Program obnovy dediny 2022

V rámci Programu obnovy dediny 2022, v súlade s ustanovením § 4, ods. 1 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2022, bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2022 v rámci Programu obnovy dediny. V rámci tohto ročníka je možné podať žiadosť iba v 2 činnostiach a to činnosť POD1 – Kvalita životného prostredia a činnosť POD3 – Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.

Cieľ POD: vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia formou podpory špecifických činností zameraných na riešenie akútnych problémov vidieckych samospráv v oblasti starostlivosti o vidiecke životné prostredie.

➢ Činnosť POD1: Kvalita životného prostredia na vidieku: Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít: 1) Aktivity zamerané na podporu odpadového a obehového hospodárstva: opatrenia zamerané na zvýšenie zhodnocovania odpadu, jeho opätovné použitie a podpora predchádzania vzniku odpadu, skvalitnenie podmienok pre triedený zber odpadu: • vytváranie a úprava malých kompostární, lokalít zberu komunálneho a triedeného odpadu (stojísk) • podpora nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom – nákup kompostovacích zásobníkov (kompostérov) s povinnosťou ich umiestnenia na verejných priestranstvách obce, • podpora nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom – nákup podpornej techniky (krovinorez, kosačka, drvič, štiepkovač, prekopávač a preosievač kompostu, navíjač geotextílie, čelný nakladač, motorová píla, plotostrih) v max. limite 40 % z požadovanej dotácie, • nákup zberných nádob na kuchynský, biologický rozložiteľný, textilný odpad a ich umiestnenie na verejných priestranstvách obce pričom zberné nádoby nebudú určené na zber triedených zložiek komunálneho odpadu, ktoré spadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) Aktivity zamerané na podporu ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni: • budovanie a rekonštrukcia odberných objektov z povrchových zdrojov a záchytných objektov z podzemných zdrojov (studne, pramene, vrty) s dôrazom na úžitkové využitie, zabezpečenie verejného prístupu k pitnej vode, údržba, obnova a ochrana vodných tokov (nutný súhlas správcu toku), sprietočnenie priečnych profilov, mostov a priepustov, • opatrenia na zadržiavanie vody v krajine (vsakovacie pásy, infiltračná priekopa, odvodnenie ciest extravilánu a rozptýlenie vody v krajine), • aktivity zamerané na protipovodňové opatrenia vykonávané na vodnom toku (v spolupráci so správcom toku a na základe odborne spracovanej projektovej dokumentácie) a budovanie a údržba pozdĺžneho a priečneho odvodnenia komunikácií. 3) Aktivity zamerané na starostlivosť a revitalizáciu mokradí, poldrov a obnova mŕtvych ramien, manažment lužných lesov, starostlivosť a ochrana rašelinísk, budovanie koreňových čistiarní odpadových vôd

Činnosť POD3: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta: Podpora je určená na realizáciu týchto aktivít: 1) Aktivity zamerané na zlepšovanie environmentálneho povedomia, realizáciu programov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, šírenie príkladov dobrej praxe, tvorbu výstav/ posterov/ publikácií/ učebníc s environmentálnou tematikou (cieľová skupina: široká verejnosť).

2) Aktivity zamerané na obnovu a zriaďovanie náučných expozícií (domov remesiel, dedinského múzea, pamätnej izby, areálu, skanzenu a pod.), náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov, ktoré majú charakter všeobecnej infraštruktúry prístupnej bez obmedzení širokej verejnosti bezodplante.

3) Aktivity zamerané na propagáciu geoparkov Slovenska.

4) Aktivity zamerané na vzdelávanie, osvetu a propagáciu súvisiace s významom včiel a včelárstva ako tradičného spôsobu života na vidieku.

5) Aktivity zamerané na vzdelávanie o obehovom a odpadovom hospodárstve (predchádzanie vzniku odpadu, triedenie odpadu a iné) a realizácia výchovno – vzdelávacích podujatí pre deti, mládež a širokú verejnosť bezodplatne.

Termín na podanie žiadosti: 21. 07. 2022 o 15:00hod

Spolufinancovanie: min 5%

Oprávnenosť žiadateľa:

• Obec bez štatútu mesta – založená výlučne podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneníbneskorších predpisov. Oprávneným žiadateľom je výlučne obec, ktorá nie je vyhlásená Národnou radou Slovenskej republiky za mesto podľa § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

• Mikroregionálne združenie obcí – ako občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorého členmi môžu byť výlučne obce bez štatútu mesta.

• Mikroregionálne združenie obcí – ako združenie obcí podľa § 20b – f zákona Slovenskej národnej

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorého členmi môžu byť

výlučne len obce bez štatútu mesta.

• Mikroregionálne združenie obcí – ako záujmové združenie právnických osôb podľa § 20f a nasl.

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorého členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta.

Maximálna výška dotácie:

6.000€ pre obec bez štatútu mesta

8.000€ pre mikroregionálne združenie obcí

Oprávnené obdobie: od 01.01.2022 do 31.10.2022.

