Termín podania žiadosti: 28.04.2023. Oprávnené obdobie: od 01.01. 2023 do 31. 12. 2023
Maximálna výška dotácie: 8000 €. Spolufinancovanie: minimálne 5 % oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Realizáciu žiadostí o podporu spravuje Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP.
Oprávnení žiadatelia:

Školy podľa § 27 ods. 2 písm. a) až písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Školy podľa § 19 ods. 2 písm. a) až f) zákona číslo 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Správy národných parkov ako príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR

Občianske združenie – podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Oprávnené aktivity:

  1. Činnosť ZVF 1 Výchovno –vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme odpady a prechod na obehové hospodárstvo
  2. Činnosť ZVF 2 Výchovno–vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme zmierňovania a prispôsobovania sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy a ochrany ovzdušia
  3. Činnosť ZVF 3 Výchovno–vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť a pedagogických pracovníkov v téme podpora a ochrana biodiverzity
    Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia dotácie a podrobne rozpísané oprávnené aktivity môžete nájsť po skopírovaní nasledovného linku:
    https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2023/02/Specifikacia-2023-pre-oblast-ZVF.pdf