NOVÝ PROGRAM INTERREG HUSK JE SCHVÁLENÝ

Európska komisia schválila nový program Interreg medzi Maďarskom a Slovenskou republikou na obdobie 2021-2027.  Z Európskej únie je na to vyčlenená podpora vo výške 129.000.000 EUR. Dopĺňa to 32.250.000 EUR národného spolufinancovania z maďarskej a slovenskej strany. V súčte je to spolu 161.250.000 EUR na ďalšie programové obdobie na rozvoj prihraničného regiónu. Tu je náhľad do tém, na ktoré v budúcnosti očakávame projektové návrhy. Čoskoro Vás budeme informovať o harmonograme výzvy na predkladanie projektov a mnohých ďalších podrobnostiach.

Budujme partnerstvo aj v rokoch 2021-2027!

Viac na stránke https://www.skhu.eu/aktuality/novy-program-interreg-husk-je-schvaleny

Ako sa budú čerpať eurofondy 2021-2027 na projekty v marginalizovaných rómskych komunitách?

Bratislava – 29. januára 2023 – Spôsobu čerpania eurofondov na projekty v marginalizovaných rómskych komunitách v novom programovom období sa venoval  podcast portálu Euractiv so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity.

Spôsob čerpania eurofondov na projekty v marginalizovaných rómskych komunitách sa v novom programovom období zmení od podlahy. Pôjde do nich viac peňazí, do projektov, ktoré budú na seba nadväzovať a koordinovať ich bude splnomocnenec vlády pre rómske komunity.

V podcaste si vypočujete: 

  • prečo marginalizované rómske komunity budú jednou z hlavných priorít nových eurofondov,
  • ako Slovensko doteraz využívalo európske peniaze na pomoc rómskym komunitám,
  • koľko peňazí pôjde v novom programovom období na pomoc marginalizovaným rómskym komunitám,
  • akým systémom sa budú čerpať.

Podcast si vypočujte TU.

Výzva grantového programu Spolu pre deti

Výzva je zameraná na posilnenie inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku (0 – 6 rokov) a na prvom stupni základných škôl (0 – 10 rokov), a to predovšetkým detí utečencov z Ukrajiny a iných zraniteľných detí žijúcich na Slovensku.
Oprávnení žiadatelia:
• miestne a regionálne samosprávy a nimi zriadené organizácie;
• materské a základné školy, ktoré môžu byť zriadené podľa § 19 zákona č. 596/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov, okrem tých, ktoré je možné zriadiť podľa § 19 ods. (2) písmeno
e) iná právnická osoba alebo fyzická osoba;
• zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktoré sú poskytovateľom
sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,
• iní verejní poskytovatelia podpory vzdelávania, sociálnych služieb a špeciálnych potrieb pre
deti vo veku od 0 do 10 rokov, (o. i. aj základné umelecké školy, neziskové organizácie
založené cirkvou, centrá včasnej intervencie, atď….);
• mimovládne neziskové organizácie:

Čítať ďalej “Výzva grantového programu Spolu pre deti”

Výzva č. 8/2023 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 8/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky.
Podprogramy, kde oprávnenými žiadateľmi sú obce:

Čítať ďalej “Výzva č. 8/2023 Fondu na podporu umenia”

Príručky EVS Novohrad

pre potreby skvalitnenia a zefektívnenia verejných politík v oblastiach úsekov výkonu
originálnych a prenesených kompetencií samospráv. Ide o 5 najzložitejších kompetencií v oblastiach: Stavebné konanie, Ochrana životného prostredia s dôrazom na
nakladanie s odpadom, Školstvo, Sociálne služby a Cestovný ruch.

Nižšie budú zverejnené postupne spracované Príručky na stiahnutie.

Podpora formou dotácie na rok 2023, oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)

Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L) Termín podania žiadosti: 02.03.2023

Oprávnené obdobie: 01.01.2023 – 30.11.2024 Maximálna výška príspevku: 400.000,00 EUR. Spolufianncovanie: min. 5%

Činnosť L9: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov Oprávnení žiadatelia: 1. Obec a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou, 2. Samosprávny kraj a príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené samosprávnym krajom, 3. Právnická osoba, ktorej zriaďovateľom je MŽP SR

Čítať ďalej “Podpora formou dotácie na rok 2023, oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)”

Výzva č. B-1 2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity (Oblasť Ochrana a využívanie vôd).

Oprávnené obdobie: od 1.1.2023 do 30.11.2026, Termín na podávanie žiadosti: 06.02.2023

Spôsob podania žiadosti: cez informačný systém EF:https://grant.envirofond.sk (a zároveň buď do elektronickej schránky EF alebo do poštového priečinku EF alebo osobne)

Čítať ďalej “Výzva č. B-1 2023 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity (Oblasť Ochrana a využívanie vôd).”

Výzva Fondu na podporu športu s názvom „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry.

Začiatok termínu na podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku: 17.03.2023

Koniec termínu na podávanie žiadostí o poskytnutie príspevku: 17.04.2023

Konečný termín čerpania príspevku a realizácie projektu: 31.12.2025

Čítať ďalej “Výzva Fondu na podporu športu s názvom „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“”