Slovensko má schválené programovanie nového eurofondového obdobia

Program Slovensko predstavuje radikálnu zmenu v celom systéme eurofondov. Doterajších šesť hlavných operačných programov sa v ňom zlúčilo do jediného – s jednými pravidlami, jednou metodikou a jedným manažmentom. Spleť 33 rôznych administratívnych orgánov sa zredukovala na jednu tretinu. Nové fondy EÚ sa budú riadiť jednoduchšími pravidlami podľa nového zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktorý parlament schválil v marci 2022. Kontrolu verejného obstarávania pre Program Slovensko bude vykonávať výlučne Úrad pre verejné obstarávanie, aby bol celý proces rýchlejší a pre žiadateľov prehľadnejší. Novinkou sú tiež klientské regionálne centrá, ktoré Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zriadilo v krajských mestách a žiadatelia o eurofondy a dotácie v nich dostanú kompletné služby a podporu projektov na jednom mieste – priamo vo svojom regióne.

Kľúčové oblasti podpory v Programe Slovensko 2021 – 2027: 

Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko: 1,9 mld. eur

Zelenšie Slovensko: 4,2 mld. eur

Prepojenejšie Slovensko: 2 mld. eur

Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko: 3,3 mld. eur

Európa bližšie k občanom: 400 mil. eur

Špecifickým cieľom je Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý predstavuje sumu 441 mil. eur. Zvyšné zdroje vo výške 410 mil. eur sú určené na technickú pomoc. Najväčšia časť z balíka v sume 12,59 mld. eur je v Programe Slovensko vyčlenená na zelené a klimatické ciele a zvýšenie energetickej bezpečnosti, kam patrí aj využívanie obnoviteľných zdrojov energie (398 mil. eur), zatepľovanie a znižovanie energetickej náročnosti budov (722 mil. eur) a energetická efektívnosť podnikov (78 mil. eur) Oveľa viac ako doteraz bude Slovensko v novom programovom období investovať do vedy, výskumu, inovácií, priemyselnej transformácie, digitalizácie a podpory rastu malých a stredných podnikov – na túto oblasť je v Programe Slovensko vyčlenených takmer 1,9 mld. eur. Významná časť nových eurofondov je určená na riešenie problémov, ktoré boli v minulosti zanedbávané – budovanie a opravy ciest I. triedy (241 mil. eur), ciest II. a III. triedy (169 mil. eur) a rekonštrukcie miestnych komunikácií (62 mil. eur). Podstatná časť zdrojov z nového balíka pôjde na ochranu prírody a životného prostredia. Na ochranu prírody a biodiverzity je vyčlenených 721 mil. eur, najmä na podporu chránených častí prírody a krajiny (248 mil. eur) a prieskum, sanáciu a monitorovanie environmentálnych záťaží (239 mil. eur). Pre zdravší život v mestách a obciach budú dôležité investície do udržateľnej mestskej mobility (891 mil. eur), medzi nimi aj investície do ekologickej verejnej dopravy (491 mil. eur) a cyklodopravy (100 mil. eur). Fondy EÚ budú smerovať tiež na rozvoj kultúry a ochranu kultúrneho dedičstva, obnovu pamiatok a podporu udržateľného cestovného ruchu (515 mil. eur). Na riešenie problémov a podporu marginalizovaných rómskych komunít je určených prierezovo v rôznych oblastiach 907 mil. eur. Špecifickým cieľom v novom programovom období je Fond spravodlivej transformácie, ktorý pomôže riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky regiónom, ktorých sa týka prechod na uhlíkovú neutralitu. Z balíka 441 mil. eur môžu čerpať región horná Nitra, Košický a Banskobystrický kraj.

Podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zverejňuje v rámci účelu podpora kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov v rámci Programu Kultúra znevýhodnených skupín. Základným cieľom programu je uľahčiť znevýhodneným skupinám obyvateľstva prístup ku kultúre, podporovať rozvoj ich kultúrnych práv – odstraňovať fyzické, mentálne a informačné bariéry. V rámci programu 2 Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy: 2.1 Živá kultúra – – zameraný na podporu vzniku a prezentácie kultúry podporujúcej rozvoj životných podmienok OZP, napomáhajúcej ich sebarealizácii, ako aj ich integrácii do spoločnosti. 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť – – je zameraný na podporu vydávania neperiodickej tlače, ktorá uľahčuje tvorbu a rozvoj kultúry OZP a prístup k informáciám o kultúre a prispieva k vytváraniu rovnosti príležitostí v oblasti kultúry OZP. 2.3 Periodická tlač (noviny a časopisy) – je určený na podporu vydávania periodík, ktoré uľahčujú dostupnosť informácií v oblasti kultúry OZP, informujú o ich živote, kultúre a kultúrnych právach a prispievajú tak k vytváraniu rovnosti príležitosti a rovnakého zaobchádzania a posilňujú prevenciu negatívnych spoločenských javov. 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskumje zameraný na podporu neformálno-vzdelávacích kultúrnych podujatí a výskumných projektov smerujúcich k zlepšovaniu dostupnosti kultúry pre OZP a k ochrane a rozvoju kultúrnych práv OZP. 2.5 Fyzická debarierizácia – je zameraný na podporu odbúravania fyzických bariér a podporu prístupnosti kultúry pre osoby so zdravotným postihnutím – na zlepšenie prístupnosti kultúrnej infraštruktúry a lokalít kultúrneho dedičstva pre OZP s preferenciou samoobslužných riešení a univerzálneho dizajnu. 2.6 Informačná debarierizácia – je zameraný na podporu odbúravania informačných bariér a podporu prístupnosti kultúry pre OZP – na zlepšenie prístupnosti kultúry, umenia a kultúrneho dedičstva. Termín na podanie žiadosti: 12. 12. 2022. Spolufinancovanie: Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, pri predkladaní projektu v podprogramoch 2.1 Živá kultúra, 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť, 2.3 Periodická tlač (noviny a časopisy), 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum a 2.6 Informačná debarierizácia je 5% z celkového rozpočtu projektu a v podprograme 2.5 Fyzická debariérizácia je 20 % z celkového rozpočtu projektu. Oprávnení žiadatelia: Oprávneným žiadateľom o dotáciu v podprogramoch 2.1 Živá kultúra, 2.2 Vydavateľská a publikačná činnosť, 2.3 Periodická tlač (noviny a časopisy), 2.4 Neformálne vzdelávanie a výskum a 2.6 Informačná debarierizácia môže byť: a) fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky; b) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; c) vyšší územný celok alebo obec; d) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky; e) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky; f) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky; g) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky; h) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky; i) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky alebo verejná výskumná inštitúcia; j) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti; k) Matica slovenská.

Oprávneným žiadateľom o dotáciu v podprograme 2.5 Fyzická debariérizácia môže byť: a) vyšší územný celok alebo obec; b) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; c) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Priority programu: a) podpora kultúrnych aktivít pre OZP, b) podpora kultúrnych aktivít zameraných na predchádzanie všetkých foriem násilia a diskriminácie, xenofóbie, extrémizmu a šírenia nenávisti voči OZP, na výchovu k tolerancii, sociálnej a rodinnej súdržnosti a rozvoj medzikultúrneho dialógu, c) podpora sprístupňovania kultúrnych formátov a kultúrnej infraštruktúry pre osoby so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva, d) kultúrna integrácia migrantov.

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2022/11/Vy%CC%81zva-program-c%CC%8C.-2-na%CC%81vrh-na-rok-2023-1.pdf

Obnovme si svoj dom na rok 2023

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu Obnovme si svoj dom na rok
2023. Program je zameraný na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácii obnovy kultúrnej pamiatky, prípravy a realizácie reštaurovania kultúrnej pamiatky vrátane kultúrnej pamiatky v lokalite svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie alebo využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.
Výzvy na predkladanie žiadostí na rok 2023 v týchto podprogramoch:
• podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
• podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho
dedičstva
• podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany
pamiatkového fondu
• podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v
kritickom stavebno-technickom stave
• podprogram 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou
ochrany a obnovy
• podprogram 1.6 Reštaurovanie národných kultúrnych pamiatok
Podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok
Termín na podanie žiadostí: do 13.12.2022
Spolufinancovanie: Schéma minimálnej pomoci 5% / Schéma štátnej pomoci 20%
Oprávnení žiadatelia v podprograme:
a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky,
c) vyšší územný celok alebo obec,
d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,
e) občianske združenie,
f) nadácia,
g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,
h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
i) neinvestičný fond,
j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,
k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, l) Matica slovenská,
m) právnická osoba podľa § 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Oprávnené aktivity:
• obnova NKP – strechy (krov, krytina, klampiarske práce, komíny),
• obnova kaštieľov, ktoré sú v kritickom stavebno-technickom stave,
• podpora tradičných stavebných technológií a umelecko-remeselných prác pri obnove kultúrnych pamiatok,
• podpora projektu, ktorého národná kultúrna pamiatka je situovaná v okrese, ktorý sa nachádza v zozname menej rozvinutých okresov,
• podpora projektu, ktorého národná kultúrna pamiatka je situovaná v lokalite, ktorá je aktívnym centrom cestovného ruchu alebo v lokalite, ktorá má potenciál rozvoja cestovného ruchu (napr. situovanie na niektorej z kultúrnych trás).
Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky možno poskytnúť iba žiadateľovi, ktorý je jej
vlastníkom alebo správcom.
Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia dotácie môžete nájsť vo Výzve po skopírovaní
nasledujúceho odkazu: www.culture.gov.sk/ministerstvo/program-1-obnovme-si-svoj-dom-na-rok-2023-podprogramy-1-1-1-6/