Najmenej rozvinuté okresy získajú podporu jednoduchšie, rýchlejšie a transparentnejšie

Národná rada SR schválila novelu zákona z dielne MIRRI

Podpora zaostávajúcich regiónov zo štátneho rozpočtu dostane od novembra nové férovejšie pravidlá. Národná rada SR dnes schválila návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú predložila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

Vicepremiérka Remišová: Najmenej rozvinuté okresy získajú podporu jednoduchšie, rýchlejšie a transparentnejšie | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)

VEREJNÉ VODOVODY a VEREJNÉ KANALIZÁCIE

Environmentálny fond v súlade s § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“) a v nadväznosti na materiál „Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov1 ) v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) pre roky 2020 – 2030 – nové znenie“ zverejňuje „Výzvu č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity“

Časový harmonogram: Žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci tejto výzvy a to do 30.09.2021 (vrátane).

Oprávnené obdobie: Za oprávnené obdobie sa pre účely tejto výzvy považuje termín od podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie do 31. 10. 2024.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Maximálna výška príspevku:    500.000,00 EUR.

Minimálna výška príspevku:  5.000.000,00 EUR.

VEREJNÉ VODOVODY

Oprávnení žiadatelia a miera spolufinancovania:

1. Obec – v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak sa podporné programové aktivity týkajú jej územia,  – spolufinancovanie 5%

2. Záujmové združenie právnických osôb – v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorého členmi sú len obce, alebo v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorého členmi sú len obce – spolufinancovanie 5%

A to za podmienky:

a) subjekty špecifikované v bodoch 1. a 2. budú obce do 2 000 obyvateľov, ktoré sa nachádzajú v chránených vodohospodárskych oblastiach , podľa zoznamu obcí, ktorý bude uvedený v samostatnom súbore na webovom sídle Environmentálneho fondu (Ábelová, Budiná, Dobroč, Kotmanová, Mýtna, Píla),

b) projekt vyššie uvedených subjektov musí mať povahu vodohospodárskej infraštruktúry

Oprávnené aktivity:

  • dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou,
  • rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo rekonštrukcia v prípade zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete,
  • úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a zariadení tak, aby boli zabezpečené požiadavky týkajúce sa kvality pitnej vody určenej pre ľudskú spotrebu,
  • budovanie vodovodných prípojok, pričom z dotácie Environmentálneho fondu bude financovaná len tá časť vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa.

VEREJNÉ KANALIZÁCIE

Oprávnení žiadatelia a miera spolufinancovania:

1. Obec – v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak sa podporné programové aktivity týkajú jej územia,  – spolufinancovanie 5%

2. Záujmové združenie právnických osôb – v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorého členmi sú len obce, alebo v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorého členmi sú len obce – spolufinancovanie 5%

A to za podmienky:

a) subjekty špecifikované v bodoch 1. a 2. budú obce do 2 000 obyvateľov, ktoré sa nachádzajú v chránených vodohospodárskych oblastiach , podľa zoznamu obcí, ktorý bude uvedený v samostatnom súbore na webovom sídle Environmentálneho fondu (Ábelová, Budiná, Divín, Dobroč, Kotmanová, Mýtna, Píla),

b) projekt vyššie uvedených subjektov musí mať povahu vodohospodárskej infraštruktúry

Oprávnené aktivity:

  • dobudovanie systému verejných kanalizácií v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú ČOV, alebo ČOV nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd,
  • rekonštrukcia alebo rozšírenie ČOV
  • rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete (verejnej kanalizácie), podmienkou poskytnutia dotácie je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na existujúcej, kapacitne vyhovujúcej ČOV,
  • budovanie kanalizačných prípojok, pričom z dotácie Environmentálneho fondu bude financovaná len tá časť kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve3 až po miesto, kde toto verejné priestranstvo3 prvý raz opúšťa.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Maximálna výška príspevku:    500.000,00 EUR

Minimálna výška príspevku:  5.000.000,00 EUR

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom B-1/2021 na str. č.  7. – 15. po skopírovaní nasledovného linku:

Výzva_B_1_2021_na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity.pdf (envirofond.sk)