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.obnovadediny.sk/wp-content/uploads/2022/05/USMERNENIE-k-%C5%BEiadosti-2022.pdf

Fond malých projektov Interreg SKHU

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o FP v rámci Fondu malých projektov ako súčasť Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Prioritná os PO4: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti Celkový cieľ fondu malých projektov: posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce a zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov. Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi.

Termín na podanie žiadosti: 17. 06. 2022

Celková alokácia z EFRR na PO4 – „Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti“: 309 000€

Maximálna výška príspevku: 50 000

Minimálna výška príspevku: 20 000€

Dĺžka projektu: max 4 mesiace

Spolufinancovanie: 15%

Indikatívny zoznam oprávnených žiadateľov pre PO4: • Verejné inštitúcie; • Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu; • Cirkvi (registrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky/ Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti Maďarskej republiky);• Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS-y); • Mimovládne organizácie (NGO); • Obce a vyššie územné celky, neparticipujúce v Strešnom projekte; • Verejné vysoké školy a štátne výskumné ústavy; • Komory. Oprávnenosť žiadateľa: Minimálna požiadavka pre partnerstvo je mať jedného partnera zo Slovenskej republiky s finančnou spoluúčasťou a jedného partnera z Maďarska s finančnou spoluúčasťou. Indikatívny zoznam oprávnených aktivít: ● tvorba spoločných odborných programov (výmenné programy v oblastiach kultúry, vzdelávania, výskumu, turizmu, ochrany prírody a pod.), ● realizácia programov podporujúcich dvojjazyčnosť (vydávanie brožúr, kníh, DVD, príprava krátkych filmov) ● organizovanie spoločných cyklotúr, táborov, tematických zájazdov, pútnických ciest, trhov, výstav a sprievodných podujatí, ● organizovanie spoločných festivalov

Oprávnenosť miesta realizácie: • SK032 – Banskobystrický kraj, • SK042 – Košický kraj, • HU221 – Borsod-Abaúj-Zemplén megye, • HU311 – Heves megye, • HU312 – Nógrád megye, • HU323 – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Žiadatelia predkladajú kompletnú žiadosť o finančný príspevok t.j. formulár ŽoFP v slovenskom a maďarskom jazyku.

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-fp.

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L).

Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022. Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L). Termín na podanie žiadosti: 06. 07. 2022 Maximálna výška podpory: 400 000€ , Spolufinancovanie: 5% Oprávnení žiadatelia: obec, samosprávny kraj, príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom, právnická osoba v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti MŽP SR. Oprávnené obdobie: 01.01. 2022 do 30.11.2022

V rámci činnosti L8 je možné realizovať jednu alebo viac nasledovných hlavných aktivít:

1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy;

2. zateplenie/výmena strechy;

3. výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena);

4. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

V prípade realizácie hlavných aktivít je povinné realizovať podaktivitu:

  • práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté aktivitou, ktorá je predmetom podpory alebo práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté aktivitou, ktorá je predmetom podpory (napr. netopiere a dážďovník tmavý, ktoré hniezdia na budovách)

Iba v prípade realizácie hlavných aktivít je možné realizovať nasledovné podaktivity:

a) modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody;

b) aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu (rekuperácia – napr. aktívna, pasívna, výmenníky na využitie odpadného tepla, rekuperácia tepla z odpadovej vody a pod.);

c) opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov (zelená vegetačná stena, realizácia zelenej extenzívnej strechy, vonkajšie tieniace prvky okien a dverí na fasádach – pergoly, vonkajšie žalúzie, a pod.);

d) prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy na pozemku vo vlastníctve žiadateľa – dočasné jazierka s dočasnou vodnou hladinou, podzemné nádrže na dažďovú vodu, z ktorých sa bude polievať okolitá vegetácia v čase sucha;

e) výsadba stromov v okolí budovy na pozemku vo vlastníctve žiadateľa (na západnej a južnej strane), ktoré budú po vyrastení tieniť fasádu budovy (domáce druhy drevín12), a tým budú znižovať spotrebu energie na chladenie.

Priorizácia pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie (v nasledovnom poradí):

1. skupina: žiadosti o poskytnutie dotácie, v ktorej predmetom projektu bude základná škola, materská škola, obecný úrad, domov sociálnych služieb alebo požiarna zbrojnica. Táto skupina má najvyššiu prioritu pri výbere žiadostí o poskytnutie dotácie.

2. skupina: žiadosti o poskytnutie dotácie, v ktorej predmetom projektu bude kultúrny dom, centrum voľného času, knižnica, komunitné centrum alebo múzeum. Táto skupina má strednú prioritu pri výbere žiadostí o poskytnutie dotácie.

3. skupina: žiadosti o poskytnutie dotácie, ktoré nebudú spadať do 1. skupiny a ani do 2. skupiny. Táto skupina má najnižšiu prioritu pri výbere žiadostí o poskytnutie dotácie.

Pri výbere budúceho dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať v súlade zo zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podrobnejšie popísané podmienky výzvy nájdete po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://envirofond.sk/2022/05/06/vyzva-zateplovanie-co-je-nove-v-specifikacii-pre-oblast-l/