Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 77. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na Podporu recyklácie, vybraných spôsobov zhodnocovania odpadov a mechanickobiologickej úpravy zmesových komunálnych odpadov a podpora energie z nie nebezpečných odpadov.

Operačný program: Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita 1.1:   Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť               Požiadavky Environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty            špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, Špecifický cieľ 1.1.1:      Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na                opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Schéma štátnej pomoci: Schéma regionálnej investičnej pomoci v oblasti odpadového hospodárstva pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 (ďalej len „schéma RIP“);         Schéma štátnej pomoci na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie z odpadov (ďalej len„schéma OZE“)

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzavretia: presný dátum uzavretia výzvy spolu s dôvodom uzavretia výzvy zverejní RO na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 15.11.2022 (každé ďalšie kolo sa uzatvára v intervale 1 mesiaca od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola).

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 10 000 000€

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade so schémou RIP, ktorý je zameraný na podaktivitu:

a) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov, vrátane úpravy odpadov ako súčasti technológie recyklácie alebo

b) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len „BRO“) alebo

 d) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo

e) Výstavba nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

Banskobystrický samosprávny kraj (spolufinancovanie):

Mikropodniky a malé podniky  40%

Stredné podniky 50%

Veľké podniky 60%

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade so schémou OZE, ktorý je zameraný na podaktivitu:

c) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie BRO, vrátane produkcie bioplynu využívaného na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie (ďalej len „KVET“) alebo

d) Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo

Banskobystrický samosprávny kraj (spolufinancovanie): Mikropodniky a malé podniky  20%, Stredné podniky 30%, Veľké podniky 40%

Oprávnenosť žiadateľa: Subjekty územnej samosprávy sú oprávneným žiadateľom pri nasledovných podaktivitách: a)Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov, vrátane úpravy odpadov ako súčasti technológie recyklácie, c)Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie BRO, vrátane produkcie bioplynu využívaného na KVET, d)Výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na opätovné spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo – iba pre opätovné spracovanie tých druhov/prúdov nie nebezpečných odpadov, v ktorých prípade nie je v zmysle cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025 uvádzaná podpora financovania recyklácie (okrem zariadení na opätovné spracovanie BRO na drevnú štiepku, pelety a brikety ako palivo).

Realizáciou projektu musí dôjsť k zvýšeniu kapacity pre zhodnocovanie odpadov.

Minimálna výška NFP: nie je stanovená

Maximálna výška NFP: na jeden podnik a jeden investičný projekt zameraný na zhodnocovanie odpadov produkciou bioplynu nesmie presiahnuť 15 mil.€. V prípade jedného investičného projektu, ktorého celkové oprávnené výdavky presiahnu 50 mil.€, musí upravená výška pomoci spĺňať podmienky definované v čl. 2 ods. 20 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách.

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2022/09/Vyzva_SC111-2022-77.pdf