Termín na podanie žiadosti: 13. november 2023
Oprávnené obdobie: 01.01.2024 – 31.08.2027
Spolufinancovanie: 1% z COV
Výška príspevku: Minimálna výška nie je stanovená.
Maximálna výška príspevku pre obec a činnosti: BV1, BK1, BK2, BK3, BKV – 3 000 000 EUR
Maximálna výška príspevku pre záujmové združenie právnických osôb a činnosti: BV1, BK1, BK2, BK3, BKV – 6 000 000 EUR
Maximálna výška príspevku pre činnosť BVO: 100 000 EUR
Oprávnení žiadatelia:

 • Obec, nachádzajúca sa v aglomerácii do 2 000 ekvivalentných obyvateľov
 • Záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, ktorých priemer počtu ekvivalentných obyvateľov aglomerácie všetkých členov záujmového združenia je do 2 000 ekvivalentných obyvateľov.
 • A. OBLASŤ: VEREJNÉ VODOVODY ČINNOSŤ BV1: Budovanie systému verejných vodovodov Oprávnené aktivity: 1. Budovanie nového vodárenského zdroja s výdatnosťou minimálne 0,5 l/s. 2. Úprava a rekonštrukcia existujúceho vodárenského zdroja a s tým spojených zariadení. 3. Budovanie systému zásobovania pitnou vodou. 4. Rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukcia. 5. Budovanie vodovodných pripojení na rozvádzacie vetvy. 6. Budovanie, úprava a rekonštrukcia vodojemov.
 • B. OBLASŤ: VEREJNÉ KANALIZÁCIE ČINNOSŤ BK1: Čistiareň odpadových vôd – budovanie, rozšírenie, rekonštrukcia alebo intenzifikácia Oprávnené aktivity: 1. Budovanie/dobudovanie ČOV. 2. Rekonštrukcia, intenzifikácia alebo rozšírenie ČOV. 3. Budovanie/Dobudovanie vegetačných ČOV (koreňové ČOV) s maximálnou kapacitou do 500 ekvivalentných obyvateľov. 4. Realizácia zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre ČOV (aktivita sa dá realizovať len v kombinácií s aktivitou č. 1, aktivitou č. 2 alebo aktivitou č. 3).

  ČINNOSŤ BK2: Stoková sieť – budovanie, rozšírenie alebo rekonštrukcia Oprávnené aktivity: 1. Budovanie/dobudovanie stokových sietí. 2. Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete. 3. Budovanie kanalizačných prípojok. ČINNOSŤ BK3: Budovanie verejných kanalizácii Činnosť BK3 je spojenie činností BK1 a BK2. Podpora je určená na realizáciu aspoň jednej aktivity z činnosti BK1 a súčasne aspoň jednej aktivity z činnosti BK2. 1. Budovanie/dobudovanie ČOV. 2. Rekonštrukcia, intenzifikácia alebo rozšírenie ČOV. 3. Budovanie/Dobudovanie vegetačných ČOV (koreňové ČOV) s maximálnou kapacitou do 500 ekvivalentných obyvateľov. 4. Realizácia zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre ČOV (aktivita sa dá realizovať len v kombinácií s aktivitou č. 1, aktivitou č. 2 alebo aktivitou č. 3). 5. Budovanie/dobudovanie stokových sietí. 6. Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete. 7. Budovanie kanalizačných prípojok
 • C. OBLASŤ: KANALIZÁCIA A VODOVOD V JEDNEJ RYHE ČINNOSŤ BKV: Realizácia vodovodu a kanalizácie v jednej ryhe V rámci činnosti BKV je podmienkou realizácia prác na vodovodnom potrubí a súčasne realizácia prác na kanalizačnom potrubí v jednej spoločnej ryhe. 1. Budovanie systému zásobovania pitnou vodou. 2. Rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukcia. 3. Budovanie vodovodných pripojení na rozvádzacie vetvy. 4. Budovanie/dobudovanie stokových sietí. 5. Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete. 6. Budovanie kanalizačných prípojok.
 • D. OBLASŤ: VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V KRAJINE (BVO) ČINNOSŤ BVO: Realizácia vodozádržných opatrení v krajine Oprávnené aktivity: 1. Opatrenia v pôdnych eróznych ryhách pre spomalenie odplavovania pôdy spôsobených zrážkovou vodou (v poľnohospodárskej a lesnej krajine, odrážky na lesných a poľných cestách, jamkovanie na lesných a poľných cestách. 2. Vodozádržné opatrenia na plochách v poľnohospodárskej krajine a na lúkach, určené na zamedzenie a/alebo vsakovanie a/alebo spomalenie (retenciu) a/alebo zadržanie (akumuláciu) odtoku zrážkovej vody (prevencia vzniku zrážkového odtoku a vsakovanie, retencia/zdržanie vody alebo akumulácia zrážkovej vody a jej využívanie): 3. Opatrenia pri vodných tokoch – výsadba sprievodnej vegetácie vodných tokov,
  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť v Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2023 pre Oblasť Ochrana a využívanie vôd alebo po skopírovaní nasledovného linku:
  http://envirofond.sk/wp-content/uploads/2023/10/Vyzva-B-1-2024.pdf