Kód výzvy 3/2023/SRR – Účel Podpora rozvoja telesnej kultúry, športu
a turistiky pre deti a mládež
Lehota na podanie žiadostí dd 05.05.2023 do 15.06.2023
Alokácia na výzvu 2 500 000 EUR
Minimálna výška požadovanej dotácie 25 000 EUR
Maximálna výška požadovanej dotácie 200 000 EUR
Spolufinancovanie Minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu
Oprávnení žiadatelia

 • Občianske združenie,
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
  prospešné služby,
 • Právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju
  právnu subjektivitu od registrovanej cirkvi
  alebo náboženskej spoločnosti.
  Oprávnené územie realizácie projektu Celé územie Slovenskej republiky

V súlade s § 3 ods. 2 písm. u) zákona o podpore regionálneho rozvoja oprávnenou aktivitou je podpora rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky.
Oprávnenými aktivitami, na realizáciu ktorých sa vyhlasuje táto výzva, sú aktivity zamerané
na podporu detí a mládeže, ako napríklad:
a) podpora voľnočasových aktivít zameraných na pohyb detí a mládeže;
b) podpora aktivít prispievajúcich k harmonickému vývinu, upevneniu fyzického
a psychického zdravia;
c) podpora rozvoja amatérskeho športu pre športové, detské a mládežnícke kluby
pôsobiace v nižších ligách;
d) podpora outdoorových, voľnočasových a športových aktivít pre deti a mládež;
e) podpora zážitkových voľnočasových aktivít vedúcich k ochrane životného prostredia;
f) podpora aktivít vedúcich k zapájaniu mladých ľudí do komunitných aktivít;
g) podpora bádateľských aktivít mládeže;
h) investícia do materiálno-technického vybavenia.
V rámci výzvy sú oprávnené len aktivity nesúvisiace s profesionálnym športom. Ak je súčasťou
projektu podpora športovým klubom, musia byť otvorené celej komunite a zároveň musia byť organizované na amatérskej báze.
Výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť realizáciou oprávnených aktivít, musia byť
kvantifikované prostredníctvom výstupových merateľných ukazovateľov uvedených
v Prílohe č. 1.1.
Obsahom oprávnených aktivít sú nehospodárske činnosti alebo hospodárske činnosti
s preukázaním lokálneho charakteru (t. j. činnosti, ktoré nepodliehajú pravidlám štátnej
a minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu). Za účelom identifikovania hospodárskej
činnosti alebo nehospodárskej činnosti žiadateľ zodpovie otázky uvedené v I., resp. II. časti
Prílohy č. 1.3 Čestné vyhlásenie žiadateľa.

Oprávnené aktivity a výstupy projektu budú využívané bezodplatne a budú prístupné
širokej verejnosti bez obmedzení.

Viac info: Vyzva-3-2023-SRR.pdf (gov.sk)