„Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2“
Operačný program: Ľudské zdroje, Proiritná os: REACT-EU Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.
Špecifický cieľ: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva.
Časový harmonogram: Žiadateľ môže predložiť v rámci jedného kola iba jednu ŽoNFP. Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Termíny uzavretia jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
Termín uzavretia 1. kola – 29.11.2021
Termín uzavretia 2. kola – 10.01.2022
Termín uzavretia 3. kola – 14.02.2022
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 5 000 000 EUR.
Oprávnení žiadatelia menej rozvinutého regiónu a miera spolufinancovania: • organizácie štátnej správy – spolufinancovanie 0%, • ostatné subjekty verejnej správy, obec / vyšší územný celok, mimovládna organizácia / nezisková organizácia – spolufinancovanie 5%, • prijímateľ v rámci schém pomoci de minimis – spolufinancovanie 5%.

Oprávnené aktivity:
Hlavná aktivita – Podpora inovácie nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.

 1. Podaktivita – Pilotné overovanie návrhu, pričom návrh musí spĺňať podmienku inovatívnosti, t. j. zavedenia nových nástrojov, resp. zefektívnenia alebo rozšírenia súčasných nástrojov.
  Návrh musí byť zameraný na:
  a) zefektívnenie súčasných nástrojov/opatrení/služieb v oblasti chudoby a/alebo sociálneho vylúčenia, alebo ich rozšírenie o nový prvok alebo o novú odbornú činnosť na komunitnej úrovni,
  alebo
  b) zavedenie nového opatrenia alebo služby na komunitnej úrovni.
 2. Podaktivita – Evaluácia návrhu
  Spôsob výkonu evaluácie:
  a) vykonanie návštev zo strany externého odborného hodnotiteľa – priebežne počas realizácie pilotného overovania návrhu na mieste jeho realizácie, najmenej 6-krát, v celkovom rozsahu maximálne 48 hodín
  a
  b) spracovanie Evaluačnej správy (v zmysle prílohy č. 11 výzvy) po realizácii pilotného overovania návrhu, v rozsahu maximálne 20 hodín.
  Výzva nepodporuje aktivity, ak:
  • pozostávajú výlučne z publikačnej a prednáškovej činnosti,
  • pozostávajú výlučne z poskytovania skupinovej poradenskej činnosti a/alebo vzdelávania,
  • opatrenie alebo služba, ktoré sú už zadefinovane a realizované v zmysle platnej legislatívy v sociálnej oblasti a ich nedostatkovosť vyplýva napríklad z dôvodu chýbajúcich disponibilných finančných zdrojov,
  • opatrenia alebo služby sú alebo už boli podporené v rámci štrukturálnych fondov alebo z finančných prostriedkov iných verejných zdrojov v rámci súčasného a/alebo predchádzajúceho programového obdobia a zároveň návrhom nebudú zefektívnené,
  • ide o tvorbu koncepčných dokumentov (napr. metodík, príručiek, štandardov, analýz),
  • ide o budovanie a zvyšovanie odborných kapacít žiadateľa, ktoré neprispievajú k inovácii/zefektívneniu súčasných nástrojov alebo zavedeniu nových nástrojov /opatrení alebo služieb.

  Minimálna výška príspevku na projekt: 35 000 EUR
  Maximálna výška príspevku na projekt: 200 000 EUR
  Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Vázve na predkladanie ŽoNFP pod kódom OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-02 po skopírovaní nasledovného linku:
  www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/react-eu/vyzva-op-lz-dop-2021/8-1.1/01/