokalita poskytuje resp. má po realizácii projektu poskytovať,

• zapojenie verejnosti, podstatná časť prác musí byť vykonaná formou dobrovoľnej práce, aktívne zapojenie verejnosti (tvorba vízie, plánovanie, rozpočtovanie, realizácia-brigády, následná starostlivosť) je nevyhnutnou podmienkou podpory projektu,

• žiadateľ musí jasne preukázať vklad vlastných zdrojov, minimálne 20 % z celkového podporeného rozpočtu a to vo forme financií, služieb alebo materiálu v tejto hodnote, vyšší vlastný vklad je výhodou, za vlastný zdroj sa nepovažuje dobrovoľná práca,

• aktivity realizované pri vodných tokoch a plochách musia byť konzultované s ich správcami, k žiadosti je nutné priložiť súhlasné stanovisko správcu toku alebo vodnej plochy,

• územie, ktoré je predmetom projektu, musí byť po realizácii projektu úplne dokončené,

• musí ísť o ucelené, jasne vymedzené územie v intraviláne mesta/obce, alebo v jeho bezprostrednej blízkosti,

• územie musí byť vo verejnom vlastníctve alebo užívaní a širokej verejnosti prístupné bez obmedzení,

• pri realizácii projektov sa používajú environmentálne akceptovateľné postupy, nástroje a materiály,

• následná dlhodobá starostlivosť o výstupy projektu s ohľadom na jej premyslenosť, efektivitu a financovanie,

• v prípade založenia drobnochovu malých hospodárskych zvierat alebo chovu včiel, odporúčame vopred konzultovať zámer s hygienikom, veterinárom, prípadne so skúsenými členmi chovateľských organizácií

• výsadbu stromov, obzvlášť väčšieho vzrastu, je vhodné konzultovať s arboristom prípadne iným odborníkom na výsadby,

• projekt sa nesmie realizovať v bezprostrednej blízkosti čerpacej stanice spoločnosti SLOVNAFT, a.s..

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.ekopolis.sk/engine/wp-content/uploads/2016/06/Propozi%CC%81cie-Zelene%CC%81-oa%CC%81zy-2023.pdf