Ciele: Podpora výstavby zariadení a opatrení, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie podpory rozvoja cyklistickej dopravy s cieľom podporiť zníženie podielu motorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce, a to najmä v súvislosti s bezpečným dochádzaním žiakov do škôl pomocou vytvárania kapacitných odstavných zariadení pre bicykle v areáloch základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí

Dátum uzavretia: 31.12.2021

Oprávnené obdobie realizácie projektu: od 1.1.2022 do 31.12.2023.

Výška dotácie: Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 30 000,- EUR

Oprávnení žiadatelia: a) obec, b) vyšší územný celok, c) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii sa dotácia poskytne prostredníctvom zriaďovateľa.

Oprávnené aktivity:

– stavebné práce spojené s realizáciou cyklistickej infraštruktúry – odstavných zariadení pre bicykle (napr. montážne práce spojené s ich inštaláciou; inštalácia káblov elektrického vedenia, a iné),

– vytváranie nevyhnutných bezpečných prístupových plôch k predmetnej cyklistickej infraštruktúre (stavebné práce),

– doplnkové vybavenie: montážne a inštalačné práce – servisný stojan, solárne panely a batérie slúžiace na účel prevádzky elektronických systémov uzamykania odstavných zariadení pre bicykle,

– stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe,

– spracovanie dokumentácie zrealizovanej stavby, vrátane porealizačného polohopisného a výškopisného zamerania stavby.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mindop.sk/uploads/extfiles/doprava/cyklistika/cyklovyzva-2021/Vyzva%202021.pdf