„Triedený zber komunálnych odpadov“.
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Časový harmonogram: Uzávierka 1. kola 17.01.2021, 2.kola 15.03.2022, n. kola v intervale troch mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 10 000 000€
Oprávnené aktivity: B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
V rámci uvedeného typu aktivity sa príspevok poskytuje na triedený zber komunálnych odpadov:
• Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov
• Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu
komunálnych odpadov
• Nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov
Oprávnení žiadatelia:
• obec alebo združenie obcí
• príspevková alebo rozpočtová organizácia obce
• právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
• nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí;
• združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí.

Miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa: 5%
Miera príspevku z OP KŽP podľa zdrojov: Kohézny fond 85% a Štátny rozpočet 10%
Maximálna a minimálna výška príspevku nie je stanovená.
Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom: OPKZP-PO1-SC111-2021-72 po kliknutí na nasledujúci odkaz:
https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2021/11/vyzva_72-triedeny_zber_KO.pdf