1. Fond na podporu športu v súlade s jeho poslaním stanoveným zákonom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry, a to za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.

Ciele výzvy: vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry.

Oprávnený žiadateľ: a) športová organizácia, b) obec, c) vyšší územný celok

Žiadateľ musí zároveň spĺňať nasledovné kritériá: byť zapísaný v Informačnom systéme športu mať spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov podľa § 66 a § 67 zákona o športe, byť bezúhonný – vyžaduje sa bezúhonnosť štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, predložiť vyúčtovanie príspevku na projekt za predchádzajúce obdobia v Informačnom systéme športu, vrátiť fondu finančné prostriedky podľa § 15 ods. 8 zákona o fonde, uhradiť administratívny poplatok.

Spolufinancovanie: min. 40% z COV na projekt . Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 20 000 000

Minimálna hodnota oprávnených výdavkov projektu: 100 000€ (Pokiaľ však dôjde v prípade fondom schváleného projektu k objektívnej úspore na základe výsledkov verejného obstarávania alebo verejnej obchodnej súťaže, fond môže poskytnúť príspevok aj v nižšej sume, pričom celková hodnota projektu nesmie byť nižšia ako 80.000€)

Maximálna výška príspevku pre jeden projekt: 1 250 000€

Koniec termínu na podávanie žiadosti: 31.01.2022

Konečný termín čerpania príspevku a realizácie projektu: 31.12.2024

Spôsob doručenia žiadosti: prostredníctvom registračného systému fnps.egrant ako aj v písomnej forme

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s číslom:  2021/004 po kliknutí na nasledujúci odkaz:

https://www.fondnapodporusportu.sk/sites/default/files/2021-11/2021_11_15_V%C3%BDzva_%C5%A1portov%C3%A1%20infra%C5%A1trukt%C3%BAra%202_FNP%C5%A0_2021_004_final.pdf

2. Informácie o výzve Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí v programe Obnovme si svoj dom na rok 2022. Účelom  je obnova, ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu.

Oprávnení žiadatelia:

a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov,

b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie

c) vyšší územný celok alebo obec,

d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec,

e) občianske združenie,

f) nadácia,

g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou,

h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

i) neinvestičný fond,

j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,

k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej

republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

l) Matica slovenská,

m) právnická osoba podľa § 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Termín uzávierky predkladania žiadostí: 31.12.2021

Spolufinancovanie projektu: 5% z celkového rozpočtu projektu (Upozornenie: Pri poskytnutí dotácie cez schému štátnej pomoci je výška spolufinancovania upravená v zmluve o poskytnutí dotácie na 20% z oprávnených nákladov)

V rámci programu Obnovme si svoj dom ide o tieto podprogramy:

  • 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
  • 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva podprogram
  • 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu podprogram
  • 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave

Podrobnejšie popísané podmienky poskytnutia príspevku môžete nájsť vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku s číslom po kliknutí na nasledujúci odkaz: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/Vyzva_program_1_2022-FINAL.pdf