Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Proiritná os: FAST CARE Investičná priorita: Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine
Špecifický cieľ: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
Dátum uzavretia: Výzva je otvorená, uzatvorenie 1. hodnotiaceho kola je 17.4.2023, 2. hodnotiaceho kola 17.5.2023, následne v mesačných intervaloch až do uzatvorenia Výzvy.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 126 916 400 EUR Oprávnení žiadatelia: obec, mesto (v okrese Lučenec: Ábelová, Halič, Budiná, Divín, Dobroč, Fiľakovo, Holiša, Kalonda, Lovinobaňa, Ľuboreč, Lučenec, Lupoč, Mašková, Panické Dravce, Rapovce, Veľká nad Ipľom, Vidiná)

Spolufinancovanie: 0% Oprávnené aktivity: Zabezpečenie základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území Slovenskej republiky. Projekt, ktorý je predmetom konania o ŽoNFP musí byť zameraný na cieľovú skupinu štátnych príslušníkov tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie. Napr.
• Všeobecný spotrebný materiál – základná materiálna pomoc, hygienické balíčky, prikrývky, oblečenie, lieky bez lekárskeho predpisu, spacie vaky atď.
• Špecifický spotrebný materiál pre detí najmä maloleté osoby bez sprievodu a pre zdravotne postihnuté osoby – učebné materiály, plienky, dojčenské fľaše, lieky na základe lekárskeho predpisu, invalidné vozíky, rôzne zdravotné pomôcky, polohovateľné postele atď.
• Potraviny a ich poskytovanie – potravinové balíčky, teplá strava, zabezpečenie poskytnutia stravy internými a externými kapacitami (catering) atď.
• Poskytovanie dopravy – zabezpečenie prepravy utečencov, ich osobného vlastníctva a poskytnutej pomoci na území daných obcí a okresov prostredníctvom osobných aut, dodávok, školských autobusov atď.
• Všeobecná a špecifická zdravotná a psychologická pomoc – služby všeobecných a špecializovaných lekárov, pediatrov, psychológov, rôznych konzultantov a mediátorov na zvládnutie krízových a stresových situácií, sestričiek, opatrovateľov atď.
• Administratívna podpora a informovanie o právach a poskytovanej podpore – zmena predpisov (zákonov, nariadení, uznesení, všeobecne záväzných nariadení obcí) pre poskytovanie tovarov a služieb na pokrytie základných potrieb utečencov s dočasným útočiskom, zber informácií, triedenie informácií, zverejnenie informácií a najmä osobné poskytovanie informácií na úradoch, autobusových, železničných staniciach, školách atď.
• Tlmočenie a prekladateľské služby – tlmočenie v úradnom styku online, osobne a telefonicky (úrady, školy, škôlky, zdravotnícke a ubytovacie zariadenia…), preklady materiálov (brožúry, tlačivá, formuláre, knihy, publikácie) atď.
Maximálna a minimálna výška príspevku: Minimálna výška príspevku nie je výzvou stanovená. Maximálna výška príspevku závisí od počtu evidovaných utečencov.
Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie ŽoNFP pod kódom IROP-PO9-SC91-2023-108 alebo po skopírovaní nasledovného linku: Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine, kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108 | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)