Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Proiritná os: FAST CARE Investičná priorita: Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine
Špecifický cieľ: Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine
Dátum uzavretia: Výzva je otvorená, uzatvorenie 1. hodnotiaceho kola je 17.4.2023, 2. hodnotiaceho kola 17.5.2023, následne v mesačných intervaloch až do uzatvorenia Výzvy.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 126 916 400 EUR Oprávnení žiadatelia: obec, mesto (v okrese Lučenec: Ábelová, Halič, Budiná, Divín, Dobroč, Fiľakovo, Holiša, Kalonda, Lovinobaňa, Ľuboreč, Lučenec, Lupoč, Mašková, Panické Dravce, Rapovce, Veľká nad Ipľom, Vidiná)

Čítať ďalej “Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine”

2. ročník grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne s názvom Pre budúcnosť

Cieľom grantového programu je priniesť do otvorených priestranstiev miest, obcí a komunít funkčné zelené riešenia a zelené inovácie pre širokú verejnosť, ktoré budú mať reálny a merateľný dopad na zlepšenie životného prostredia, zlepšenie mikroklímy, podporu biodiverzity, zmiernenie dopadov klimatickej zmeny, úsporu energií a prírodných zdrojov a podporu cirkulárnej ekonomiky.
Termín podania žiadosti : 1. 3. 2023 ─ 31. 3. 2023
Realizácia projektov: máj – november 2023
Alokácia v rámci grantového programu: 250 000 eur
Výška grantu a spolufinancovanie: Minimum: 10 000 eur, Maximum: 15 000 eur
Spolufinancovanie nie je povinné.

Čítať ďalej “2. ročník grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne s názvom Pre budúcnosť”

Informácie k VÝZVE Okresného úradu Lučenec na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Lučenec vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku podľa Metodiky  poskytovania, monitorovania a hodnotenia regionálneho príspevku plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti: 07.03.2023 – 21.04.2023 do 12.00 hod.

Oprávnené obdobie:

01.01.2023 – 31.12.2023 –  bežné transfery poskytnuté do 31.7.2023

01.01.2023 – 31.03.2024 – bežné transfery poskytnuté po 1.8.2023 s výnimkou mzdových výdavkov

01.01.2023 – 31.12.2023 – bežné transfery na mzdové výdavky

01.01.2023 –  31.12.2024 – kapitálové výdavky

Maximálna a minimálna výška príspevku: Minimálna výška príspevku:    20.000 EUR Maximálna výška príspevku:  120.000 EUR

Oprávnení predkladatelia:

 1. regionálna rozvojová agentúra
 2. slovenská časť euroregiónu
 3. európske zoskupenie územnej spolupráce
 4. občianske združenie
 5. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 6. obec
 7. vyšší územný celok
 8. registrovaný sociálny podnik
 9. Slovenský červený kríž
 10. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území SR
 11. právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi  alebo náboženskej spoločnosti
 12. záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území SR
 13. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec
 14. škola alebo školské zariadenie
 15. vysoká škola so sídlom na území SR
 16. obchodná spoločnosť alebo družstvo
 17. iné právnické osoby neuvedené v bode a) až p)
 18. fyzické osoby – podnikatelia.
Čítať ďalej “Informácie k VÝZVE Okresného úradu Lučenec na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku”

Zelený vzdelávací fond

Termín podania žiadosti: 28.04.2023. Oprávnené obdobie: od 01.01. 2023 do 31. 12. 2023
Maximálna výška dotácie: 8000 €. Spolufinancovanie: minimálne 5 % oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Realizáciu žiadostí o podporu spravuje Slovenská agentúra životného prostredia – SAŽP.
Oprávnení žiadatelia:

Školy podľa § 27 ods. 2 písm. a) až písm. h) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Školy podľa § 19 ods. 2 písm. a) až f) zákona číslo 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Správy národných parkov ako príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR

Občianske združenie – podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej “Zelený vzdelávací fond”