Lehota na predkladanie žiadostí: 29.02.2024, Oprávnené obdobie: 1.1. 2023 do 31.12. 2023. Finančná alokácia: 200 000 000€. Maximálna výška dotácie a miera spolufinancovania:

Dotácia sa môže poskytnúť do výšky 80% oprávnených nákladov vypočítaných podľa článku H. výzvy, pričom výška dotácie bude vypočítaná automatizovane, po zadaní požadovaných údajov.

Maximálna výška dotácie predstavuje sumu 200 000€ na žiadateľa (IČO) za mesiac oprávneného obdobia.

Oprávnené náklady: súčin množstva zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrené v MWh, ktoré žiadateľ, ako koncový odberateľ, odobral od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrenú v EUR/MWh.

Dané zvýšenie ceny sa vypočíta ako rozdiel medzi jednotkovou cenou za dodávku komodity, ktorú žiadateľ zaplatil v priemere počas oprávneného obdobia a jednotkovou cenou za dodávku komodity elektriny vo výške 199 EUR za MWh a/alebo jednotkovou cenou za dodávku komodity plynu vo výške 99 EUR za MWh.

Oprávnení žiadatelia:

Oprávneným príjemcom dotácie môže byť právnická osoba zapísaná v štatistickom registri organizácií, ktorá je zaradená v sektore verejnej správy v súlade s európskou metodikou ESA 2010 podľa nariadenia Európskeho parlamentu Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013) v platnom znení s právnou formou nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, rozpočtová organizácia, príspevková organizácia, verejná výskumná inštitúcia, fond, verejnoprávna inštitúcia, iná organizácia verejnej správy, združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a i.), záujmové združenie právnických osôb, obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja), európske zoskupenie územnej spolupráce.

Aktuálny zoznam oprávnených vybraných subjektov verejnej správy je zverejnený na webovom sídle poskytovateľa energodotacie.mhsr.sk v sekcii Kto a na čo má nárok.

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá v elektronickej podobe prostredníctvom formulára, zverejneného na webovom sídle poskytovateľa energodotacie.mhsr.sk (z elektronickej schránky žiadateľa).

Žiadosť sa predkladá za každú prevádzku (1 EIC + 1 POD) samostatne, vždy za mesiac oprávneného obdobia spätne.

O konkrétnom termíne, od ktorého bude možné predkladať žiadosti za predchádzajúci mesiac bude poskytovateľ žiadateľov informovať prostredníctvom oznámenia na webovom sídle poskytovateľa energodotacie.mhsr.sk. Aktuálne je možné predkladať žiadosti za január 2023.

Inštrukcie k vypracovaniu žiadosti sú uvedené na webovom sídle poskytovateľa, energodotacie.mhsr.sk, v sekcii Návody a iné dokumenty.

Podrobne popísané podmienky poskytnutia príspevku ako aj spôsob výpočtu, môžete nájsť po skopírovaní nasledovného linku: https://energodotacie.mhsr.sk/VSvyzva.html