Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: – REACT EÚ

Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: Predprojektová príprava

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo rozhodnutím RO pre IROP1. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na  webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 17.01.2022, 2.kola 17.03.2022, ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 6 000 000€

Oprávnení žiadatelia:

  • Samosprávny kraj
  • Obec (obec/mesto)
  • Stredná odborná škola zahrnutá do iniciatívy Catching-up Regions

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: 5%

Oprávnené aktivity:

  • Obstaranie územnoplánovacích podkladov (urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza, územno-technické podklady, napr. technické štúdie, súhrnné technické správy, podklady získané realizáciou geologických úloh).
  • Obstaranie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia vypracovanej oprávnenou osobou;
  • Obstaranie regulačných plánov (i dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia);
  • Obstaranie územných štúdií (zamerané na verejnú technickú a  dopravnú infraštruktúru,verejné priestranstvá a krajinu);
  • Obstaranie realizačného projektu stavby vypracovaného

            autorizovanou osobou;

Maximálna a minimálna výška príspevku nie je výzvou stanovená.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom:  OPKZP-PO1-SC111-2021-72 po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-pripravu-projektov-iniciativy-catching-up-regions-kod-vyzvy-irop-po7-sc76-2021-80/1124-67-1124-17312/