Infolist 10/4

Informácie k Výzve č. 2/2022 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 2/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci podprogramov:  Prehliadky, festivaly, súťaže – divadlo, Medzinárodné mobility a prezentácie, Festivaly, súťaže, koncerty – hudobné žánre populárnej kultúry, Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba, Medziodborové podujatia, Tradičná kultúra a folklorizmus, Kultúrno-osvetové aktivity – zriaďované organizácie – Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve č. 2/2022 Fondu na podporu umenia alebo po skopírovaní nasledovného linku: www.fpu.sk/sk/vyzvy/vyzva-c-2-2022/

Informácie k „Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni“

Oprávnení žiadatelia menej rozvinutého regiónu a miera spolufinancovania:

 • organizácie štátnej správy (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR), štátne rozpočtové organizácie – spolufinancovanie 0%,
 • obec (obec / mesto / právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou) – spolufinancovanie 5%,
 • subjekty verejnej správy (samosprávny kraj, právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom) – spolufinancovanie 5%,
 • mimovládne organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia) – spolufinancovanie 5%.

Oprávnené aktivity:

b) rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;

c) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia;

d) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života;

e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení, vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí;

f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov – nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Maximálna a minimálna výška príspevku nie je výzvou stanovená.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie ŽoNFP pod kódom IROP-PO2-SC211-2021-78 po skopírovaní nasledovného linku: www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-podporu-poskytovania-novych-a-existujucich-socialnych-sluzieb-zariadeni-starostlivosti-o-deti-do-troch-rokov-veku-dietata-a-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kura/1124-67-1124-17199/

Infolist 10/3 Dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja“ podľa § 9 písm. g) a nasl. zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov

Časový harmonogram: Termín podania žiadostí je 05.11.2021.

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 4 900 000EUR.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Minimálna výška NFP: 40 000EUR,

Maximálna výška príspevku: 250 000EUR.

Oprávnené obdobie: Oprávnené obdobie vzniku bežných výdavkov je od 01. 01. 2021 do 31. 03. 2022 a oprávnené obdobie vzniku kapitálových výdavkov je od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2022.

Oprávnení žiadatelia a miera spolufinancovania: Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o podpore regionálneho rozvoja obce, ktoré majú sídlo v najmenej rozvinutom okrese, ktorý bol zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorému uplynula účinnosť akčného plánu podľa §4 zákona o podpore NRO k 31. 12. 2020.

Oprávnené aktivity: Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť a len na jednu oprávnenú aktivitu.

 1. zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo forme kapitálových výdavkov,
 2. zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb vo forme bežných výdavkov
 3. rozvoj cestovného ruchu vo forme bežných výdavkov,
 4. realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu vo forme bežných výdavkov.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pod kódom 12861/2021/OSMRR po skopírovaní nasledovného linku: www.mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/10/Vyzva-2_2021-final.pdf

Infolist 10/2 k Výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program, Proiritná os:  REACT-EU, Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ:  Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Dátum uzavretia:  Výzva je otvorená. Upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy spolu s dôvodom uzavretia výzvy bude zverejnené na webovom sídle www.mpsr.sk

Časový harmonogram: Žiadateľ môže predložiť žiadosť o poskytnutie NFP kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 06.12.2021, 2. hodnotiace kolo bude uzavreté 07.02.2022 a ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

Indikatívna výškafinančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 8 600 000 EUR (zdroj EÚ).

Oprávnené obdobie: Za oprávnené obdobie sa pre účely tejto výzvy považuje termín od podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie do 31. 10. 2024.

Oprávnení žiadatelia a miera spolufinancovania:

 • mesto, obec, združenie obcí s výlučnou účasťou obcí založené podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – spolufinancovanie 5%,
 • samosprávny kraj – spolufinancovanie 5%,
 • fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave) – spolufinancovanie 10%,
 • subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém,
 • mimovládne organizácie – spolufinancovanie 5%.

Oprávnené aktivity:

 1. zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému:

A.1. modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov – technická podpora softvérového zabezpečenia ako aj hardvérového vybavenia ,

A.2. podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy,

A.3. zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy.

 •  zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy:

B.1. obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu,

B.2. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, okrem uzlov so

zásahom do železničnej infraštruktúry;

B.3. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej

dopravy a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy ,

B.4. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej osobnej

dopravy;

B.5. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk a inštalácia

systému chytrého parkovania v atraktívnych oblastiach miest,

B.6. zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy.

 • zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy:

C.1. nákup a náhrada autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi na alternatívny pohon spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Minimálna výška NFP: nie je stanovená. Maximálna výška príspevku: a) pri realizácii typu aktivity A. a/alebo B.: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 3 000 000 Eur, b) pri realizácii typu aktivity C.: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 2 000 000 Eur

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom IROP-PO7-SC71-2021-77 na str. č.  7. – 15. po skopírovaní nasledovného linku: Aktuality – Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (mpsr.sk)

Infolist 10/1 – „Výstavba, zmena stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry – zariadení (cykloprístrešky, cyklostojany)“

Ciele: Podpora výstavby zariadení a opatrení, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie podpory rozvoja cyklistickej dopravy s cieľom podporiť zníženie podielu motorovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce, a to najmä v súvislosti s bezpečným dochádzaním žiakov do škôl pomocou vytvárania kapacitných odstavných zariadení pre bicykle v areáloch základných a stredných škôl, resp. ich bezprostrednom okolí

Dátum uzavretia: 31.12.2021

Oprávnené obdobie realizácie projektu: od 1.1.2022 do 31.12.2023.

Výška dotácie: Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 30 000,- EUR

Oprávnení žiadatelia: a) obec, b) vyšší územný celok, c) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii sa dotácia poskytne prostredníctvom zriaďovateľa.

Oprávnené aktivity:

– stavebné práce spojené s realizáciou cyklistickej infraštruktúry – odstavných zariadení pre bicykle (napr. montážne práce spojené s ich inštaláciou; inštalácia káblov elektrického vedenia, a iné),

– vytváranie nevyhnutných bezpečných prístupových plôch k predmetnej cyklistickej infraštruktúre (stavebné práce),

– doplnkové vybavenie: montážne a inštalačné práce – servisný stojan, solárne panely a batérie slúžiace na účel prevádzky elektronických systémov uzamykania odstavných zariadení pre bicykle,

– stavebný a autorský dozor na realizovanej stavbe,

– spracovanie dokumentácie zrealizovanej stavby, vrátane porealizačného polohopisného a výškopisného zamerania stavby.

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.mindop.sk/uploads/extfiles/doprava/cyklistika/cyklovyzva-2021/Vyzva%202021.pdf