Infolist 10/2 k Výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program, Proiritná os:  REACT-EU, Investičná priorita: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ:  Zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Dátum uzavretia:  Výzva je otvorená. Upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy spolu s dôvodom uzavretia výzvy bude zverejnené na webovom sídle www.mpsr.sk

Časový harmonogram: Žiadateľ môže predložiť žiadosť o poskytnutie NFP kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy. Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola je 06.12.2021, 2. hodnotiace kolo bude uzavreté 07.02.2022 a ďalšie kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

Indikatívna výškafinančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 8 600 000 EUR (zdroj EÚ).

Oprávnené obdobie: Za oprávnené obdobie sa pre účely tejto výzvy považuje termín od podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie do 31. 10. 2024.

Oprávnení žiadatelia a miera spolufinancovania:

 • mesto, obec, združenie obcí s výlučnou účasťou obcí založené podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – spolufinancovanie 5%,
 • samosprávny kraj – spolufinancovanie 5%,
 • fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave) – spolufinancovanie 10%,
 • subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém,
 • mimovládne organizácie – spolufinancovanie 5%.

Oprávnené aktivity:

 1. zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému:

A.1. modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov – technická podpora softvérového zabezpečenia ako aj hardvérového vybavenia ,

A.2. podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy,

A.3. zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy.

 •  zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy:

B.1. obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu,

B.2. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, okrem uzlov so

zásahom do železničnej infraštruktúry;

B.3. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej

dopravy a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy ,

B.4. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej osobnej

dopravy;

B.5. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk a inštalácia

systému chytrého parkovania v atraktívnych oblastiach miest,

B.6. zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy.

 • zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy:

C.1. nákup a náhrada autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi na alternatívny pohon spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Minimálna výška NFP: nie je stanovená. Maximálna výška príspevku: a) pri realizácii typu aktivity A. a/alebo B.: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 3 000 000 Eur, b) pri realizácii typu aktivity C.: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 2 000 000 Eur

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom IROP-PO7-SC71-2021-77 na str. č.  7. – 15. po skopírovaní nasledovného linku: Aktuality – Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (mpsr.sk)

Najmenej rozvinuté okresy získajú podporu jednoduchšie, rýchlejšie a transparentnejšie

Národná rada SR schválila novelu zákona z dielne MIRRI

Podpora zaostávajúcich regiónov zo štátneho rozpočtu dostane od novembra nové férovejšie pravidlá. Národná rada SR dnes schválila návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú predložila ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová.

Vicepremiérka Remišová: Najmenej rozvinuté okresy získajú podporu jednoduchšie, rýchlejšie a transparentnejšie | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (gov.sk)

VEREJNÉ VODOVODY a VEREJNÉ KANALIZÁCIE

Environmentálny fond v súlade s § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“) a v nadväznosti na materiál „Financovanie rozvoja verejných vodovodov (s dôrazom pre obce do 2 000 obyvateľov) a verejných kanalizácií (s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov1 ) v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) pre roky 2020 – 2030 – nové znenie“ zverejňuje „Výzvu č. B-1/2021 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity“

Časový harmonogram: Žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci tejto výzvy a to do 30.09.2021 (vrátane).

Oprávnené obdobie: Za oprávnené obdobie sa pre účely tejto výzvy považuje termín od podpisu Zmluvy o poskytnutí dotácie do 31. 10. 2024.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Maximálna výška príspevku:    500.000,00 EUR.

Minimálna výška príspevku:  5.000.000,00 EUR.

VEREJNÉ VODOVODY

Oprávnení žiadatelia a miera spolufinancovania:

1. Obec – v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak sa podporné programové aktivity týkajú jej územia,  – spolufinancovanie 5%

2. Záujmové združenie právnických osôb – v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorého členmi sú len obce, alebo v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorého členmi sú len obce – spolufinancovanie 5%

A to za podmienky:

a) subjekty špecifikované v bodoch 1. a 2. budú obce do 2 000 obyvateľov, ktoré sa nachádzajú v chránených vodohospodárskych oblastiach , podľa zoznamu obcí, ktorý bude uvedený v samostatnom súbore na webovom sídle Environmentálneho fondu (Ábelová, Budiná, Dobroč, Kotmanová, Mýtna, Píla),

b) projekt vyššie uvedených subjektov musí mať povahu vodohospodárskej infraštruktúry

Oprávnené aktivity:

 • dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou,
 • rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo rekonštrukcia v prípade zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete,
 • úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a zariadení tak, aby boli zabezpečené požiadavky týkajúce sa kvality pitnej vody určenej pre ľudskú spotrebu,
 • budovanie vodovodných prípojok, pričom z dotácie Environmentálneho fondu bude financovaná len tá časť vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa.

VEREJNÉ KANALIZÁCIE

Oprávnení žiadatelia a miera spolufinancovania:

1. Obec – v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak sa podporné programové aktivity týkajú jej územia,  – spolufinancovanie 5%

2. Záujmové združenie právnických osôb – v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorého členmi sú len obce, alebo v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorého členmi sú len obce – spolufinancovanie 5%

A to za podmienky:

a) subjekty špecifikované v bodoch 1. a 2. budú obce do 2 000 obyvateľov, ktoré sa nachádzajú v chránených vodohospodárskych oblastiach , podľa zoznamu obcí, ktorý bude uvedený v samostatnom súbore na webovom sídle Environmentálneho fondu (Ábelová, Budiná, Divín, Dobroč, Kotmanová, Mýtna, Píla),

b) projekt vyššie uvedených subjektov musí mať povahu vodohospodárskej infraštruktúry

Oprávnené aktivity:

 • dobudovanie systému verejných kanalizácií v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú ČOV, alebo ČOV nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd,
 • rekonštrukcia alebo rozšírenie ČOV
 • rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete (verejnej kanalizácie), podmienkou poskytnutia dotácie je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na existujúcej, kapacitne vyhovujúcej ČOV,
 • budovanie kanalizačných prípojok, pričom z dotácie Environmentálneho fondu bude financovaná len tá časť kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve3 až po miesto, kde toto verejné priestranstvo3 prvý raz opúšťa.

Maximálna a minimálna výška príspevku:

Maximálna výška príspevku:    500.000,00 EUR

Minimálna výška príspevku:  5.000.000,00 EUR

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pod kódom B-1/2021 na str. č.  7. – 15. po skopírovaní nasledovného linku:

Výzva_B_1_2021_na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity.pdf (envirofond.sk)

Kontakty

Kancelárie EVS Novohrad vo Fiľakove a v Tomášovciach

Mestský úrad Fiľakovo   – 986 01 Fiľakovo, Radničná 25      

Mgr. Tímea Kovács
Odborník senior
Tel.: +421 944 326 514
E-mail: timea.kovacs@filakovo.sk

Ing. Eva Földiová Odborník junior Tel.: +421 918 847 659 E-mail: eva.foldiova@filakovo.sk

Obecný úrad Tomášovce – 985 56 Tomášovce, Partizánska 132/7

Ing. Milan Haluška
Odborník senior
Tel.: + 421 949 488 890
E-mail: milan.haluska@tomasovce.sk