Infolist 11/2

Informácie o Výzve na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: – REACT EÚ

Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava

zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: Predprojektová príprava

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Dátum uzavretia: Výzva je otvorená. RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo rozhodnutím RO pre IROP1. Informácia o uzavretí výzvy bude zverejnená na  webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 17.01.2022, 2.kola 17.03.2022, ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 6 000 000€

Oprávnení žiadatelia:

 • Samosprávny kraj
 • Obec (obec/mesto)
 • Stredná odborná škola zahrnutá do iniciatívy Catching-up Regions

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: 5%

Oprávnené aktivity:

 • Obstaranie územnoplánovacích podkladov (urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza, územno-technické podklady, napr. technické štúdie, súhrnné technické správy, podklady získané realizáciou geologických úloh).
 • Obstaranie dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia vypracovanej oprávnenou osobou;
 • Obstaranie regulačných plánov (i dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia);
 • Obstaranie územných štúdií (zamerané na verejnú technickú a  dopravnú infraštruktúru,verejné priestranstvá a krajinu);
 • Obstaranie realizačného projektu stavby vypracovaného

            autorizovanou osobou;

Maximálna a minimálna výška príspevku nie je výzvou stanovená.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom:  OPKZP-PO1-SC111-2021-72 po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-pripravu-projektov-iniciativy-catching-up-regions-kod-vyzvy-irop-po7-sc76-2021-80/1124-67-1124-17312/

Infolist 11/1

„Triedený zber komunálnych odpadov“.
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 17.01.2021, 2.kola 15.03.2022, n. kola v intervale troch mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 10 000 000€
Oprávnené aktivity: B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
V rámci uvedeného typu aktivity sa príspevok poskytuje na triedený zber komunálnych odpadov:
• Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov
• Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu
komunálnych odpadov
• Nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov
Oprávnení žiadatelia:
• obec alebo združenie obcí
• príspevková alebo rozpočtová organizácia obce
• právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
• nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí;
• združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí.

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: 5%
Miera príspevku z OP KŽP podľa zdrojov: Kohézny fond 85% a Štátny rozpočet 10%
Maximálna a minimálna výška príspevku nie je stanovená.
Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom: OPKZP-PO1-SC111-2021-72 po kliknutí na nasledujúci odkaz:
https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2021/11/vyzva_72-triedeny_zber_KO.pdf

Infolist 10/6

„Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2“
Operačný program: Ľudské zdroje, Proiritná os: REACT-EU Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.
Špecifický cieľ: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.
Časový harmonogram: Žiadateľ môže predložiť v rámci jedného kola iba jednu ŽoNFP. Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Termíny uzavretia jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
Termín uzavretia 1. kola – 29.11.2021
Termín uzavretia 2. kola – 10.01.2022
Termín uzavretia 3. kola – 14.02.2022
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 5 000 000 EUR.
Oprávnení žiadatelia menej rozvinutého regiónu a miera spolufinancovania: • organizácie štátnej správy – spolufinancovanie 0%, • ostatné subjekty verejnej správy, obec / vyšší územný celok, mimovládna organizácia / nezisková organizácia – spolufinancovanie 5%, • prijímateľ v rámci schém pomoci de minimis – spolufinancovanie 5%.

Oprávnené aktivity:
Hlavná aktivita – Podpora inovácie nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.

 1. Podaktivita – Pilotné overovanie návrhu, pričom návrh musí spĺňať podmienku inovatívnosti, t. j. zavedenia nových nástrojov, resp. zefektívnenia alebo rozšírenia súčasných nástrojov.
  Návrh musí byť zameraný na:
  a) zefektívnenie súčasných nástrojov/opatrení/služieb v oblasti chudoby a/alebo sociálneho vylúčenia, alebo ich rozšírenie o nový prvok alebo o novú odbornú činnosť na komunitnej úrovni,
  alebo
  b) zavedenie nového opatrenia alebo služby na komunitnej úrovni.
 2. Podaktivita – Evaluácia návrhu
  Spôsob výkonu evaluácie:
  a) vykonanie návštev zo strany externého odborného hodnotiteľa – priebežne počas realizácie pilotného overovania návrhu na mieste jeho realizácie, najmenej 6-krát, v celkovom rozsahu maximálne 48 hodín
  a
  b) spracovanie Evaluačnej správy (v zmysle prílohy č. 11 výzvy) po realizácii pilotného overovania návrhu, v rozsahu maximálne 20 hodín.
  Výzva nepodporuje aktivity, ak:
  • pozostávajú výlučne z publikačnej a prednáškovej činnosti,
  • pozostávajú výlučne z poskytovania skupinovej poradenskej činnosti a/alebo vzdelávania,
  • opatrenie alebo služba, ktoré sú už zadefinovane a realizované v zmysle platnej legislatívy v sociálnej oblasti a ich nedostatkovosť vyplýva napríklad z dôvodu chýbajúcich disponibilných finančných zdrojov,
  • opatrenia alebo služby sú alebo už boli podporené v rámci štrukturálnych fondov alebo z finančných prostriedkov iných verejných zdrojov v rámci súčasného a/alebo predchádzajúceho programového obdobia a zároveň návrhom nebudú zefektívnené,
  • ide o tvorbu koncepčných dokumentov (napr. metodík, príručiek, štandardov, analýz),
  • ide o budovanie a zvyšovanie odborných kapacít žiadateľa, ktoré neprispievajú k inovácii/zefektívneniu súčasných nástrojov alebo zavedeniu nových nástrojov /opatrení alebo služieb.

  Minimálna výška príspevku na projekt: 35 000 EUR
  Maximálna výška príspevku na projekt: 200 000 EUR
  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Vázve na predkladanie ŽoNFP pod kódom OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02 po skopírovaní nasledovného linku:
  www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/react-eu/vyzva-op-lz-dop-2021/8-1.1/01/