Infolist 10/4

Informácie k Výzve č. 2/2022 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 2/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  Prehliadky, festivaly, súťaže – divadlo, Medzinárodné mobility a prezentácie, Festivaly, súťaže, koncerty – hudobné žánre populárnej kultúry, Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba, Medziodborové podujatia, Tradičná kultúra a folklorizmus, Kultúrno-osvetové aktivity – zriaďované organizácie – Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve č. 2/2022 Fondu na podporu umenia alebo po skopírovaní nasledovného linku: www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-2-2022/

Čítať ďalej “Infolist 10/4”

Infolist 10/3 Dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja“ podľa § 9 písm. g) a nasl. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov

Časový harmonogram: Termín podania žiadostí je 05.11.2021.

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 4 900 000EUR.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Minimálna výška NFP: 40 000EUR,

Maximálna výška príspevku: 250 000EUR.

Oprávnené obdobie: Oprávnené obdobie vzniku bežných výdavkov je od 01. 01. 2021 do 31. 03. 2022 a oprávnené obdobie vzniku kapitálových výdavkov je od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2022.

Čítať ďalej “Infolist 10/3 Dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja“ podľa § 9 písm. g) a nasl. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov”

Infolist 10/2 k Výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program, Proiritná os:  REACT-EU, Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ:  Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Dátum uzavretia:  Výzva je otvorená. Upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy spolu s dôvodom uzavretia výzvy bude zverejnené na webovom sídle www.mpsr.sk

Čítať ďalej “Infolist 10/2 k Výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy”

Infolist 10/1 – „Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry – zariadení (cykloprístrešky, cyklostojany)“

Ciele: Podpora výstavby zariadení a opatrení, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie podpory rozvoja cyklistickej dopravy s cieľom podporiť zníženie podielu motorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce, a to najmä v súvislosti s bezpečným dochádzaním žiakov do škôl pomocou vytvárania kapacitných odstavných zariadení pre bicykle v areáloch základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí

Dátum uzavretia: 31.12.2021

Oprávnené obdobie realizácie projektu: od 1.1.2022 do 31.12.2023.

Výška dotácie: Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 30 000,- EUR

Čítať ďalej “Infolist 10/1 – „Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry – zariadení (cykloprístrešky, cyklostojany)“”