PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM VÝZIEV HUSK NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ V ROKOCH 2021-2027

Prvé zasadnutie Monitorovacieho výboru nového programu Interreg Maďarsko-Slovensko sa konalo 24. januára 2023 v Budapešti. Po úvodných pozdravoch a príhovoroch, vedúca Spoločného technického sekretariátu predstavila členom monitorovacieho výboru hlavné témy programu, po ktorých nasledoval pracovný plán na nasledujúcich 9 rokov. Členovia schválili harmonogram výzviev na predkladanie žiadostí a zasadnutí monitorovacieho výboru.

Plánovaný harmonogram výziev HUSK na predkladanie žiadostí v rokoch 2021-2027 | Interreg Slovakia-Hungary (skhu.eu)

Čítať ďalej “PLÁNOVANÝ HARMONOGRAM VÝZIEV HUSK NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ V ROKOCH 2021-2027”

Poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny

Lehota na predkladanie žiadostí: 29.02.2024, Oprávnené obdobie: 1.1. 2023 do 31.12. 2023. Finančná alokácia: 200 000 000€. Maximálna výška dotácie a miera spolufinancovania:

Dotácia sa môže poskytnúť do výšky 80% oprávnených nákladov vypočítaných podľa článku H. výzvy, pričom výška dotácie bude vypočítaná automatizovane, po zadaní požadovaných údajov.

Maximálna výška dotácie predstavuje sumu 200 000€ na žiadateľa (IČO) za mesiac oprávneného obdobia.

Oprávnené náklady: súčin množstva zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrené v MWh, ktoré žiadateľ, ako koncový odberateľ, odobral od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrenú v EUR/MWh.

Čítať ďalej “Poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny”

Informácie k Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2023, Oblasť: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva

Termín podania žiadosti: 17.4.2023
Oprávnené obdobie: 01.01.2023 – 31.08.2024
Maximálna výška dotácie a minimálna miera spolufinancovania:
Činnosť C1: 80 000 EUR, spolufinancovanie 5%
Činnosť C2: 200 000 EUR, spolufinancovanie 5%
Činnosť C3: 150 000 EUR, spolufinancovanie 5%
Činnosť C4: 80 000 EUR, spolufinancovanie 0%
Činnosť C5: 200 000 EUR, spolufinancovanie 0%
Činnosť C6: 150 000 EUR, spolufinancovanie 0%

Čítať ďalej “Informácie k Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2023, Oblasť: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva”

Informácie k Špecifikácii činností podpory na rok 2023, Oblasť A: Ochrana ovzdušia

Termín podania žiadosti: 17.04.2023, Oprávnené obdobie: 1.1.2023 – 31.08.2024
Maximálna výška príspevku:
Činnosť A1: výška maximálnej žiadanej dotácie 200 000 EUR
Činnosť A2: výška maximálnej žiadanej dotácie 50 000 EUR
Spolufinancovanie: minimálne 5 % oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Činnosť A1 Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných a nízkoemisných zdrojov
Podpora je určená na: dosiahnutie zníženia množstva emisií znečisťujúcich látok prostredníctvom zmeny spaľovaného paliva alebo zmeny technológie spaľovacieho procesu, budovanie zariadení na výrobu tepla, teplej vody a elektrickej energie pre vlastnú potrebu využívajúcich obnoviteľné zdroje. Podpora má byť poskytnutá vo vzťahu k existujúcej skolaudovanej verejnej budove, ktorá je vo výlučnom vlastníctve alebo v správe oprávneného žiadateľa.

Čítať ďalej “Informácie k Špecifikácii činností podpory na rok 2023, Oblasť A: Ochrana ovzdušia”

V rámci úspešného projektu vzniklo päť nových príručiek pre obce

Projekt Efektívna verejná správa, ktorej partnermi sú mesto Fiľakovo a obec Tomášovce, priniesla ďalšie ovocie. V utorok 14. februára predstavili na Obecnom úrade v Tomášovciach päť nových príručiek. Ďalšie štyri vzniknú počas najbližších mesiacov.

