Termín podania žiadosti: 17.4.2023
Oprávnené obdobie: 01.01.2023 – 31.08.2024
Maximálna výška dotácie a minimálna miera spolufinancovania:
Činnosť C1: 80 000 EUR, spolufinancovanie 5%
Činnosť C2: 200 000 EUR, spolufinancovanie 5%
Činnosť C3: 150 000 EUR, spolufinancovanie 5%
Činnosť C4: 80 000 EUR, spolufinancovanie 0%
Činnosť C5: 200 000 EUR, spolufinancovanie 0%
Činnosť C6: 150 000 EUR, spolufinancovanie 0%

Oprávnené aktivity:
ODDIEL I.
Činnosť C1: triedený zber komunálneho odpadu – zakúpenie nových, doposiaľ neregistrovaných vozidiel, zakúpenie prídavných zariadení, zakúpenie kontajnerov a/alebo zberných nádob určených na triedený zber zložiek odpadu, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Zakúpenie kontajnerov môže byť použitých maximálne 10 % z oprávnených nákladov projektu na jednu žiadosť pre činnosť C1. Nákup kontajnerov je možný len v kombinácií s ďalšími aktivitami uvedenými v tejto činnosti. Kontajnery určené na biologický rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti (katalógové číslo odpadu 20 01 08) je možné zakúpiť samostatne.
Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov – výstavba malej kompostárne, podpora kompostovania zakúpením vozidiel a zariadení na podporu kompostovania, informačná kampaň a kombinácia týchto aktivít. Na účely výstavby malej kompostárne je maximálna výška 50 000 EUR z oprávnených nákladov projektu.
Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov, priestoru na prípravu na opätovné použitie a centier na opätovné použitie

 1. vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie výrobku alebo časti výrobku, ktorý nie je odpadom na ten istý účel, na ktorý bol určený
 2. dobudovanie alebo rekonštrukcia zberných dvorov, vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie výrobku alebo časti výrobku, ktorý nie je odpadom na ten istý účel, na ktorý bol určený
 3. nákup zberných nádob a kontajnerov pre zberný dvor na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
 4. zriadenie a činnosť centier opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania (bez existencie zberného dvora)
 5. informačná kampaň (formou osvety, letákov alebo online) v kombinácií s aktivitami 1., 2. 3., alebo 4., ( na informačnú kampaň môže byť použitých maximálne 1% z oprávnených nákladov projektu)
 6. kombinácia vyššie uvedených aktivít,
  Na účely zriadenia a činnosť centra opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania a informačnej kampane je maximálna výška dotácie 30 000 EUR z oprávnených nákladov.
  Oddiel II. obsahuje totožné činnosti (aj názvy) s označením Činnosť C4, Činnosť C5, Činnosť C6, pričom rozdiely medzi týmito oddielmi sú:
 • v oprávnenosti žiadateľa,
 • v podmienke spolufinancovania oprávnených nákladov zo strany žiadateľa,
 • v zdroji financovania predmetnej dotácie.

  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť po skopírovaní nasledovného linku:
  www.envirofond.sk/2023/02/13/environmentalny-fond-zverejnuje-specifikaciu-cinnosti-podpory-na-rok-2023-oblast-rozvoj-odpadoveho-a-obehoveho-hospodarstva/