Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
Špecifický cieľ: RSO 4.2 Zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu
Výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 50 000 000 EUR. Typ výzvy: otvorená
Časový harmonogram: 1. hodnotiace kolo sa uzatvára 16.10.2023; 2. 16.1.2024; ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v 3-mesačnom intervale do uzavretia Výzvy
Spolufinancovanie: 8%, v prípade regionálneho úradu školskej správy: 0%
Oprávnené územie: menej rozvinuté regióny
Oprávnené obdobie: začiatok realizácie projektu najskôr deň po odoslaní ŽoNFP, max. dĺžka realizácie projektov 36 mesiacov od uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP.


Oprávnení žiadatelia:

 • regionálny úrad školskej správy ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou; základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou,
 • obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice ako zriaďovatelia základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou), základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou,
 • samosprávny kraj ako zriaďovateľ spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou; spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou,
 • mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia, združenie, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovatelia základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou základnej školy s materskou školou), základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou,
 • subjekt zo súkromného sektora – právnická osoba alebo fyzická osoba2 (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou.
  Oprávnenými sú základné školy zaradené do siete škôl, školských zariadení v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení.
  Oprávnené aktivity:
  Predložené projekty musia byť vo vecnom súlade s typmi akcií špecifického cieľa RSO 4.2 v Programe Slovensko:
  a) podpora desegregácie výchovy a vzdelávania,
  b) debarierizácia škôl a školských zariadení (pozri časť debarierizácia škôl a školských zariadení),
  c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení,
  d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších,
  e) výstavba a rekonštrukcia školských športovísk.
  Typ akcie e) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ akcií.
  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť po skopírovaní nasledovného linku:
  https://www.eurofondy.gov.sk/vyzvy/vyzvy-program-slovensko/