Cieľ: Podporiť rozvoj multikultúrneho a regionálneho vzdelávania v národnostných školách a národnostných triedach (školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín a s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny).
Termín podania žiadosti: 12.09.2023
Maximálna výška finančného príspevku: 2 000€
Oprávnení žiadatelia:
Zriaďovatelia národnostných základných, špeciálnych základných a stredných škôl a národnostných tried zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

Prioritné oblasti podpory:

 • aktivity formujúce vzťah k histórii, kultúre, tradíciám; historické fakty vlastného regiónu
  zamerané na spolužitie národnostných menšín,
 • aktivity prispievajúce k spolunažívaniu detí rôznych národnostných menšín a majority,
 • aktivity zamerané na podporu národnostnej identity, spoznávanie a zachovanie tradičnej
  kultúry s dôrazom na ich miestny a regionálny charakter (hudobné, tanečné, divadelné,
  výtvarné ako aj remeselnícke aktivity)
  Poznámka: Aktivity sa môžu realizovať aj online formou.
  Účelové finančné prostriedky je možné použiť na bežné výdavky.
  Doba oprávnenosti realizácie projektu: 01.10.2023 do 15.12.2023
  Vyplnenú žiadosť zašle žiadateľ elektronicky cez formulár zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR.
  Zverejňovanie výsledkov: Zoznam žiadateľov, ktorým budú poskytnuté finančné prostriedky bude zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR do 15 dní po schválení ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR.
  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia finančných prostriedkov môžete nájsť po skopírovaní nasledovného linku: Vyhlásenie výzvy „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám 2023“ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)