Nové metodické príručky z oblastí stavebného konania, životného prostredia a odpadového hospodárstva a z oblasti cestovného ruchu, budú slúžiť novohradským obciam ako prehľadný manuál pre zefektívnenie ich každodennej práce. „Sú v nich vyložené aktuálne zákony a vyhlášky, analýza súčasného stavu, možnosti pre ďalší rozvoj v danej oblasti či konkrétne príklady z praxe. Sú spracované ako jednoduchý návod, ktorý pomôže obciam pri ich agende,“ ozrejmila senior projektová manažérka a koordinátorka kancelárií vo Fiľakove a Tomášovciach Tímea Kovács. Do jesene majú vzniknúť ďalšie štyri brožúry z oblasti školstva, sociálnej oblasti a o cestovnom ruchu. Brožúry predstavili vyše tridsiatke starostov z Novohradu, ktorým ich rozdali zdarma.

Čítať ďalej V rámci úspešného projektu vzniklo päť nových príručiek pre obce

Program SLOVENSKO

Nové eurofondy na najbližšie roky sú spravované najmä cez nový Program Slovensko. Prostredníctvom neho sa efektívne a spravodlivo investujú vyčlenené prostriedky z rozpočtu EÚ a zo štátneho rozpočtu SR.

Bližšie informácie Program Slovensko 2021 – 27 | Eurofondy 2020 (gov.sk)

TVORIME_LEPSIE_SLOVENSKO_brozura_BO.pdf – Disk Google

zdroj: https://www.eurofondy.gov.sk/program-slovensko/

Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor.
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita 4.1: Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov
Špecifický cieľ 4.1.1: Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Hodnotiace kolá: Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 – 28. 02. 2023 Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 – 31. 03. 2023 Termín uzavretia hodnotiaceho kola n posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca. Spolufinancovanie (obce): 5%
Dôležité: žiadateľ, ktorým je obec/vyšší územný celok, musí mať schválený program rozvoja obce/spoločný program rozvoja obcí/program rozvoja vyššieho územného celku a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 (v prípade VÚC) alebo § 8 ods. 6 (v prípade obce), žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP ukončiť všetky verejné obstarávania / obstarávania na celú hlavnú aktivitu projektu, t. j. uzavrieť zmluvy s úspešnými uchádzačmi,
Hlavná aktivita: Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.
Podporené budú iba zariadenia: s inštalovaným výkonom väčším ako 10 kWe a menším ako 500 kWe s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy, bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky zariadenia, teda bez pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy, s výnimkou sprievodných hospodárskych činností môžu byť výstupy projektu (najmä vyrobená elektrina) využívané výlučne iba na výkon nehospodárskych činností. Minimálna výška NFP na projekt sa neustanovuje.
Maximálna výška NFP na projekt: nesmie presiahnuť 750 000 EUR.
Zároveň COV projektu nesmú presiahnuť 1 000 000 EUR.

Čítať ďalej “Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor”

Informácie k Poskytovaniu finančných prostriedkov
z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR

Podpora z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR otvára možnosti uchádzať sa o poskytnutie
finančných prostriedkov na realizovanie projektov v rôznych oblastiach. Hlavným zámerom je
podporiť projekty, ktoré slúžia čo najväčšiemu počtu obyvateľov a majú regionálny alebo
celospoločenský dosah. Priama podpora – oblasti podpory 2023

  1. Podpora talentovaných detí, mládeže a študentov
  2. Budovanie a revitalizácia verejne dostupných priestranstiev v rámci zelenej infraštruktúry
    obce alebo mesta
  3. Oprava, rekonštrukcia a modernizácia budov a infraštruktúry obce alebo mesta
    Termín podávania žiadostí: 3.2. – 28.2.2023

Oprávnení žiadatelia a miera spolufinancovania: obec, vyšší územný celok, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa, občianske združenie, nadácia, záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky, registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, právnická osoba zriadená osobitným zákonom; takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu, výchovno-vzdelávacia inštitúcia zriadená podľa osobitného predpisu.

 Čítať ďalej “Informácie k Poskytovaniu finančných prostriedkov
z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR”