Výzva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom „Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole“ z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Cieľ: podpora materských, základných a stredných škôl prostredníctvom zamestnania zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca na poskytovanie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti, realizáciu skríningu s cieľom včasnej identifikácie zdravotných problémov u detí a žiakov, preventívne a poradenské aktivity v oblasti podpory zdravého životného štýlu a prevencie ochorení a ďalšie činnosti.

Komponent 6: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania Reforma 2: Pilotovanie vybraných podporných opatrení prostredníctvom zavedenia novej pozície do konkrétneho segmentu vzdelávacej sústavy. Dátum uzavretia: 10.07.2022

Žiadosť predkladá škola so súhlasom zriaďovateľa, a to prostredníctvom elektronického formuláru.

Výška celkových finančných prostriedkov: 3 400 000 €

Oprávnení žiadatelia: Materská škola, špeciálna materská škola, materská škola ako súčasť základnej školy s materskou školou, materská škola ako organizačná zložka spojenej školy, základná škola, špeciálna základná škola, spojená škola, ktorá má organizačnú zložku základná škola, stredné školy, špeciálne stredné školy, odborné učilištia, praktické školy, spojené školy, ktoré majú organizačnú zložku stredná škola, odborné učilište, praktická škola, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. Materská škola alebo základná škola alebo stredná škola musí byť zaradená do siete škôl a školských zariadení SR bez rozdielu typu zriaďovateľa a bez rozdielu statusu právnickej osoby, ktoré zároveň spĺňajú pravidlo o prevažnom financovaní z verejných zdrojov.

Počet požadovaných zdravotníckych pracovníkov: Žiadateľ môže požiadať o jedného zdravotníckeho pracovníka na školu resp. po dohode so zriaďovateľom, ktorý zriaďuje viaceré školy, môže požiadať o znížený úväzok pre zdravotníckeho pracovníka v prípade, že ten bude pôsobiť na viacerých školách.

Oprávnená aktivita: Zamestnanie zdravotníckeho pracovníka v materskej škole, v základnej škole alebo v strednej škole, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a realizuje náplň práce zdravotníckeho pracovníka v materskej škole, v základnej škole alebo v strednej škole.

Oprávnené obdobie realizácie aktivít: Žiadateľ môže získať podporu na vytvorené miesto zdravotníckeho pracovníka na obdobie od 1.9.2022 do 31.8.2024, avšak oprávnenými nárokmi sú finančné prostriedky len na tie mesiace, kedy je zdravotnícky pracovník na škole zamestnaný. Minimálna dĺžka podpory je stanovená aspoň na jeden rok.

Oprávnené výdavky:

Výdavky na mzdu a odvody zdravotníckeho pracovníka ako nepedagogického zamestnanca.

Minimálna výška finančných prostriedkov na jedného žiadateľa: 13 520€

Maximálna výška finančných prostriedkov na jedného žiadateľa:27 520€

Kritériá výberu:

  • Celkový počet detí/žiakov v škole
  • Percento detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením z celkového počtu detí/žiakov školy
  • Odhadované percento detí/žiakov, „chorých a zdravotne oslabených1“ z celkového počtu detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením
  • Počet rôznych typov ochorení dlhodobého charakteru detí/žiakov “chorých a zdravotne oslabených” vyskytujúcich sa u detí/žiakov školy
  • Plán náboru, harmonogram zamestnania zdravotníckeho pracovníka

Podrobnejšie popísané podmienky nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole/